Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
XVIVO

Xvivo Perfusion

Research note

Print

Xvivo Perfusion: Första cancerbehandlingen utförd

Bolaget har tidigare talat om potentialen för in vivo lung perfusion där lokal cancerbehandling av lunga utförs genom att cirkulera Steen Solution tillsammans med ett läkemedel. Nu har den första patienten behandlats och vi betraktar metoden som en intressant breddning av Steen Solution till nya områden.

En första patient har inkluderats i en klinisk prövning där kemoterapi ges lokalt i lunga genom perfusion med Steen Solution. Studien utförs vid ett ”ledande sjukhus” på patienter som lider av metastatiskt lungsarkom.

Så kallad ”in vivo lung perfusion” innebär att lungans blodflöde tillfälligt isoleras från resten av kroppen och istället sköljs med Steen Solution innehållandes ett cellgift. Därmed begränsas doseringen till lungan medan exponeringen i resten av kroppen blir betydligt mindre.

Vid normal systemisk administration via blodet väljs en koncentration som ska ge tillräckligt hög dos för att vara verksam mot tumören, men tillräckligt låg dos för att undvika alltför allvarliga biverkningar i resten av kroppen.

Med lokal cancerbehandling finns det potential att använda betydligt högre doser i lungan samtidigt som de oönskade effekterna i resten av kroppen undviks. Sarkompatienter som fått lungmetastaser får normalt inte kemoterapi på grund av de svåra biverkningarna, trots att det sannolikt skulle vara en effektiv behandling mot metastaserna.

Vi anser att metoden är lovande och öppnar upp nya möjligheter för patienter som idag är svårbehandlade. Vi har inte en klar bild över vilka regulatoriska krav som kommer ställas på dokumentation av parametrar som koncentration av läkemedel och tiden för perfusion i relation till behandlingseffektivitet och biverkningar. Vi anser att metoden utgör ett lovande steg för att bredda användningen av Steen Solution till helt nya områden. Än så länge väljer vi att betrakta det som en intressant uppsida i våra estimat och vår värdering av bolaget.

Download our latest Research Report from 2017-07-28

Download full report icon-download