WAYS

Waystream Holding

Fundamental View

Waystream är ett svenskt företag som säljer mjukvarubaserade routrar och switchar för bredbandsnätverk baserade på fiber. Bolaget har 28 anställda och huvudkontor i Kista. Kunderna utgörs av aktörer och operatörer som distribuerar fibernät till konsumenter såsom stadsnät, energibolag och tjänsteleverantörer.

Två aktiviteter har betydande roll när vi blickar framåt, den internationella expansionen och lanseringen av en ny produktplattform MPC480. Bolagets framtida försäljningstillväxt är hänförbart till dessa aktiviteter. Waystream utmärker sig som en flexibel och kundnära leverantör. Den flexibla affärsmodellen bygger på tillval av separata mjukvarulicenser (baserade på bolagets egna operativsystem, iBOS) som tillför funktionalitet efter kundernas behov. Vi ser denna flexibilitet som en av bolagets främsta konkurrensfördelar. Försäljning uppgick till 60 miljoner kronor under 2016.

Last updated: 2017-03-21 Source: Redeye

Idag består produktportföljen av två serier accesswitchar, ASR6000 och MS4000. Bolaget lanserade i slutet av 2015 en ny produktplattform MPC 480, med MPC480 skapar bolaget ett helhetserbjudande och kan utöka kundbasen till att inkludera större aktörer. Idag pågår flertalet kundtester/offertdiskussioner och utvecklingen befinner sig i slutskedet. Vid ingången av 2017 kom genombrottsordern för MPC480 via partner i Indien. Att MPC480 nu är i produktion i Indien, en nätmiljö som bör bara mycket krävande i jämförelse med t.ex. Europa är därför väldigt positivt för bolagets fortsatta arbete och bör möjligen sänka försäljningströskeln. Förutom hårdvara säljer bolaget tillhörande mjukvara och supporttjänster.

Last updated: 2017-03-21 Source: Redeye

Fram tills 2019 förväntas antalet fiberabonnenter öka med i genomsnitt 17 procent per år vilket motsvarar 32 miljoner nya abonnenter, varav 1 miljon abonnenter i Sverige. Enligt analyshuset IDC uppgick värdet av den globala marknaden för accesswitchar och edge routrar till cirka 33 miljarder USD under 2015. Marknaden för nätverksutrustning är mycket konkurrensutsatt och består av många bolag. De allra största konkurrenterna är globala miljardbolag som Cisco och Alcatel-Lucent. Waystreams strategi grundar sig inte på att direkt konkurrera mot de ovan ledande konkurrenterna. Bolaget utmärker sig som en flexibel och kundnära leverantör som nischar sig mot mindre aktörer. De mindre aktörerna driver nät som ofta är för små för att prioriteras av bolag som Cisco och det är bland annat här som möjligheterna finns för Waystream.

Last updated: 2017-03-21 Source: Redeye

 • Internationell expansion ska bädda för högre tillväxt.
 • Ny produktplattform (MPC480) ska attrahera större kunder än tidigare och möjliggör ett helhetserbjudande.
 • Intensiv produktutveckling fram tills 2017 har skett på bekostnad av försäljningen. Skifte till operationellt försäljningsfokus under 2017 bör höja tillväxttakten.
 • Base case uppgår till 15 kronor per aktie och fair value range till 7-20 kronor.

I det stora hela är investeringscaset hänförbart till en lyckad lansering av den nya produktplattformen MPC480 och den internationella expansionen. Införsäljning av MPC480 pågår idag aktivt och bolaget har flera pågående projekt/offertdiskussioner internationellt. Vid ingången av 2017 kom genombrottsordern för MPC480 via partner i Indien. Att MPC480 nu är i produktion i Indien, en nätmiljö som bör bara mycket krävande i jämförelse med t.ex. Europa är därför väldigt positivt för bolagets fortsatta arbete och bör möjligen sänka försäljningströskeln.

Övriga faktorer (förutom MPC480 och den internationella expansionen) som väntas bidra till tillväxten är: starkt strukturell tillväxt för fiberutbyggnad i Europa, bolagets flexibla affärsmodell och ett skifte från produktutveckling till försäljning.

Sedan Waystream noterades i november 2015 har aktiekursen varit under stark press. Intresset för aktien vart stort och man kunde ana höga förväntningar bland investerare. Efter noteringen och de efterföljande kvartalsrapporterna som inte uppfyllde marknadens högt ställda förväntningar (enligt oss) har kursen mer än halverats. Vi anser att marknaden har missbedömt bolaget med bakgrund i följande faktorer:

 • Den framtida tillväxten är beroende av produktlanseringen och den utländska expansionen vilka fortfarande ligger framför bolaget.
 • Till följd av börsintroduktionen och produktutvecklingen har Waystream inte kunnat fokusera på försäljning under 2015-2016. Vi bedömer att bolaget först under 2017 på allvar kan byta till ett operationellt försäljningsfokus (dock har arbetat pågått även under 2016).

Därmed ser vi möjligheter i Waystream som potentiellt inte
uppmärksammats av marknaden – till stor del på grund av kortsiktiga missbedömningar enligt diskussionen ovan. Bolaget drivs av en erfaren och kompetent ledning som står inför en resa med tillväxtmöjligheter. Med bakgrund i kursnedgången och utsikterna inför 2017 bedömer vi risk belöningen i bolaget som god idag.

Katalysatorer som vi anser kan höja värderingen för Waystream är:

 • Affärer med Tier-2 kunder i samband med lanseringen av MPC480.
 • Genombrottsaffärer på nya geografiska marknader, företrädesvis i Europa.
 • Nya kunder på den svenska marknaden.

De största riskerna ligger i:

 • Bolagets storlek: I konkurrens med övriga jättar som Cisco,
  Huawei, HP, Alcatel Lucent/Nokia, Juniper är det en utmaning att övertyga en potentiell kund att handla från Waystream (trots konkurrenskraftiga produkter) istället för konkurrenterna ovan.
 • Skifte från produktutveckling till försäljning inom organisationen: Waystream har under de senaste åren prioriterat en intensiv produktutveckling och än så länge är bolaget starkt utvecklingsorienterade vad gäller antalet medarbetare inom respektive område. Vidare behövs en ”mental” transformation mot sälj ske inom bolaget – en utmaning som inte skall underskattas.
 • Framgångar i den internationella expansionen och för MPC480 dröjer/uteblir: MPC480 måste fortfarande bevisa sin konkurrenskraft och vi bedömer att den internationella i sig är beroende av att MPC480 blir en framgång. Vi ser inte försenade/uteblivna framgångar uteslutet bero på produkten – utan enligt diskussionen ovan kan införsäljning bli en större utmaning än bolaget bedömt.

Last updated: 2017-08-25 Source: Redeye

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post