Targovax

Research note

Print

Targovax: Rapport bekräftar nyhetsflöde 2017

Morgonens rapport från Targovax över det fjärde kvartalet 2016 var i linje med våra förväntningar. Det viktigast i rapporten var att bolaget håller fast vid den sedan tidigare kommunicerade kliniska tidsplanen för projekten, framför allt för Oncos-102 inom melanom. Rapporten i sig ger oss ingen anledning att förändra våra estimat.

Utfallet från det fjärde kvartalet 2016 visar på rörelsekostnader om 31,3 (40,8) miljoner NOK, vilket var snäppet bättre än vår förväntan som uppgick till 33,1 miljoner NOK. Eftersom bolaget saknar intäkter från produkter i marknaden hamnade EBIT i nivå med rörelsekostnaderna och uppgick till -31,3 (-40,8) miljoner NOK.

Utfallet för kassaflödet från den löpande verksamheten var bättre och hamnade på -23,1 (-33,5) miljoner NOK. Det har dock påverkats positivt av rörelsekapitalförändringar med 8,9 miljoner NOK. Vid utgången av 2016 uppgick bolagets likvida medel till 171,6 (173,9) miljoner NOK. Finansieringen är i nuläget stabil, men bolaget kommer behöva stärka finanserna under året. 

Det viktigaste beskedet i rapporten är att bolaget håller fast vid tidigare kommunicerad tidsplan kring de kliniska studierna, och inga nya fördröjningar har dykt upp. Det innebär att den betydelsefulla melanom-studien med Oncos-102 drivs framåt enligt plan, vilket bör innebära studiestart och dosering av första patient inom kort. Den främsta händelsen efter rapportperioden är positiva data som rapporterats för projekt TG01, läs mer om det här

Dagens rapport innehåller inga överraskningar, vilket är positivt. Det innebär att vi i nuläget inte ser behov av att göra några ändringar i våra antaganden och återupprepar därför vårt motiverade värde på 28 NOK. Bolaget håller webbaserad presentation kl 10 idag samt en telefonkonferens kl 14.

Download our latest Research Report from 2017-07-12

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post