LIDDS

LIDDS

Fundamental View

LIDDS är ett Uppsalabaserat bolag som använder teknologiplattformen NanoZolid för att utveckla läkemedelskandidater. NanoZolid är en depot-lösning som kan integrera både små och stora molekyler vilket ger möjlighet till lokal behandling med fördröjd frisättning och lägre systemisk effekt av läkemedlet. Affärsmodellen går ut på att dels utveckla egna projekt för utlicensiering till en partner och dels att tillsammans med en partner utveckla nya läkemedelskandidater. Huvudfokus ligger på generika, beprövade och bevisade substanser som kan utvecklas ytterligare med en förbättrad administreringsmetod i NanoZolid. 

Det längst framskridna projektet är Liproca Depot, baserat på 2-hydroxyflutamide, vilken utvecklas inom prostatacancer och för närvarande studeras i en fas IIb. Flera andra projekt utvecklade från NanoZolid-plattformen finns i pipeline, bland andra med cytostatika och antikroppar. Avtal har även skrivits med Ferring Pharmaceuticals och Belina Pharma för utvecklandet av cancerläkemedel. 

Last updated: 2017-09-05 Source: Redeye

LIDDS utveckling cirkulerar kring NanoZolid, en nanoteknologi och drug delivery-plattform som möjliggör mer precis och kontrollerad frisättning av läkemedel lokalt och i nära anslutning till cancertumörer. Detta ger stora behandlingsfördelar i form av mindre systemiska biverkningar och färre doseringar då frisättningen kan kontrolleras i upp till 6 månader. LIDDS nyttjar NanoZolid för att formulera om redan bevisat effektiva cancerläkemedel som har svåra biverkningsprofiler på grund av en systemisk administrering. Omformuleringen och administreringen innebär att förlängt patentskydd kan erhållas vilket kan leda till fortsatt höga vinstmarginaler på produkterna. En ny patentansökan kan om patentet godkänns förlänga patentskyddet för produkter med NanoZolid till 2037. Att utveckla redan godkända substanser håller utvecklingsrisken och kostnaderna relativt låga.

Det mest framskridna projektet kallas Liproca Depot och är en  slow release-beredning av den antihormonella substansen 2-hydroxy-flutamid (2-HOF), ett existerande läkemedel med väldokumenterad effekt- och säkerhetsdata. 2-HOF är den aktiva metaboliten av flutamid, en icke-steroid substans som används för antiandrogenbehandling av prostatacancer. Dess fördel är en förmåga att konkurrera ut testosteronets metabolit (dihydrotestosteron) genom att binda mot androgen-receptorer i prostatakörteln. Flutamid hindrar testosteronet från att trigga prostatacancercellerna till att växa och man får således en anticancereffekt.

Liproca Depot har studerats i 57 patienter i tre kliniska studier. Tolerans och säkerhet har varit bra och effekt på tumörvävnad, prostatavolym och biomarkörer (PSA) är lovande. På grund av avsaknad av hormonella biverkningar så har dosnivån kunnat höjas utan problem. Liproca Depot studeras för närvarande i en fas IIb dosoptimeringsstudie.

Andra projekt inkluderar en omformulering av docetaxel, vilket är ett väl använt cytostatika. LIDDS har studerat docetaxel i prekliniska modeller av icke-småcellig lungcancer vilket visat bra resultat. Övriga projekt inkluderar doxorubicin inom bröstcancer och ett antikroppsprojekt som utvecklas tillsammans med Uppsala Universitet. LIDDS har även ingått två avtal för utvecklandet och formulering av läkemedel tillsammans med Belina Pharma respektive Ferring Pharmaceuticals. Där kommer LIDDS att nyttja NanoZolid-teknologin för att framställa ett cancerläkemedel med attraktiv profil. 

Last updated: 2017-09-05 Source: Redeye

I 2014 års rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) beskrivs cancer sin ett av de allvarligaste hoten mot folkhälsan. Prostatacancer är en stor bidragande faktor i det spelet och var den näst dödligaste cancerformen bland europeiska män och utgjorde 14 procent av alla cancerrelaterade dödsfall 2011. Marknaden för cancerterapier uppgick enligt Evaluate Pharma år 2014 till 78 miljarder dollar och väntas växa med 10 procent årligen. Merparten av försäljning fortsätter att vara koncentrerad till Europa och Nordamerika även om onkologi sannolikt kommer att bli ett prioriterat område för utvecklingsländer vid ökat välstånd.

Antalet diagnostiserade med prostatacancer är i en stigande trend, främst hänfört till förbättrade möjligheter att upptäcka och diagnostisera sjukdomen i ett tidigt stadie och en åldrande befolkning. Möjligheterna att upptäcka prostatacancer i ett tidigare skede har förbättrats med införandet av det omdiskuterade och kritiserade prostataspecifikt antigen-testet (PSA). Det finns ett stort antal etablerade terapier på marknaden, det som talar för terapier likt Liproca är att flertalet står inför patentutgång vilket öppnar upp för generiska behandlingsterapier.

Last updated: 2017-03-21 Source: Redeye

  • Utvecklar omformuleringar av bevisat effektiva substanser - lägre utvecklingsrisk och kostnader
  • Ledande projektet Liproca Depot utvecklas inom prostatacancer - fas IIb startade under 2Q17 - resultat mitten av 2018
  • Aktiv period under 2017-2019 kan ge fortsatt stark aktieutveckling

LIDDS utveckling bygger på omformulering och förbättring av redan bevisat effektiva substanser genom att utnyttja sin patenterade teknologiplattform NanoZolid. Tekniken möjliggör förbättrad leverans av läkemedlet genom fördröjd frisättning och mer precis administrering, speciellt viktigt i cancerbehandling där systemiska tumördödande substanser skapar svåra biverkningar. En annan stor fördel med NanoZolid är att patent kan erhållas på omformuleringar, vilket ger goda möjligheter till höga vinstmarginaler under en längre tid och kan bli en stark potentiell värdedrivare för NanoZolid-plattformen.

Utvecklingen av generiska substanser ger fördelar i en lägre utvecklingsrisk och låga utvecklingskostnader, något som ger bolaget en säkerhetsmarginal fortsättningsvis. Liproca Depot-projektet mot prostatacancer har kommit längst och är nu i fas IIb. Två kemoterapiprojekt är även under utveckling vilka vi anser i teorin tyder på en avsevärd förbättring från nuvarande systemisk kemoterapi. Utöver det så kan NanoZolid-plattformen generera mervärde i licensavtal för omformulering av befintliga läkemedel, något som har sett ökat fokus den senaste tiden och har resulterat i avtal med Ferring Pharmaceuticals och Belina AB. 

I maj så startade den planerade fas IIb dosoptimering-studien med Liproca Depot. Den beräknas ta cirka 12 månader att genomföra och kommer inkludera 60 patienter i Finland och Kanada. Vi anser att projektet har god chans till att nå fas III med de lovande resultaten i bagaget och då man studerar en redan bevisat effektiv substans. Man kommer studera tidigare obehandlade patienter som fått diagnosen men inte har en aggressiv form av cancern. Dessa går ofta långa tider utan större problem, men risken för utveckling av aggressivare cancer samt den psykiska bördan av att leva med diagnosen ger Liproca Depot en intressant ingångspunkt på marknaden. Vi bedömer att goda effektresultat kan komma att generera partnerintresse i projektet.

Studiestart med Liproca Depot och klinisk prövning med docetaxel kan komma att driva på värdet den närmsta tiden. Tidiga projekt med antikroppar och framsteg i arbetet med Ferring och Belina kan även det generera positivt nyhetsflöde och en bättre insikt i bolagets framtid. Vi ser även en chans till ytterligare licensavtal med NanoZolid-plattformen de kommande åren. Långa ledtider och emissioner har pressat aktien under en längre tid men aktien har fått en uppvärdering under 2017. Med hög aktivitet framöver och finansiering på plats så finns det goda möjligheter att den starka utvecklingen fortsätter det kommande året. 

Last updated: 2017-11-16 Source: Redeye