POLYG

Polygiene

Research note

Print

Polygiene Q1: En första kommentar

Polygienes rapport för det första kvartalet visar på en stark försäljning vilken överträffar våra prognoser men redovisar en större förlust än väntat. I samband med rapporten börjar Polygiene också redovisa sina kostnader för PR- och marknadsaktiviteter, detta är något vi länge eftersökt i syfte att få en bättre förståelse för bolagets kostnader samt investeringsbehov.

Försäljning uppgick till 17,4 MSEK (väntat: 16), motsvarande 30 procent i tillväxt (24 procent rensat för valutaeffekter). Tillväxtsiffrorna är ett styrketecken då jämförelsekvartalet föregående år visade på en tillväxt omkring 97 procent. Ökningen har skett på samtliga geografiska marknader och kommer från såväl befintliga som nya kunder vilket är positivt.

Resultatmässigt landar EBITDA på -3,1 MSEK (väntat: -1,5). Avvikelsen är framförallt hänförbar till posten övriga externa kostnader (vilken inkluderar PR- och marknadsaktiviteter). De så ofta diskuterade PR- och marknadsaktiviteterna uppgår till 6,9 MSEK under kvartalet (d.v.s. cirka 40 procent av försäljningen). OPEX (exkl. COGS) landar på 13,7 MSEK, att jämföra mot väntade 11,2 MSEK. Vi kommer förmodligen behöva justera upp våra kostnadsprognoser för 2017. Positivt är att bruttomarginalen landar på 60 procent (väntat: 58).

I övrigt kommunicerar vd att efterfrågan från såväl befintliga som nya brand partners fortsatte under årets första kvartal samt att bolagets utökade satsning på marknadsaktiviteter kommer att fortsätta under innevarande år.

Vi återkommer med en sedvanlig analysuppdatering inom de närmsta dagarna.

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post