SEZI

Senzime

Research note

Print

Senzime Q3: Fortsätter planenligt

Senzime rapporterade under morgonen resultatet från årets tredje kvartal. Försäljningen var något lägre än föregående kvartal, men accelererad försäljningstillväxt bedöms inte vara långt borta. Vi har nyligen genomfört ett analytikerbyte och kommer att publicera uppdaterade estimat inom kort.

Försäljningen i Q4 kom in på 0,2 (0,0) miljoner kronor. Då endast tre kvartal har passerat sedan lanseringen av TetraGraph och ett flertal distributörer har kontrakterats i närtid anser vi att resultatet är i linje med som kan förväntas av bolaget. Vi förväntar oss att se ett något starkare resultat under Q4 då de första distributörerna förväntas öka aktiviteten, men ser även att bolagets produkter är i en tidig kommersialiseringsfas och räknar med att upplärningen kommer ta tid. Vår bedömning är därför att försäljningstillväxten kommer att ta fart på allvar först under första halvan av 2019.

EBIT kom in på -5,8 (-2,5) miljoner kronor för kvartalet. Q3 belastades med avskrivningar av utvecklingskostnaderna för TetraGraph, vilka påbörjades under kvartalet och uppgick till 2,0 miljoner kronor. Vi förväntar oss att kostnadsbasen kan komma att stiga något även under de kommande kvartalen, i takt med att utbildning av distributörer fortgår och pågående regulatoriska processer går mot ett slutskede. Vår bedömning är att TetraGraph kan nå FDA-godkännande under Q1’19, men vi räknar inte med att se någon större påverkan på försäljningen från den amerikanska marknaden förrän den andra halvan av 2019. Kassaflödet för perioden var -7,2 (-4,6) miljoner kronor under Q3 och vid slutet av perioden fanns 13,0 (14,8) miljoner kronor kvar i kassan. Vi förväntar oss att bolaget har ett behov av ytterligare finansiering innan lönsamhet kan nås.

Sammantaget har vi en positiv syn på kvartalet, där bolaget metodiskt har fortsatt sin marknadsbearbetning med nya distributionsavtal och närvaro på fler marknader. Med en tydlig trend, där allt fler länder utvecklar kliniska riktlinjer för perioperativ övervakning, bedömer vi att bolaget har goda chanser att ta en betydande marknadsandel på medellång sikt. Vi kommer att återkomma med en uppdaterad analys.

Download our latest Research Report from 2018-06-20

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post