MOB

Moberg Pharma

Research note

Print

Moberg Pharma: Vill emittera obligation och skjuter fram finansiellt mål

För att stärka sina finansiella muskler för ytterligare förvärv av receptfria tillgångar och ge stöd för de kliniska satsningarna har en process inletts där möjligheterna till att emittera ett obligationslån undersöks. Vad för storlek på lånet som kan bli aktuellt uppges inte.

Beskedet ligger i linje med vad bolaget tidigare antytt, om att framtida expansion framför allt ska ske genom en ökad skuldsättning, vilket vi ser som positivt och viktigt att det nu även formellt bekräftas. Moberg Pharma är i dagsläget i princip helt skuldfritt och har en god underliggande lönsamhet i verksamheten, varför det definitivt finns ett bra utrymme för att öka skuldsättningen.

Utöver beskedet om obligationslån meddelas idag även att det långsiktiga finansiella målet (EBITDA-marginal om 25 procent) inte kommer uppnås under innevarande år, vilket tidigare kommunicerats, utan målet skjuts på framtiden. Någon ny tidpunkt för när det ska uppnås uppges inte. Även om beskedet kan framstå negativ för vissa, är detta något som ligger helt i linje med vad vi räknat med för 2016. Vår förväntan är att Moberg Pharma ska leverera en EBITDA-marginal under 2016 på 21 procent och inte heller nästa år räknar vi med att EBITDA-marginalen når upp till 25 procent. Som vi tidigare uppgett anser vi att det krävs ytterligare produktförvärv för att bolaget ska kunna nå sitt långsiktiga finansiella mål. Osäkerheten kring när nya förvärv blir klara, bedömer vi, som en sannolik orsak till att bolaget i det här läget inte uppger en ny tidpunkt för när det finansiella målet ska nås.

Vi ser inget större drama i dagens besked, utan snarare att det bekräftar den bild vi har av bolagets verksamhet. Vårt motiverade värde uppgår till 74 kronor per aktie.

Download our latest Research Report from 2017-09-15

Download full report icon-download