Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
XVIVO

Xvivo Perfusion

Research note

Print

Xvivo Perfusion: Q1 nära våra förväntningar

Försäljningen i Q1 var något lägre än vi räknat med, men det kompenserades av en högre bruttomarginal. Justerat för engångskostnader var resultatet något bättre än vår prognos och i det stora hela kom rapporten in nära våra förväntningar. Det intressantaste under den närmaste tiden är budet på Vivoline.

Budet på Vivoline som offentliggjordes i förra veckan är ett logiskt strategiskt steg som kommer vara intressant att följa under den närmaste tiden. Av naturliga skäl innehåller kvartalsrapporten inte alltför detaljerade och målande beskrivningar av vad förvärvet kan tänkas innebära för framtiden, men det framhölls att det är ett viktigt steg i ”byggandet av ett starkt, innovativt, internationellt medicinteknikbolag med svensk bas”.

Försäljningen i Q1 växte med 5,4 procent till 33,5 (31,8) miljoner kronor, vilket var något lägre än vårt estimat på 34,0 miljoner kronor. Försäljning av engångsartiklar uppgick till 29,1 (25,1) miljoner kronor, vilket var lägre än vår prognos på 31,2 miljoner kronor, men det kompenserades delvis av att kapitalvarorna på 4,5 (6,7) miljoner kronor slog våra förväntningar som låg på 2,8 miljoner kronor.

Räknar vi på hur försäljningen av engångsartiklar fördelade sig mellan kall och varm perfusion konstaterar vi att kall perfusion kom in på cirka 20,0 (17,6) miljoner kronor (Redeye: 19,5) och varm perfusion på cirka 9,0 (7,5) miljoner kronor (Redeye: 11,7). Det innebär att kall perfusion växte med cirka 14 procent och varm med cirka 20 procent enligt våra beräkningar som kan ha avrundningsfel. Även om man inte bör övertolka enskilda kvartal kan vi konstatera att varm perfusion kom in lägre än våra förväntningar och det är där vi förväntar oss att se den största tillväxten under de närmaste åren.

EBITDA förbättrades markant till 4,9 (2,9) miljoner kronor, vilket var lägre än vår prognos på 6,4 miljoner kronor. Det innebär att EBITDA-marginalen expanderade till imponerande 14,5 (9,1) procent. Bruttomarginalen för engångsartiklar kom in på 79,6 (76,1) procent jämfört med vår prognos på 76,3 procent. Dessutom hade kapitalvaror hela 24,9 procent bruttomarginal (Redeye: 15,0%) trots att det är tänkt att den över tid ska ligga nära noll, men valutaeffekter hjälper till att lyfta marginalen. Högre bruttomarginal kompenserade för den lägre försäljningen jämfört med vår prognos. De operativa kostnaderna var 1,6 miljoner högre än vi räknat med, men då uppger bolaget att cirka 2,4 miljoner kronor var relaterade till budet på Vivoline och ansökan om till Nasdaqs huvudlista. Om man justerar för dessa var resultatet något bättre än vi räknat med.

Sammantaget kom rapporten in nära våra förväntningar resultatmässigt, även om vi gärna sett att varm perfusion hade stått för en större andel av tillväxten. Vi kommer troligen inte behöva göra några större estimatförändringar. Det intressantaste att följa under den närmaste tiden är budet på Vivoline som vi anser är en bra kombination. En telefonkonferens hålls idag klockan 14.00 och då kan ytterligare information framkomma.

Download our latest Research Report from 2017-07-28

Download full report icon-download