PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Ytterligare data från PLIANT-studien förstärker bilden

Idag inleds konferensen MASCC/ISOO 2015 Annual Meeting i Köpenhamn där Pledpharma håller presentation av data från PLIANT-studien. Materialet till presentationen, som finns publicerats på bolagets hemsida, bekräftar tidigare kommunikation att PledOx som förbehandling till FOLFOX minskar risken för att patienter ska drabbas av nervskador. Därtill indikerar data att av de patienter som förbehandlats med 5 µmol/kg Pledox och ändå utvecklar nervskador, så sker det klart senare i behandlingen.

Data visar även att PledOx inte har en skyddande effekt på tumörceller, utan snarare tecken på viss förbättring av antitumöreffekten. Som tidigare konstaterats kunde inga slutsatser dras huruvida PledOx även skyddar mot risk för neutropeni (brist på viss typ av vita blodkroppar), då antalet händelser var för få för att detta ska kunna bedömas.

Dagens presentation innehåller även material från undergrupper. Exempelvis visas statistiskt signifikant minskad risk för att drabbas av nervskador mot placebo (p=0.025), när patienterna från de två dosgrupperna, 5 & 10 µmol/kg slås samman (utökat patientunderlag).

PledOx i sig har inte gett några allvarliga biverkningar i någon av de tre dosnivåerna (2, 5 eller 10 µmol/kg) som studerats. Speciellt viktigt att det inte förefaller varit någon patienter som behövt lämna studien på grund av ackumulation av mangan i hjärnan, vilket funnits med som en osäkerhetsfaktor.

Dagens konferens inleddes av den betydelsefulla opinionsledaren inom området, Charles Loprinzi (inte involverad i PLIANT-studien), och som i sitt öppningsanförande fokuserade på PLIANT-studien. Han konstaterar att data ser lovande ut, där PledOx har en nervskyddande effekt utan att samtidigt skydda tumörceller. Detta är en betydelsefull person att få uppbackning av och som varit involverad i ett antal liknande studier, vilka dock inte varit framgångsrika. Idag saknas godkända läkemedel mot nervskador, vilket utgör ett stort medicinskt behov inom cancervården.

Resultaten som presenteras förstärker vår syn på projektet. Marknadsreaktionen har så här långt varit volatil, där kursen pendlat i positivt och negativt territorium. Enda anledning, som vi kan se det, till att aktien för tillfället handlas ned är att det pågår vinsthemtagningar efter senaste dagarnas kursförstärkning.

Före dagens besked uppgick vårt motiverade värde till 54 kronor per aktie.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download