ZETA

ZetaDisplay

Fundamental View

ZetaDisplays är ett svenskt bolag inom Digital Signage, även kallat digital butikskommunikation. Affärsmodellen bygger på att leverera en komplett medieplattform till kunder främst inom detalj- och servicehandeln. Det kompletta erbjudandet innehåller programvara, licenser, tillhörande tjänster samt digitala system och levereras genom konceptet och varumärket Last Meter Marketing. Bolaget är idag verksamt i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Benelux och Baltikum.

Last updated: 2018-04-11 Source: Redeye

ZetaDisplays börjar allt mer få karaktären av ett mjukvarubolag och deras erbjudande består främst av en medieplattform för Digital Signage marknaden. Medieplattformen ska skapa värden för kunderna genom att öka försäljningen av annonserade produkter, hjälpa kunderna att stärka sin profil och sitt varumärke genom att bygga upp kundlojalitet och kundnöjdhet i konsumentledet. En avgörande faktor för kunden blir därför att kommunikationen via de digitala systemen är effektiv och kreativ. ZetaDisplays medieplattform ska möjliggöra detta genom att exempelvis byta informationen eller reklamen på skärmarna baserat på exempelvis tiden på dygnet, vädret eller kundens demografi. För att medieplattformen och de digitala systemen ska fungera så enkelt som möjligt tillhandahåller ZetaDisplay tjänster som ska stödja programvaran. Dessa tjänster inkluderar kreativ utveckling, projektledning, innehållsproduktion och studiodrift.

Bolagets affärsmodell är uppbyggd av tre olika kategorier; tjänster, programvara och licenser samt digitala system. Den inledande kontakten med en ny kund omfattas vanligtvis av behovsanalys och tester, vilket sedan följs av installation av hårdvara och slutligen fortlöpande licens-, tjänste- och programvaruintäkter. Kontraktslängden ligger vanligtvis mellan 4-5 år. 

Last updated: 2017-05-24 Source: Redeye

Marknaden för Digital Signage värderades till 17 miljarder dollar under 2015 och förväntas att nå 27 miljarder dollar år 2022, vilket innebär en årlig tillväxttakt på cirka 7 procent (Marketandmarkets). Marknadstillväxten förväntas främst att drivas genom behovet av realtidsuppdateringar, möjligheten till att anpassa innehållet med dynamiska uppdateringar samt kundernas vilja att marknadsföra produkter på ett effektivare och bredare sätt. Effektiviteten förklaras främst av enkelheten i att byta erbjudande på den digitala displayen i relation till den tryckta reklamen. Faktorer som alltjämt kan hindra marknadstillväxten är tekniska problem vilket inkluderar nätverksproblem och anslutningsproblem (Marketandmarkets).  Dessa faktorer bör inte ha samma betydelse i Norden, ZetaDisplays huvudmarknad, där internet, molntjänster och kringliggande teknik är relativt välutvecklade. För nordiska Digital Signage bolag är snarare konkurrens från andra medier och den initiala kostnaden för installationen ett hinder mot den förväntade tillväxten. Vidare förväntas marknaden för mjukvaran inom Digital Signage bidra med den största andelen av tillväxten. Förklaringen till detta är att mjukvaran kommer att behöva uppdateras och underhållas kontinuerligt till skillnad från de digitala displayerna som inte behöver bytas ut lika ofta. Den största delen av marknaden kommer Amerika att fortsatt stå för och största tillväxten förväntas att ske i APAC-området. De nuvarande estimaten på en tillväxttakt på cirka 7 procent årligen är betydligt mycket lägre än tidigare rapporter som haft flera gånger så höga estimat (IMS Research). 

 

 

Last updated: 2017-05-24 Source: Redeye

  • Lönsam tillväxt i fokus
  • Marknad med potential
  • Intressant framtid till mötes

Lönsam tillväxt i fokus. ZetaDisplay är en helhetsleverantör inom Digital Signage, med svenskt namn kallat digital butikskommunikation. Bolagets erbjudande består främst av en medieplattform, vars mål är att skapa värde för kunden genom att öka försäljningsintäkterna samt hjälpa kunden att stärka sin profil och sitt varumärke genom att bygga upp kundlojalitet och kundnöjdhet i konsumentledet. Förväntningarna på Digital Signage marknaden har historiskt varit för höga, men digitaliseringsvågen inom detaljhandeln har gjort att intresset för Digital Signage nu har ökat. Med detta som bakgrund har ZetaDisplay målsättningen att ta del av den tilltagande investeringsviljan för Digital Signage-lösningar. Genom noggrant utvalda och exekverade förvärv har bolaget fått fart på både tillväxten och lönsamheten. 

Marknad med potential. Investeringsviljan för Digital Signage-lösningar tilltar och blir allt tydligare i takt med att butiks- och servicehandeln satsar en större andel av sin budget på digital kommunikation. Den globala marknaden för Digital Signage värderades till 17 miljarder dollar 2015 och beräknas ha en genomsnittlig tillväxttakt på 7 procent per år under perioden 2015-2020, med något högre tillväxt i Europa (marketsandmarkets). Priserna på hårdvara har minskat de senaste åren vilket i kombination med förbättrad teknik förväntas driva tillväxten inom området. Vidare väntas den digitala kommunikationen bli en allt mer naturlig del av det nya butikskonceptet som är under utveckling och som följd av att få butiker hittills har investerat i tekniken finns det möjligheter till expansion för ZetaDisplay. Affärsmodellen är uppbyggd på tre olika intäktsslag; tjänster, programvara och licenser samt digitala system. Där fokus ligger på att öka de repetitiva intäkterna, vilket bolaget också har lyckats med. Detta gör att bolaget allt mer får karaktären av ett mjukvarubolag. Den fortsatta utvecklingen av de repetitiva intäkterna kommer bli intressant för en investerare att följa då vi anser att det är den viktigaste värdedrivaren i bolaget.

Intressant framtid till mötes. ZetaDisplay har under 2017 genomfört tre stycken förvärv och fortsätter därmed att leverera enligt uttalad förvärvsstrategi. Under det andra kvartalet förvärvade ZetaDisplay finländska Seasam, under det tredje kvartalet ingicks avtal om att förvärva det norska bolaget LiveQube och efter det tredje kvartalets slut förvärvades det nederländska bolaget QYN. De tre förvärven av Seasam, LiveQube och QYN omsatte totalt under 2016 drygt 97 MSEK med ett totalt EBITDA-resultat på drygt 16 MSEK. Vidare tittar ZetaDisplay kontinuerligt på olika typer av Digital Signage relaterade företag och under det andra kvartalet 2018 förvärvades det norska bolaget WebPro. Digital Signage marknaden är fragmenterad och många av bolagen är idag endast lokalt etablerade, vilket gör att marknaden lämpar sig väl för en konsolidering.

Counter thesis

Finansieringskostnaden av förvärv (såväl gjorda som framtida): Bolaget har i och med sin förvärvsstrategi emitterat preferensaktier och tagit upp lån. Skulle det visa sig att de genomförda förvärvens lönsamhet avviker från förväntningarna kan detta komma att bli problematiskt för bolaget.  

Förvärvsrisk: Bolagets har en uttalad förvärvsstrategi, vilket innebär en potentiell förvärvsrisk. Dessa risker innebär bland annat integrationsproblem, att det förvärvade bolaget inte når upp till förväntningarna och svårigheten i att hitta förvärvsobjekt som uppfyller uppsatta krav.

Lägre tillväxt än förväntat: Dagens aktiekurs räknar med fortsatt god tillväxt. Därför är det viktigt att bolaget vinner nya affärer samtidigt som de lyckas behålla och etablera långsiktiga relationer till befintliga kunder.

Last updated: 2018-08-22 Source: Redeye