Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
XVIVO

Xvivo Perfusion

Research note

Print

Xvivo Perfusion: Godkänt Q4 med positiva signaler

Försäljningen i Q4 kom in lägre än vår prognos, men lönsamheten överträffade våra förväntningar och resultatet blev därmed i linje med våra estimat. Enligt förväntan tyngdes även detta kvartal ned av engångskostnader relaterade till ansökan till Nasdaqs huvudlista, samt integrationen av Vivoline. Den installerade basen av XPS och LS-1 visar fortsatt tillväxt och ger positiva signaler om bolagets framtidsutsikter.

Total försäljning växte med 18 procent till 38,4 (32,7) miljoner kronor, vilket var lägre än vår prognos på 41,2 miljoner kronor. Förvärvet av Vivoline påverkade försäljningen positivt med 1,7 miljoner kronor, vilket var något under förväntan. Den största skillnaden mot vår prognos kunde ses i försäljningen av kapitalvaror, där försäljningen uppgick till 3,9 (3,5) miljoner kronor, jämfört med förväntade 6,5 miljoner kronor. Trots den till synes svaga siffran syntes en stark tillväxt för den installerade basen av XPS och LS-1. Bolaget meddelade att fyra XPS och LS-1 har levererats under kvartalet, samt att det första XPS-kontraktet i Australien har slutits efter kvartalets utgång. Vi är därför försiktiga med att dra allt för stora slutsatser kring diskrepansen mellan prognos och utfall och ser försäljningen under Q4 som godkänd.

 

Bruttomarginalen för Xvivo Perfusion kom in på betydligt högre nivå än förväntat på 75 (75) procent, jämfört med prognosticerade 68 procent. Det höga utfallet tillskrivs en högre bruttomarginal för kapitalvaror än förväntat. Vi förväntade oss att bruttomarginalen skulle se en sjunkande trend, där bolaget säljer systemen med begränsad lönsamhet för att snabbt öka den installerade basen och därmed även försäljningen av engångsartiklar. Utfallet i Q4 bedöms visserligen vara påverkat av en betydande valutamedvind, men vi ser att den nedåtgående trenden för bruttomarginalen inte har varit lika stark som förväntat och vi kommer därmed sannolikt att justera våra prognoser för kommande kvartal. De operativa kostnaderna för Q4 var i linje med förväntan och tyngdes som prognosticerat ned av engångskostnader. EBITDA kom in på 3,6 (6,9) miljoner kronor, mot förväntade 4,3 miljoner kronor. Justerat för jämförelsestörande poster uppgick EBITDA-marginalen till 17 (21,1) procent.

Ett allt större fokus läggs på bolagets forskningsprojekt, vilket visar sig i de tilltagande forsknings- och utvecklingskostnaderna. Projekten som bedöms vara längst framskridna är PrimECC, en priminglösning för hjärt- lungmaskiner, samt bolagets projekt inom hjärttransplantation. Xvivo Perfusion genomför för närvarande en klinisk studie med PrimECC för att stärka dokumentationen kring produkten. Bolaget meddelade även i Q4-rapporten att en prototyp nu står klar för använda vid kliniska studier för perfusion av hjärta. Vi ser att en betydande uppsida finns i forskningsportföljen och ser det som sannolikt att ovan nämnda projekt kommer att inkluderas i värderingen inom en snar framtid, förutsatt att utveckling går enligt plan.

Sammantaget har vi en neutral inställning till rapporten. Marknadens mottagande har varit i linje med vår syn på rapporten och reaktionen på aktien marginell. Aktien handlas i skrivande stund till 88,25 kronor, vilket motsvarar en uppgång på 0,28 procent. 

 

Download our latest Research Report from 2017-07-28

Download full report icon-download