Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
XVIVO

Xvivo Perfusion

Press release

Print

Kommuniké från årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ)

På XVIVO Perfusions årsstämma den 26 april 2017 beslutades bl.a. följande:Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.Omval av Fredrik Mattsson, Erik von Schenck, Semmy Rülf, Gösta Johannesson, Folke Nilsson och Camilla Öberg till ...

På XVIVO Perfusions årsstämma den 26 april 2017 beslutades bl.a. följande:

  • Ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2016.

  • Omval av Fredrik Mattsson, Erik von Schenck, Semmy Rülf, Gösta Johannesson, Folke Nilsson och Camilla Öberg till styrelseledamöter, samt omval av Fredrik Mattsson till styrelsens ordförande, i enlighet med valberedningens förslag.

  • Styrelsearvode ska utgå med totalt 1 000 000 kronor, varav 195 000 kronor till styrelseordföranden, 125 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter, 40 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet samt 25 000 kronor till envar av övriga ledamöter i dessa utskott.

  • Föreslagna principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

  • Styrelsen bemyndigades att för tiden intill nästa årsstämma vid ett eller flera tillfällen besluta om

nyemission av högst 2 360 000 aktier motsvarande knappt 10 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
  • Föreslagen emission av totalt 243 000 teckningsoptioner i enlighet med föreslaget teckningsoptionsprogram godkändes. Teckningsoptionerna ska erbjudas till sammanlagt 20 anställda i XVIVO Perfusion AB till en kurs motsvarande marknadsvärdet vid utgivandetillfället. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 maj 2019 till och med 30 juni 2019. En teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i bolaget. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med cirka 6 211 kronor motsvarande en utspädning om cirka 1 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.

  • Styrelsen bemyndigandes att för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om att förvärva högst så många aktier i XVIVO Perfusion AB att innehavet vid var tid inte överstiger en tiondel av samtliga aktier i bolaget.

  • Ändring av bolagsordningen i enlighet med styrelsens förslag.

Göteborg 26 april 2017
XVIVO Perfusion AB (publ)
Styrelsen