TAUR B

Taurus Energy

Press release

Print

Årsstämmokommuniké

Vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 21 november 2016 beslutades bland annat att:ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2015/2016antalet styrelseledamöter ska vara fyra och att bolaget ska ha en revisorarvode för ...

Vid årsstämma i Taurus Energy Aktiebolag (publ) den 21 november 2016 beslutades bland annat att:

  • ingen utdelning ska lämnas avseende räkenskapsåret 2015/2016
  • antalet styrelseledamöter ska vara fyra och att bolaget ska ha en revisor
  • arvode för styrelseledamöterna ska utgå med sammanlagt 250 000 kronor
  • att välja Per Jansson till ny styrelseledamot, samt att omvälja de tre styrelseledamöterna: Guido Zacchi, Sune Wännström och Bengt Olof Johansson.
  • omvälja KPMG AB till revisor

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades, huvudsakligen överensstämmande med de förslag till beslut som framgått av kallelsen och de fullständiga förslag som hållits tillgängliga för aktieägarna före årsstämman.

Efter det att resultat- och balansräkning samt koncernresultat och koncernbalansräkning fastställts beslutade stämman - i enlighet med styrelsens förslag - att de balanserade vinstmedlen ska överföras i ny räkning samt att någon utdelning inte ska ske.

Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Årsstämman beslutade att antalet ordinarie styrelseledamöter ska vara fyra stycken utan styrelsesuppleanter samt att antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter.

Årsstämman beslutade att styrelsens arvode ska utgå med 250 000 kronor, varav 100 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande och 50 000 kronor ska utgå till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Som ordinarie styrelseledamöter valdes Per Jansson samt omvaldes Guido Zacchi, Sune Wännström och Bengt Olof Johansson. Till styrelsens ordförande valdes Per Jansson.  Till revisor omvaldes KPMG AB.  

Årsstämman beslutade om oförändrade principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, innebärande bland annat att rörlig lön ska baseras på koncernens resultattillväxt och i normalfallet uppgå till maximalt 30 procent av den fasta lönen.

Stämman beslutade att valberedningen ska bestå av, utöver styrelsens ordförande, tre ordinarie ledamöter, som ska utses av de tre största ägarna per den 16 december 2016. Med de tre största ägarna avses här de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB per den 16 december 2016.  

Vid väsentlig ägarförändring bland de tre största ägarna efter den 16 december 2016 men som äger rum tidigare än åtta veckor före årsstämman, och om en aktieägare, som efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de tre största ägarna, ska valberedningen kontakta ägaren och erbjuda denne plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare ska ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Vid beslut enligt föregående mening ska den tillträdande ledamoten delta och den ledamot som utsetts av den minsta ägaren inte delta. Arvode ska inte utgå för ledamöterna i valberedningen.

För ytterligare information vänligen kontakta: Fredrik Weschke, extern verkställande direktör Telefon: 0704-54 74 69 E-post: fredrik.weschke@taurusenergy.eu

Om Taurus Energy AB

Taurus Energy AB är ett forsknings- och utvecklingsbolag vars mål är att kommersialisera ett omfattande forsknings- och utvecklingsarbete kring etanolproduktion. Affärsidén är sedan 2006 att via licensavtal överlåta rätten att använda utvecklade metoder till energiproducenter på en global marknad. Taurus har ett tiotal världsledande patent som ett 20-tal internationellt erkända forskare har bidragit till. Företaget är lokaliserat i forskningsparken Ideon, Lund. Taurus är noterat på Aktietorget. Läs mer på www.taurusenergy.eu.