SPAG

Spago Nanomedical

Research note

Print

Spago Nanomedical: Verksamheten utvecklas i rätt riktning

Morgonens rapport för det fjärde kvartalet 2017 bekräftar att viktiga steg framåt tagits i projekten, men även att den ökade aktiviteten innebär högre kostnader.

I dagens rapport över det fjärde kvartalet 2017 uppges att det prekliniska regulatoriska arbetet med produktkandidat SN132D (SpagoPix, kontrastmedel vid MR-undersökningar) löper enligt plan och denna fas förväntas bli klar under våren. Det blir en viktig milstolpe att nå för att gå vidare mot ett myndighetsgodkännande för att få påbörja en första klinisk studie med projektet, vilket bedöms kunna ske mot slutet av året.

För bolagets andra projekt, Tumorad (anti-cancerläkemedel), har framsteg gjorts och bolaget närmar sig ett läge för att påbörja djurstudier. Vi förväntar oss att detta ska kunna ske senare i år, och dessa studier blir viktiga för att välja en läkemedelskandidat, vilket vi tror kan bli aktuellt under 2019. Håller den tidsplanen bedömer vi att kliniska studier kan påbörjas ett till två år senare.

Från det siffermässiga i rapporten kan vi konstatera att rörelsekostnaderna ökade väsentligt under det fjärde kvartalet till 11,8 (5,8) MSEK, vilket inte var en överraskning. De ökade kostnaderna drivs framför allt av ökade kostnader för prekliniska studier och igångsättning av produktion för SpagoPix. Som vi tidigare nämnt går Spago in i en fas med högre kostnader, men att dessa kommer variera relativt mycket mellan kvartalen under det närmaste året.

Likvida medel per sista december 2017 uppgick till 30,3 MSEK, vilket vi bedömer är tillräcklig finansiering av verksamheten ett drygt år framåt. Dessförinnan förväntar vi oss att de första kliniska resultaten för SN132D ska ha presenterats.

Omsättningen under fjärde kvartalet 2017 uppgick till 41 (0) TSEK samt övriga rörelseintäkter på 166 (173) TSEK. Resterande intäkter utgör icke-kassaflödespåverkande aktiveringar av utvecklingskostnader.

Morgons rapport påverkar inte vår positiva syn på bolaget. Spago Nanomedical är i en intressant utvecklingsfas, där huvudprojektet närmar sig klinisk fas, vilket generellt brukar öka intresset från investerare. Vi bedömer att risken är låg för att bolaget inte når målet samt att riskerna i den kommande kliniska studien är väsentligt lägre än för ett traditionellt läkemedelsprojekt.

Inför dagens rapport uppgick vår värdering av Spago Nanomedical till 18 kronor i basscenariot.

Download our latest Research Report from 2018-04-11

Download full report icon-download