Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update

Targovax

Fundamental View

Targovax är ett nordiskt bioteknikbolag med huvudkontor i Oslo, Norge, verksamhet i Finland, en norsk verkställande direktör, Øystein Soug, och en svensk forskningschef, Magnus Jäderberg. Verksamheten är inriktad på forskning och utveckling av nya immunterapier för behandling av cancer, vilket sker utifrån två separata plattformar; en cancervaccinplattform med inriktning på mutationer av RAS-protein och en plattform av modifierade onkolytiska virus. Nuvarande bolagsstruktur blev till i juni 2015 när norska Targovax köpte finska Oncos Therapeutics. Samgåendet har skapat ett bolag med en bredare projektportfölj, varav tre aktiva projekt i klinisk fas.

Last updated: 2017-03-31 Source: Redeye

Onocs-102 (tidigare benämnd CGTG-102) är ett onkolytiskt (cancerdödande) adenovirus (förkylningsvirus) som visat lovande resultat i patienter och prekliniska modeller. I en slutförd fas I-studie visades att Oncos-102 kan väcka immunrespons i patienter med avancerade solida tumörer, som fått ett antal tidigare cellgiftsbehandlingar, men som inte längre svarar. Utveckling pågår inom fyra cancerindikationerna mesoteliom, melanom, prostatacancer och äggstockscancer. För de två sista indikationerna sker utveckling i samabete med externa parter. Bolagets andra projektplattform är TG-plattformen som utgörs av peptidbaserade (små proteiner) vaccin som härmar RAS-mutationer, vanligt förekommande vid många olika cancerformer. Forskningen som plattformen är baserad på har en lång historik som sträcker sig tillbaka till tidigt 1990-tal, då Norsk Hydro drev forskning inom vacciner mot RAS-mutationer. Targovax fokuserar på de två projekten TG01 inom pankreascancer (cancer i bukspottkörteln) och TG02 inom kolonrektalcancer (tjock- och ändtarm). Interimsanalys av pågående fas I/II-studie inom pankreascancer har hittills visat lovande immunologisk data, god säkerhetsprofil, både som monoterapi och i kombination med cellgift och lovande överlevnadsdata.
Första patient att behandlas med bolagets peptidvaccin skedde redan år 1994, då med en patientspecifik peptid för dess RAS-mutationer. Fler stud-ier startades sedan mellan åren 1994-2000 med olika peptidcocktails av RAS-mutationer, vilka har följts upp, varför det idag finns lång uppfölj-ningsdata tillgänglig som visar hoppingivande resultat. Sammanlagt har över 100 patienter hittills behandlats med TG01. Genomgående kan vi konstatera att TG-vacciner visat på en mild biverkningsprofil.

Last updated: 2017-03-31 Source: Redeye

Den globala försäljningen av cancerläkemedel beräknas till omkring 80 miljarder dollar under 2015, enligt EvaluatePharma, och är därmed det största enskilda indikationsområdet. Trots att flera storsäljande cancerläkemedel tappar patent närmaste åren förväntas området fortsätta visa stark tillväxt och årlig försäljning bedöms öka till 190 miljarder dollar under 2022, enligt EvaluatePharma.

Främsta drivare av tillväxten är nya målinriktade och immunonkologiska behandlingar. Här har vi redan sett flera produkter lanseras senaste åren, så kallade checkpointhämmare, vilka snabbt är på väg att etableras som standardbehandling inom ett flertal cancerindikationer. Det handlar om produkterna: Opdivo från Bristol-Myers Squibb (BMS), Yervoy från BMS, Keytruda från Merck och Tecentriq från Roche, vilka på rullande tolvmånadersbasis per den sista september 2016 omsatte 5,2 miljarder dollar (+148 procent y/y). Produkterna har visat mycket goda och varaktiga behandlingsresultat i tidigare svårbehandlade patienter inom ett antal olika cancerindikationer.

Framgångarna med checkpointhämmare har skapat nytt liv inom området senaste åren och aktiviteten att utveckla immunterapier har ökat väsentligt. Den höga aktiviteten inom området väntas leda till att nya produkter når marknaden närmaste åren. Prissättningen för dessa läkemedel väntas vara hög och detta tillsammans med breddat indikationsfönster för redan godkända I/O-läkemedel är anledning till höga förväntningar stark tillväxt inom området. Försäljningen beräknas mer än fördubblas fram till år 2024 och öka till 34 miljarder dollar enligt GlobalData.

Last updated: 2017-03-31 Source: Redeye

  • Projekt som visat lovande resultat i människa
  • Erfaren ledning och aktiva specialist investerare som ägare
  • Har lyckats få till prestigéfyllda samarbeten
  • Flera milstolpar kan nås i projekten närmaste året

De senaste årens lansering av nya immunterapier (checkpointhämmare) inom cancerområdet har redan lett till stora kommersiella framgångar och försäljningen förväntas fortsätta utvecklas starkt flera år till. Dessa produkter har visat goda behandlingsresultat i vissa tidigare svårbehandlade patienter med solida tumörer. Trots dessa goda resultat, så uppnår huvuddelen av patienter med metastaserad cancer inte varaktig respons med dessa produkter. För att ytterligare förbättra behandlingsresultaten krävs att checkpointhämmare kombineras med andra läkemedel/immunterapier. Det är att vara en del i framtida immunterapeutiska kombinationer vi ser den stora potentialen för Targovax projekt. Det är även här etablerade aktörer riktar störst fokus i sin jakt efter nya lovande projekt att köpa in för att komplettera deras utvecklingsportföljer.

Det mest lovande projekt i våra ögon är Oncos-102, ett onkolytiskt virus. Ett ambitiöst program av nya studier har tagits fram som innebär fyra parallella studier, varav tre till väntas starta under första halvåret i år. Redan mot slutet av 2017 förväntar vi oss betydelsefull data kring projektet, som vi tror, vid positivt utfall, kan attrahera partnerintresse. Oncos-102 är den främsta värdedrivaren. Lovande resultat i fas I anser vi talar för ett starkt intresse för bolaget under året inför kliniska resultat.  

Bolagets längst framskridna projekt är peptidcancervaccinet TG01, där en fas I/II-studie pågår inom indikationen pankreascancer. Uppföljningsdata två år efter påbörjad behandling för den första gruppen av patienter visade lovande resultat, där 13 av 19 (68 procent) utvärderingsbara patienter ännu var vid liv. Då kontrollarm saknats i studien kan vi endast jämföra med historiska resultat, där patienter enbart behandlats med gemcitabin efter bortopererad tumör, vilket visat på att knappt hälften av patienterna borde vara vid liv två år efter påbörjad behandling (Oettle, H, et al., JAMA, 2013). Resultatet framstår lovande, även om det ännu handlar om ett begränsat antal patienter och utan kontrollarm. 

Risknivån är dock fortsatt hög och ännu finns endast begränsad klinisk data för projekten. Därtill anser vi det troligt bolaget behöver ytterligare finansiering för att driva projekten till ett partneravtal.  

Last updated: 2017-05-29 Source: Redeye

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post