ZETA

ZetaDisplay

Press release

Print

Rekordkvartal och fortsatt stigande repetitiva intäkter

Juli – september 2018 Nettoomsättningen ökade med 172% till 117,4 (43,2) MSEKKontrakterade tjänster (repetitiva) ökade med 78% till 26,5 (14,9) MSEKEBITDA uppgick till 14,1 (5,7) MSEKRörelseresultatet uppgick till 9,3 (2,7) ...

Juli – september 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 172% till 117,4 (43,2) MSEK
 • Kontrakterade tjänster (repetitiva) ökade med 78% till 26,5 (14,9) MSEK
 • EBITDA uppgick till 14,1 (5,7) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 9,3 (2,7) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,24 (-0,23) SEK

Januari - september 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 111% till 273,2 (129,5) MSEK
 • Kontrakterade tjänster (repetitiva) ökande med 85% till 69,6 (37,7) MSEK
 • EBITDA uppgick till 32,0 (12,3) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till 18,5 (4,8) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,08 (-0,26) SEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • ProntoTV tecknat ett avtal med Specsavers Norge gällande deras 78 butiker i landet.
 • Förvärvet av samtliga aktier i norska Webpro AS (”Webpro”) slutfört.
 • QYN BV har tecknat en ny order till en ledande aktör inom telekombranschen i Benelux.
 • ZetaDisplay i Finland har tecknat ramavtal med Kesko Group.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång

 • Erhållit tilldelningsbeslut i upphandling med Swedavia för att leverera displayer till Swedavias 10 flygplatser.
 • Norska dotterbolaget ProntoTV har fått en tilläggsorder av Hurtigruten AS om 8,5 MSEK.
 • Den 1 oktober 2018 avslutades den första nyttjandeperioden för ZETA TO 1

Kommentar från koncernchefen

Omsättningen ökade med 172% och uppgick till 117,4 (43,2) MSEK i kvartalet. Koncernens rörelseresultat uppgick till 9,3 (2,7) MSEK. De repetitiva intäkterna ökade med 78% till 26,5 (14,9) MSEK och den organiska tillväxten var hela 57,5%.

Den starka omsättningsökningen under kvartalet är dels hänförlig till våra förvärv under förra året och dels storaffären med ATG på den svenska marknaden som under kvartalet bidragit med intäkter på 50 MSEK. Kortsiktigt leder affären till att bruttomarginalen påverkas negativt, då den implementationen i huvudsak utgörs av hårdvaruleveranser. På sikt kommer dock de repetitiva intäkterna i projektet bidra till stärkta marginaler under en lång tid framöver.

ATG affären visar även att vi kan hantera stora utrullningsprojekt på ett professionellt sätt. Utrullningen påbörjades i september månad och har föregåtts av ett stort integrationsarbete till flera av kundens affärskritiska system.

Den andra positiva resultatfaktorn är en stark tillväxt av koncernens kontrakterade tjänster, vilka främst utgörs av licens- och support­intäkter. Framför allt i Norge och Neder­länderna ser vi att den strategiska förskjutningen av intäkts­mixen mot en repetitiv intäktsmodell ger resultat. Sammantaget har det bidragit till vår rörelseresultatförbättring, vilken har ökat från 2,7 till 9,3 MSEK.

Segmenten

De förvärvade bolagen utvecklas väl. Norge med ProntoTV har under kvartalet lyckats med att flytta fram sina positioner på marknaden. Den nya kunden Specsavers uppvisar potential bortom de 78 kontrakterade butikerna i Norge för en vidare internationell utrullning. Vi har även efter kvartalet utgång kunna påvisa att vi fortsätter vinna flera större kontrakt.

I det holländska dotterbolaget Qyn har fokusering på attraktiva kundsegment genererat ytterligare affärer under kvartalet. Bolaget har en spetskompetens inom intern­kommunikations­lösningar som marknaden tar emot mycket positivt med en betydande affär inom Telekom-sektorn under den gångna perioden.

Till segmentet Sverige, som idag utgörs av Sverige och Danmark, har vi även tillfört förvärvet av Webpro. Med dess internationella kundbas stärker Webpro koncernens konkurrenskraft. Under oktober månad var ZetaDisplay Sverige en av vinnarna när Swedavia offentliggjorde sin upphandling av digitala skärmar till sina flygplatser.

I Finland har vi under kvartalet ingått ett ramavtal med landets ledande detaljhandels­bolag Kesko. Det är ett styrkebevis på att vi är en attraktiv partner när affärerna blir större och mer komplexa. I jämförelse med föregående år har försäljningen dock minskat, vilket förklaras av hårdvaruleveranser till ett större implementations­projekt av en nationell restaurangkedja som pågick under 2017.

Generellt har det under året blivit allt tydligare att kunderna för kvalificerade Digital Signage-lösningar vänder sig till färre och etablerade leverantörer. Kraven på bred funktionalitet, utvecklingskompetens, välfungerande internationella utrullningsprocesser samt förmåga att kunna växa med kunderna ställer allt högre krav på leverantörsledet. Den ökade kravprofilen gynnar ZetaDisplay då vi har investerat i både organisation samt teknik- och produkt­utveckling. Vi upplever i våra kund­relationer att ZetaDisplay är väl positionerat att delta i konsolideringen av branschen. Vår satsning på internationalisering och professio­nalisering av organisationen börjar ge frukt.

Utblick

Det nyss avslutade kvartalet har gett svar på en del viktiga frågor för ZetaDisplay. Vår organisation är kapabel att leverera stora projekt med en hög komplexitetsgrad.

Vi är väl positionerade att svara på den ökade kravbilden från våra kunder och har initierat viktiga steg för att bli en ännu starkare partner till våra kunder framöver.

Malmö, november 2018

Leif Liljebrunn

VD och koncernchef

Denna information är sådan information som ZetaDisplay AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom Leif Liljebrunns försorg, för offentliggörande den 8 november kl 10:15.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Leif Liljebrunn, Koncernchef och VD
Telefon 0708-45 80 52
E-mail leif.liljebrunn@zetadisplay.com

Ola Burmark, CFO
Telefon 0708-21 57 86
E-mail ola.burmark@zetadisplay.com

Om ZetaDisplay

ZetaDisplay är en totalleverantör av kommunikationslösningar för att påverka beteende på den sista metern i en fysisk butiks- eller kontorsmiljö. Bolaget grundar sin verksamhet på en djup förståelse av mänskligt handlande i beslutssituationer. Vi levererar våra insikter med hjälp av en smart teknisk plattform som genererar engagerande digitala skärmlösningar. Vårt totala erbjudande omfattar strategi, planering, mjukvara, hårdvara, installation samt innehållsproduktion, analys, teknisk support och tjänster.

ZetaDisplay har sitt säte i Malmö. Bolaget omsätter 343 Mkr rullande 12 månader och sysselsätter över 140 medarbetare vid åtta kontor i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland och Nederländerna. Aktien är noterad på Stockholmsbörsen Nasdaq [ZETA]. Mer information på www.zetadisplay.com.

Bilaga