SANION

Saniona

Research note

Print

Saniona: Rapport i linje med förväntan

Gårdagens delårsrapport för tredje kvartalet 2016 innehöll som sig bör inga stora nyheter. Bolaget visade som förväntat ett positivt resultat till följd av den kontantersättning som erhölls i samband med tecknandet av licensavtal med Boehringer Ingelheim. Då rapporten var väl i linje med våra förväntningar blir det endast mindre ändringar av våra estimat, vilket inte väntas ge någon effekt på vårt fundamentala värde av bolaget på 50 kronor.

För det tredje kvartalet visar Saniona intäkter på 50,6 (2,0) miljoner kronor. Vår förväntan var 48,9 miljoner kronor. Lönsamheten (EBIT) hamnade på 33,7 (-10,9) miljoner kronor mot förväntade 33,4 miljoner kronor. Kostnadsutvecklingen följer vår prognos och vi förväntar oss att nuvarande nivå kvarstår närmaste kvartalen, till följd av pågående klinisk aktivitet. Det positiva resultatet under perioden innebär även att kassaflödet från den löpande verksamheten blev positivt och hamnade på 27,4 (-7,7) miljoner kronor och likvida medel per sista september uppgick till 63,7 (12,5) miljoner kronor. Nuvarande likvida medel ger finansiering omkring ett år framåt, som troligen kan förlängas av att nya milstolpar nås i partnerprojekten, exempelvis val av läkemedelskandidat inom Boehringer Ingelheim avtalet (uppskattas till omkring 5 miljoner euro). Som tidigare kommunicerats pågår förberedelser att starta en till fas IIa-studie för Tesomet under första halvåret 2017 inom särläkemedelsindikationen Prader-Willis syndrom. En genetisk sjukdom där det idag saknas effektiv behandling. Många av de som drabbas av Prader-Willis syndrom lider av sjuklig fetma och därmed ökad dödlighet. Det är en intressant nischindikation, som kan innebära en snabbare väg mot marknaden och extra skydd om man får särläkemedelsstatus. Bolaget meddelar även i rapporten att samarbetet kring Ataxion fortlöper, där kommunikationen kring projektet varit begränsad senaste året. Därtill meddelas att partner Medix aktivt arbetar för att påbörja fas III-studie för tesofensine i Mexiko. I likhet med tidigare kommunikation är notering på Nasdaq Stockholm Small Cap lista förskjuten till andra kvartalet 2017.

Download our latest Research Report from 2017-10-04

Download full report icon-download