ORX

Orexo

Research note

Print

Orexo: Q1-rapporten i linje med våra förväntningar

Morgonens siffror från Orexo visar som förväntat på en svag utveckling under Q1’17 och detta var i linje med våra förväntningar. Rapporten var dock klart svagare än konsensusförväntningarna, vilket kan innebära viss kurspress i den inledande handeln. Positivt är att bolaget återupprepar tidigare guidning om att leverera ett positivt EBITDA-resultat för helåret 2017.

Nettoomsättningen under första kvartalet i år sjönk till 127,4 (151,0) miljoner kronor, vilket var något svagare än de 133,0 miljoner kronor vi förväntade oss från bolaget. Det är framför allt försäljningen av Zubsolv som var lägre än vår prognos och hamnade på 114,1 (98,4) miljoner kronor mot förväntade 121,8 miljoner kronor. Det förklaras framför allt av något lägre volymer under kvartalet än vad vi räknat med, där apotekens utskrivning av Zubsolv-tabletter sjönk med -6,6 procent mot förväntade -5,0 procent.

Bolagets andra två produkter hade en något bättre utveckling under perioden än det vi räknat med och intäkterna från Abstral ökade till 8,7 (8,2) miljoner kronor mot förväntade 7,7 miljoner kronor och för Edluar steg de till 4,6 (3,6) miljoner kronor mot förväntade 3,7 miljoner kronor. Den något svagare försäljningsutvecklingen under Q1’17 kompenserades av bättre utveckling för kostnaderna än det vi räknat med, trots en svag bruttomarginal till följd av engångskostnader. Det är framför allt försäljningskostnaderna som var överraskande låga under perioden och sjönk till 48,3 (60,8) miljoner kronor mot förväntade 61,4 miljoner kronor. Det kommenteras att det reflekteras av en målinriktad investeringsstrategi mot vissa geografiska områden. Förhoppningsvis något som kan förtydligas ytterligare under eftermiddagens telefonkonferens.

Bruttoresultatet hamnade rejält lägre än vår förväntan på 81,2 (118,5) miljoner kronor mot förväntade 100,0 miljoner kronor. Utöver den svagare omsättningen var kostnad för såld vara klart högre och hamnade på 46,2 (32,5) miljoner kronor mot förväntade 33,2 miljoner kronor. Dessa kostnader har som förväntat under perioden påverkats negativt med 3,8 miljoner kronor till följd av ompaketering. I nuläget är den stora avvikelsen mot vår prognos oklar, vilket även detta är något vi hoppas på att få bättre klarhet kring vid dagens telefonkonferens.

Lönsamheten hamnade i linje med vår förväntan med EBITDA på -18,1 (19,4) miljoner kronor mot förväntade -18,3 miljoner kronor och EBIT på -23,2 (-26,2) miljoner kronor mot förväntade -24,4 miljoner kronor. Dagens rapport är totalt sett godkänd och i stort sett i linje med våra förväntningar. Konsensusförväntningarna inför rapporten låg dock betydligt högre (oms. 140 miljoner kronor, EBIT -15,0 miljoner kronor, enligt SME Direkt), vilket kan tynga i den inledande handeln. Inför dagens rapport hade vi ett motiverat värde på 60 kronor.

Download our latest Research Report from 2017-11-23

Download full report icon-download