PLED

PledPharma

Fundamental View

Pledpharma utvecklar läkemedel mot oxidativ stress och har två kliniska projekt; PledOx (minska biverkningar från cellgifter) och Aladote (paracetamolförgiftning). 

Bolaget saknar idag produkter på marknaden och har därför inga löpande intäkter. Under 2016 uppgick rörelseresultatet till -38 miljoner kronor. Förlusten förväntas öka kommande år då den kliniska aktiviteten tilltar. Nuvarande finansiering bedömer vi är tillräcklig för att syna korten i kommande fas 3-studier.

Pledpharma bildades 2006 för att kapitalisera på forskning som inleddes redan 1992. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm. Organisationen är liten och kompakt och leds av vd Nicklas Westerholm. 

Bolaget har ett antal godkända patent och patentansökningar som vid godkännande kan ge ett exklusivt skydd för PledOx till och med 2032.

Pledpharmas aktier är sedan 2011 listade på First North.

Last updated: 2017-12-05 Source: Redeye

PledOx (calmangafodipir) utvecklas som förbehandling till cellgiftsbehandling för att reducera deras allvarliga biverkningar. Färre allvarliga biverkningar ska leda till bättre livskvalité för patienten, men även bättre följsamhet till behandlingen. En bättre följsamhet ska i sin tur kunna leda till en förlängd överlevnad för patienten.

PledOx har i kliniska studier visats kunna reducera och reversera känselnervstörningar, vilket är vanligt förekommande biverkan av oxaliplatin som är en del i FOLFOX-regimen. Idag saknas helt läkemedel för att behandla just känselnervstörningar. PledOx kan även ha potential att begränsa blodbildförändringar, där det vanligast förekommande är förlust av vita blodkroppar. Här finns redan produkter på marknaden, men som i sin tur tillför egna biverkningar.

 

Last updated: 2017-08-16 Source: Redeye

Förekomsten av cancer förväntas fortsätta stiga i världen i takt med en ökande andel äldre människor. Detta gäller såväl för indikationen tjock- som ändtarmscancer.

Cancerområdet är det i särklass största läkemedelsområdet med en årlig försäljning globalt på över 70 miljarder dollar 2013 enligt Evaluate Pharma. Till år 2020 förväntas försäljningen kunna fördubblas och överstiga 150 miljarder dollar. Detta implicerar en årlig tillväxt på över 10 procent, vilket är mer än dubbelt så fort som branschen i övrigt. Den förväntade starka försäljningsutvecklingen inom området driver ett stort intresse från aktörer i branschen och cancerområdet är där flest affärer sker.

Tjocktarms- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna med nästan 1,4 miljoner nya fall årligen globalt. Cancerläkemedel inom indikationen uppskattas årligen sälja till ett värde på nästan 6 miljarder dollar på de sju största läkemedelsmarknaderna. FOLFOX utgör idag ett förstahandsval vid cellgiftsbehandling av tjock- och ändtarmscancer i USA och i flera andra länder och har en marknadsandel på omkring 50 procent. Det har introducerats flera nya läkemedel de senaste åren inom indikationen, vilket har lett till ökade möjligheter till att behandla patienterna. Cellgifterna har dock fortsatt att utgöra basen i behandlingen och de största framstegen som gjorts för förbättrad överlevnad handlar främst om nya kombinationer med cellgifter.

Det finns få direkt konkurrerande projekt till PledOx som är under utveckling. De projekt som vi identifierat handlar generellt om projekt i tidigare utvecklingsfaser än för PledOx. En annan typ av konkurrens är utveckling av nya, bättre cancerläkemedel för behandling av tjock- och ändtarmscancer, vilka kan komma att ersätta eller minska behovet av oxaliplatin-baserade behandlingar. Vi har identifierat ett sjuttiotal läkemedel under utveckling inom indikationen, varav åtminstone tre projekt i fas 3. Inga av dessa ser dock i nuläget ut att kunna ersätta dagens etablerad cellgiftsbehandling.

Last updated: 2017-08-16 Source: Redeye

  • Stor potential för PledOx, men förväntningarna i marknaden är låga
  • Bolaget har levererat licensavtal - viktigt för att återbygga förtroendet
  • Fas III-progammet i gång
  • Top-line data för POLAR-studierna väntas under 2020

Det är framför allt i huvudprojektet PledOx som vi ser den stora potentialen vid en investering i Pledpharma. PledOx har visat lovande resultat i en fas 2b-studie som förbehandling i patienter kolonrektalcancer som får cellgiftsregimen FOLFOX. PledOx visades minska risken för nervskador (neuropatier) jämfört med placebo. Två fas III-studier (POLAR) genomförs och kommer att rekrytera patienter i Asien, Europa och USA och dessa ska utgöra grund för att ta PledOx till ett marknadsgodkännande i dessa regioner. Bolaget är finansierat för att ta PledOx åtminstone till top-line resultat 2020.   

Utöver PledOx drivs Aladote-projektet. Resultaten från en fas 2a-studie var lovande och bolaget förbereder nästa steg i utvecklingen som är inriktad på att behandla patienter som överdoserat paracetamol. 

Nuvarande kursnivåer (17,3 SEK) bygger på mycket låga förväntningar på bolagets två projekt, och det gäller även vid en jämförelse med liknande bolag i samma utvecklingsfas. En del av denna förklaring finns i tiden tills resultat för framför allt PledOx, men det finns även en viss förtroenderabatt från tidigare fördröjningar i projekten. 

Det är dock även viktigt att förstå att risknivån i verksamheten fortsätter vara relativt hög.

Last updated: 2018-11-09 Source: Redeye