LIDDS

LIDDS

Press release

Print

LIDDS: Kommuniké från årsstämman i LIDDS

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Den 11 maj 2017 hölls årsstämma i LIDDS AB (publ). Nedan följer sammanfattning av de beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet. Vid stämman var 355 461 (19,5%) av totalt 18 225 990 aktier representerade. Vid stämman ...

Den 11 maj 2017 hölls årsstämma i LIDDS AB (publ). Nedan följer sammanfattning av de beslut som fattades. Beslut fattades med erforderlig majoritet.

Vid stämman var 355 461 (19,5%) av totalt 18 225 990 aktier representerade.

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Bolagsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören.

Bolagsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ledamöter samt att utse en revisor utan revisorssuppleant.

Vid stämman beslutades att styrelsearvode ska utgå med 120 000 kronor till styrelseordförande och med 60 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter. Vidare beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning.

Bolagsstämman beslutade att omvälja Jan Törnell, Anders Bjartell, Maria Forss och IngaLill Forslund Larsson som styrelseledamöter samt välja Daniel Lifveredson som ny styrelseledamot. Jan Törnell utsågs till ordförande för styrelsen.

Stämman omvalde Mazars SET Revisionsbyrå AB, till revisor med Andreas Brodström och Martin Kraft som huvudansvariga.

Samtliga val ovan avser tiden fram till nästa ordinarie årsstämma.

Stämman beslutade process för att utse valberedning inför årsstämman 2018 och antog instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Styrelsen beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till ett antal motsvarande tjugo procent av totalt antal aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman och emissionskursen ska vara marknadsmässig. Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital med mål att stärka ägarstrukturen, att kunna accelerera utvecklingsprojekt samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com   
        
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 17:10 CET.

LIDDS utvecklar effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid frisätter läkemedlet lokalt och effektivt i nära anslutning till tumören vilket innebär betydligt mindre biverkningar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin ger möjlighet till en kontrollerad och skräddarsydd frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid® kan integrera både mindre och större läkemedelsmolekyler som t.ex. cytostatika och antikroppar. Bolagets längst framskridna projekt, prostata-cancerprodukten Liproca®Depot innehållande 2-hydroxyflutamide, validerar att teknologiplattformen fungerar. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid kombineras med antiandrogener, cytostatika samt för immunaktiva substanser. För mer information, se www.lidds.se. Redeye AB är LIDDS certified adviser.

Nyheten i PDF

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire