NICA

Nanologica

Research note

Print

Nanologica: Nyemission för att finansiera nya satsningar

Nanologica meddelade under morgonen att de avser att genomföra en företrädesemission för att finansiera satsningar inom bolagets två affärsområden kromatografi och drug delivery. Vi redogör för hur vi ser på nyheten och hur den påverkar vår värdering av bolaget.

Nanologica avser att inleda läkemedelsutveckling i egen regi, där bolagets drug delivery-teknologi kommer att användas för att ta fram en behandling mot gastropares, en vanlig komplikation vid diabetes där magsäckstömningen fördröjs. Vi ser strategin som ett steg i rätt riktning då utvärderingsavtal gällande utlicensiering av teknologin har varit fruktlösa och bedömer att bolaget lättare kommer kunna skapa värden på detta sätt. Om bolaget inleder kliniska studier anser vi det vara berättigat att tillskriva verksamheten ett värde, men vi kommer att invänta mer detaljer kring utvecklingsplanen innan vi inkluderar projektet i vår värdering.

Bolaget meddelade även att de har ingått avtal med den brittiska kontraktstillverkaren Sterling Pharma Solutions för produktion av större volymer av silica. Med avtalet på plats avser Nanologica att fortsätta förhandlingar med två kunder som utvärderar bolagets produkt. I likhet med vad som tidigare kommunicerats kommer tillverkning först att inledas när leveransavtal har slutits. Vi kommer inte att tillskriva den nya delen av verksamheten något värde i dagsläget, då osäkerheten kring framtida intäktsflöden är hög.

Teckningskursen är satt till 4 kronor och 87 procent av emissionen omfattas av teckningsåtaganden och teckningsförbindelser.  Emissionen kommer tillföra bolaget som högst 55,4 miljoner kronor (före emissionskostnader), varav 8 miljoner kronor kommer att användas för att betala tillbaka det lån på 16 miljoner kronor som bolaget erhöll i juni 2017. Av den resterande delen av lånet kommer 6 miljoner kronor återbetalas genom kvittning i emissionen och 2 miljoner förlängs ytterligare ett år. Emissionens storlek medför en stor utspädning och vid full teckning kommer antalet utestående aktier ökar till cirka 13,9 (4,6) miljoner.

När vi justerar för nyemitterade aktier motsvarande garantiåtaganden och teckningsförbindelser ändras vårt motiverade värde (base case) till 6,8 kronor per aktie. Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys.

Download our latest Research Report from 2018-09-05

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post