Targovax

Research note

Print

Targovax: Levererar positiva data i studie

I dag presenteras uppföljningsdata för bolagets peptidbaserade cancervaccin TG01 i patienter med pankreascancer. Data från uppföljning två år efter påbörjad behandling för den första gruppen patienter, i en fas I/II-studie, visar att 13 av 19 (68 procent) utvärderingsbara patienter ännu var vid liv. Det är lovande resultat anser vi. Resultatet som presenteras stärker vår syn på projektet och TG-plattformen, varför vi höjer motiverat värde till 28 (25) NOK.

Dagens pressmeddelande omfattar patienter med pankreascancer, vars tumör opererats bort och därefter behandlats med TG01 och gemcitabin. Patienterna i den första gruppen, som detta avser, har fått upp till 36 injektioner av TG01/GM-CSF (granulocyt/monocyt - kolonistimulerande faktor) och sex cykler av det etablerade cellgiftet gemcitabin.

Uppföljningsresultatet två år efter inledd behandling (från dess att tumören opererades bort) visar att 13 av 19 (68 procent) utvärderingsbara patienter ännu var vid liv. Ett än striktare kriterie är att starta utvärderingen från första behandling med TG01 som visar att 12 av 19 (63 procent) utvärderingsbara patienter levde vid uppföljning två år efter första dosering.

Eftersom att kontrollarm saknats i studien kan vi endast jämföra med historiska resultat, där patienter enbart behandlats med gemcitabin efter bortopererad tumör, vilket visat på att knappt hälften av patienterna borde vara vid liv två år efter påbörjad behandling (Oettle, H, et al., JAMA, 2013). Resultatet framstår lovande, även om det ännu handlar om ett begränsat antal patienter och utan kontrollarm. Ytterligare data, så som immunologisk data, väntas presenteras på ASCO’s årsmöte i juni i år. Visar den datan då på en koppling mellan immunrespons och förlängd överlevnad, skulle det ytterligare stärka vår syn på projektet.

Vi sänker riskjusteringen för TG01 och räknar nu med en sannolikhet på 16 (12) procent att det ska kunna nå marknaden. Vi justerar även ned risken i projekt TG02 och använder en sannolikhet på 10 (8) procent att det når marknaden. Förändringarna ger höjt motiverat värde för Targovax med 3 NOK till 28 (25) NOK.

Download our latest Research Report from 2017-07-12

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post