På Redeye Growth Day den 4:e juni 2018 presenterade 36 utvalda tillväxtbolag inom Life Science & Technology. Varmt välkommen att nedan se hela sändningen i efterhand.

På Redeye Growth Day den 4:e juni 2018 presenterade 36 utvalda tillväxtbolag inom Life Science & Technology. Varmt välkommen att nedan se hela sändningen i efterhand.

Welcome

To watch this video you need to be a Redeye member.
It’s free of charge - and only takes 30 seconds to register.

08:25
Play video

Genovis är ett svensk bioteknikbolag som utvecklar innovativa tekniker för att effektivisera och möjliggöra utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustrin. Bolaget grundades 1999 och aktien är sedan 2006 noterad på First North. Huvudkontoret är beläget i Lund och ett säljkontor finns i USA. Genovis är idag finns 14 anställda. Vd Fredrik Olsson tog över posten under 2015 i och med att bolaget skiftade fokus mot sälj och marknad. Strategin är att framöver jobba med direktförsäljning på nyckelmarknaderna i USA och Europa. Genovis har haft mycket positiv försäljningsutveckling i ett antal år. Detta tack vare att återkommande kunder ökat sina inköpsvolymer samt genom att nya kunder strömmat till. I dagsläget används bolagets produkter främst för analys av antikroppar med syfte att identifiera nya läkemedelskandidater samt i tidiga kliniska projekt. Den stora tröskeln för Genovis är att få sina produkter inkluderade i produktionsprotokoll för nya kommersiella läkemedel. För detta krävs produkter som kan användas i automatiserade processer. En sådan händelse skulle säkra en kund och därigenom intäktsflöde, på väldigt lång sikt, då det är mödosamt och dyrt att ändra de regulatoriska protokoll som berör produktion av läkemedel.


About the Company in Redeye Universe
Play video

08:45
Play video

Karolinska Development AB (Nasdaq Stockholm: KDEV) är ett nordiskt investmentbolag inom life science. Bolaget fokuserar på att identifiera medicinska innovationer och att investera för att skapa och utveckla bolag som vidareutvecklar sådana innovationer till differentierade produkter som kan göra skillnad för patienters liv och generera en attraktiv avkastning till aktieägarna. Karolinska Development har tillgång till medicinsk forskning i världsklass från Karolinska Institutet och andra ledande universitet och forskningsinstitutioner i Norden. Bolagets målsättning är att bygga bolag kring forskare som är ledande inom sina respektive vetenskapsområden, med stöd från erfarna ledningsgrupper och rådgivare, samt med finansiering tillsammans med internationella investerare som är specialiserade inom sektorn, För att skapa bästa möjligheter till framgång byggs företagen med erfarna managementteam och rådgivare och de medfinansieras av professionella life science-investerare. Karolinska Developments portfölj består av tio bolag inriktade på att utveckla innovativa behandlingsmetoder för sjukdomar som är livshotande eller funktionsnedsättande och andra medicinska tillstånd. Bolaget leds av ett entreprenörsteam bestående av professionella investerare med lång erfarenhet inom företagsbyggande och med tillgång till ett starkt globalt nätverk.


About the Company in Redeye Universe
Play video

09:05
Play video

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där Orexos kompetens och teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA.


About the Company in Redeye Universe
Play video

09:25
Play video

Moberg Pharma är ett läkemedelsbolag. Bolagets produktportfölj inkluderar receptfria produkter för behandling av hudåkommor och smärta och säljs under koncernens egna varumärken. Portföljen utvecklas genom förvärv och licensiering av produkter samt genom produktutveckling med fokus på innovativ drug delivery. Bolaget har idag sitt huvudkontor i Bromma.


About the Company in Redeye Universe
Play video

10:05
Play video

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. Dessa typer av behandlingar brukar kallas ”sjukdomsmodifierande”. De påverkar den underliggande sjukdomspatologin och kan förhoppningsvis stoppa eller påtagligt fördröja sjukdomsutvecklingen. Detta innebär ett stort paradigmskifte från dagens symtominriktade terapier.


Play video

10:25
Play video

Nuevolution är ett bioteknikbolag med störst verksamhet inom Norden. Målet är att leverera framtidens läkemedel för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar. Nuevolution tillämpar en affärsmodell med primärt fokus på intäktsgenerering och riskminimering vilket uppnås genom att diverse interna program utvecklas parallellt med varandra. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.


About the Company in Redeye Universe
Play video

10:45
Play video

Saniona är ett forskningsbolag. Idag bedrivs forskning och utveckling inom läkemedel för behandling av diverse nervsjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Läkemedelsportföljen är bred och innefattar läkemedel i olika kliniska faser. En stor del av arbetet utförs i samarbete med andra aktörer inom läkemedelsbranschen. Saniona har sitt huvudkontor i Köpenhamn.


About the Company in Redeye Universe
Play video

11:05
Play video

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).


About the Company in Redeye Universe
Play video

11:25
Play video
12:45
Play video

IRLAB Therapeutics är ett forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Göteborg. Verksamheten är fokuserad mot behandling av sjukdomstillstånd inom det centrala nervsystemet (CNS) och, för närvarande, specifikt mot ännu icke-tillfredsställda medicinska behov inom Parkinsons sjukdom och som ett andra mål demenssjukdomar inom andra indikationsområden. Bolaget grundades 2013 och har i dagsläget 12 anställda varav de flesta är verksamma inom forskning och utveckling. Sedan februari 2017 är bolagets A-aktie noterat på First North Stockholm.


About the Company in Redeye Universe
Play video

13:05
Play video

Spago Nanomedical (Spago) är ett forsknings- och utvecklingsbolag aktivt inom nanomedicinområdet. Organisation är kompakt med 13 anställda som har spetskompetens inom nanomedicinområdet. Flertalet har erfarenhet från liknande positioner inom läkemedelsindustrin. Verksamhet är förlagd till Lund, där bolaget även har tillgång till egna laboratorier. VD sedan början av 2015 är Mats Hansen som senast var på Active Biotech där han ansvarade för utvecklingen av numer nedlagda tasquinimod (prostatacancer). Bolagets styrka är framför allt i de tidiga utvecklingsfaserna av projekten och målet är att senast efter de första kliniska studierna teckna avtal med en partner som bidrar med kompetens och resurser att ta projekten vidare i de kliniska, regulatoriska och kommersiella faserna. Modellen ger förutsättningar till intäkter redan under utvecklingen i form av utvecklingsrelaterade ersättningar, men även i den kommersiella fasen i form av royalty på framtida produktförsäljning och/eller försäljningsrelaterad ersättning. Aktierna är sedan 2013 noterade på Aktietorget. Bolaget har drygt 1.700 aktieägare, varav de fem största äger nästan 50 procent. De största ägarna är främst förmögna privatinvesterare som historiskt varit villiga att stötta bolaget finansiellt vid behov.


About the Company in Redeye Universe
Play video

13:25
Play video

Episurf Medical är ett verksamma inom medicinteknik. Bolaget driver forskning och utveckling av produkter som används för behandling av broskskador. Episurfs primära fokus är riktat mot återhämtning avknäleder men bolagets implantat kan vara applicerbara även på övriga leder. Episurf befinner sig i preklinisk verifieringsfas och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.


About the Company in Redeye Universe
Play video

13:45
Play video

Eurocine Vaccines utvecklar nasala vaccin. Huvudkandidaten för bolaget är influensavaccinet Immunose™ FLU. Bolaget använder sig av den egna teknologin Endocine™, som är ett adjuvans på kroppsegna fetter. På senare år har Eurocines prioriterade marknad blivit barnmarknaden där bolaget vill göra Immunose™ FLU till det första nasala influensavaccinet för barn under 2 år. Befintliga vaccin på marknaden har inte kunnat visa tillräcklig effektdata inom denna ålderskategori vilket gör att det idag finns ett stort behov av ett nytt vaccin. Immunose™ FLU har tidigare utvärderats i prekliniska studier samt en klinisk fas I/II-studie med helvirus, där vaccinet har visat på en bra säkerhet och positiv immunologisk effekt. Eurocine har avslutat en klinisk fas I/II studie med splitantigen under influensasäsongen 2016/17 och resultaten väntas i juni/juli 2017.


About the Company in Redeye Universe
Play video

14:05
Play video

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen.


About the Company in Redeye Universe
Play video

14:40
Play video

Annexin Pharmaceuticals är ett bioteknikföretag verksam inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar.


About the Company in Redeye Universe
Play video

15:00
Play video

Promore Pharma är ett svenskt biofarmaceutiskt bolag. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla peptidbaserade läkemedel, vilket innefattar behandling utav sårvård. Produkterna kan exempelvis användas vid behandling utav senreparation, venösa bensår, diabetesfotsår, samt övriga kroniska sår. Bolaget grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Solna.


About the Company in Redeye Universe
Play video

15:20
Play video

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science som skapar produkter baserat på materialkunnande och i dialog med kunder. Verksamheten är fokuserad till Drug Delivery och Kromatografi.


About the Company in Redeye Universe
Play video

15:40
Play video

Xspray tillämpar en patentskyddad teknologiplattform för att skapa en pipeline av anti-cancerprodukter med kliniskt relevanta förbättringar eller värdehöjande generiska versioner för patienter. I första hand utvecklar Xspray proteinkinashämmare (PKI) för målinriktad behandling av cancer. PKI är det näst största segmentet inom cancerläkemedel.


Play video

08:25
Play video

Smart Eye är verksamma inom teknikbranschen. Bolaget är specialiserade inom utveckling av produkter baserade på artificiell intelligens (AI). Eyetrackingtekniken används för att förstå och förutsäga avsikter och handlingar. Genom att studera ögon-, ansikts- och huvudrörelser kan bolagets teknik dra slutsatser om en persons medvetande och mentala tillstånd. Tekniken används huvudsakligen i alla typ...


About the Company in Redeye Universe
Play video

08:45
Play video

InfraCom Group AB (publ) är en ledande aktör inom IT-infrastruktur. Sedan 1999 erbjuder InfraCom Group tjänster inom mobil- och fasttelefoni, molnväxel, internet via fiber, server hosting och webbplattformar. Företaget har ca 12 000 kunder företrädesvis inom SME-segmentet samt offentlig förvaltning.


Play video

09:05
Play video

IMINT Image Intelligence är ett mjukvarubolag. Idag är affärsinriktningen att erbjuda tjänster som i realtid analyserar och optimerar videoklipp direkt i kundens kamera. Mjukvaran säljs under separata varumärken och är särskilt anpassade för mobiler, där mjukvaran exempelvis justerar okontrollerade rörelser, vibrationer och övrig turbulens. Bolaget etablerades 2007 och har sitt huvudkontor i Uppsa...


About the Company in Redeye Universe
Play video

09:25
Play video

Gapwaves är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar och säljer antennprodukter baserade på patenterad GAP-vågledarteknologi. Gapwaves erbjuder produkter inom GAP-antenner, ultrabredbandsantenner och GAP-flänsadaptrar. Bolagets kunder återfinns bland radiolänktillverkare, rymdobservatorier, försvarskunder och laboratorier i Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Göteborg.


About the Company in Redeye Universe
Play video

10:05
Play video

Acconeer är utvecklar radarsensorer. Bolagets produkt används huvudsakligen för avståndsmätning, geststyrning samt som funktion i olika applikationer. Exempel på användningsområden inkluderar drönare, parkeringssensorer, 3D-skanning samt autofokus support. Kunderna återfinns främst inom industri, fordon och bland aktörer inom IoT. Bolaget grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Lund.


About the Company in Redeye Universe
Play video

10:25
Play video

The Goodbye Kansas group is operating in the core and intersection ofthe rapidly growing and converging industries of gaming, film, TV /Streaming and advertising and consists ofthree subsidiaries: Goodbye Kansas Studios, Infinite and Game Invest. The group had a turnover ofSEK 163 mn anda Profit Before Tax ofSEK 5 mn in 2017, anda revenue CAGR of 70% between 2015 and 2017. The turnover for 2018 is expected to reach SEK 227 mn. Goodbye Kansas Studios provides VFX (visual effects) services to the gaming, film, TV/Streaming and advertising industries globally. It is the largest VFX company in the Nordics with ca. 10% market share and one ofthe fastest growing VFX companies in the world. The global VFX market, a USD 10 bn industry growing by + 12% annually, is covered from offices in Stockholm, Hamburg, London, Los Angeles and Beijing. Infinite Entertainment develops and produces film and TV projects for an international audience, and focuses on projects with extraordinary fiction, spectacular visual concepts and scalable IPs that can be translated to other formats and outlets such as games and merchandise. Infinite Entertainment's set-up allows fora lower production cost for the same value through the use of creative resources within the group and feeds the other two group companies. Goodbye Kansas Game Invest specializes in investing in independent game companies and game projects in seed and early stage, with the attractiveness for portfolio companies to benefit from the creative talent in the group. The current portfolio consists of 8 investments of which two are expected to launch their next title already in 2018. The portfolio comprises companies with an attractive potential such as Fall Damage and Bearded Ladies. The Business mode! has already proved its commercial viability through the ex.it ofExperiment 101 with the successful title Biomutant which was divested to THQ Nordic in November 2017 with a substantial IRR within 30 months. There is a strong cross-fertilization between the three business units. Each subsidiary contributes additional value to clients as well as to the other group companies through industry expertise, sharing of talent and resources, lower costs for same or additional value and cross-selling across divisions. Ideas, best practice and valuable international industrial networking is flowing through the different departments and geographical hubs. This eco-system is expected to grow as the different entertainment sectors converge with technological advancements. The vision for the group is to substantially further accelerate growth in the years ahead to ensure a leading role within VFX services globally, as well as in Digital entertainment within games and film.


Play video

10:45
Play video

Talkpool är ett IT-bolag verksamma inom IoT (Internet of Things) marknaden. Bolaget har sin kärnkompetens inom planering, driftsättning och underhållning av telekomnätverk. Störst verksamhet innehas inom telekombranschen och verksamheten drivs idag globalt främst inom regionerna Europa, Afrika och Asien. Bolaget grundades 2000 och har sitt huvudkontor i Chur, Schweiz.


About the Company in Redeye Universe
Play video

11:05
Play video

Speqta är verksamma inom digital marknadsföring. Bolaget erbjuder produkter och tjänster som berör prestationsbaserad marknadsföring av E-handelsbutiker. Den egenutvecklade tekniska plattformen baseras på big-data analys och leadgenerering, som använd vid utvärdering av konsumentbeteenden. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget gick tidigare under namnet Mytaste och har s...


About the Company in Redeye Universe
Play video

11:25
Play video

Nitro Games är en finsk mobilspelsutvecklare. Bolaget baserar sin spelutveckling via den egenutvecklade NG Plattformen och har tills idag utvecklat välkända spel som Medals Of War, Raids of Glory samt East India Company. En stor del av spelen återfinns inom kategorin strategispel. Sedan 2017 är bolaget noterat på svenska First North. Bolaget etablerades 2007 och har idag sitt huvudkontor i Kotka,...


About the Company in Redeye Universe
Play video

12:45
Play video

PowerCell Sweden är verksamma inom bränslecellsproduktion. Tekniken är patenterad med spjutspetsteknologi och modulsystemet av bränslecellsplattformar drivs av producerad vätgas med el, värme och vatten som utsläpp. Bränslecellerna är även designade för att klara av vätgas från exempelvis biogas, naturgas eller biodiesel. Huvudkontoret ligger i Göteborg.


About the Company in Redeye Universe
Play video

13:05
Play video

Heliospectra utvecklar kompletta belysningssystem för växthusmarknaden. Tekniken baseras på LED teknologi och erbjuds idag med tillhörande digitala lösningar, där kunderna kan styra belysningen via egenutvecklade mjukvaruplattformar. Största marknaderna för bolagets produkter återfinns inom Europa och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Göteborg.


About the Company in Redeye Universe
Play video

13:25
Play video

ZetaDisplay är ett teknikbolag. Bolaget erbjuder en medieplattform som omfattar mjukvara, tjänster samt digitala system. Plattformen används för att skapa och vidare distribuera budskap och för att säkerställa att en stor mängd information visas på bildskärmar. Tekniken används inom en rad branscher, bland annat inom bygg, elektronik och dagligvaruhandeln.


About the Company in Redeye Universe
Play video

13:45
Play video

Westpay levererar transaktions- och betalningslösningar som används inom butik, hotell och restaurang. Bland bolagets erbjudanden återfinns kortterminaler, utrustning till kassasystem, kontanthanteringslösningar, självbetjäningskiosker och övriga relaterade produkter. Försäljning sker dels via systemintegratörer och distributörer, men även direkt till slutkund. Huvudkontoret ligger i Upplands Väsb...


About the Company in Redeye Universe
Play video

14:05
Play video

Hexatronic är specialiserade inom fiberkommunikation. Bolaget utvecklar, marknadsför och levererar produkterna till en bred bas av företagskunder, främst verksamma inom Norden och Europa. Kunderna består exempelvis av produktägare, nätägare, återförsäljare samt systemintegratörer. En viss del av produktutvecklingen sker även i samarbete med andra leverantörer på global nivå. Huvudkontoret ligger i...


About the Company in Redeye Universe
Play video

14:40
Play video

Global Gaming är verksamma inom onlinespelmarknaden. Tjänsterna levereras idag via bolagets egenutvecklade teknologiska plattform, anpassat både för B2B- och B2C kunder. Idag utvecklar bolaget spel under ett flertal varumärken, där det mest etablerade är Ninja Casino. Störst verksamhet återfinns på den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2007 och har sitt huvudkontor i Malmö.


About the Company in Redeye Universe
Play video

15:00
Play video

Ranplan is an innovative UK-based wireless technology company that has developed world leading software tools for outdoor/indoor wireless network planning, design and optimisation, using advanced 3D in-building modelling and 3D RF propagation and simulation. The company is at the forefront of research and development in radio propagation, small cells and DAS networks, automatic RAN optimisation and the deployment of complex HetNets for in-building cellular networks, public safety, and IoT.


Play video

15:20
Play video

XMReality levererar ett brett utbud av mobila lösningar inom industriell fältservice. Bolaget är särskilt inriktat mot remote guidance, en teknisk lösning som möjliggör att kunskap kan delas på distans mellan användare. Tekniken är särskilt applicerbar inom diverse service- och supportarbete. Bolaget etablerades 2007 och har idag sitt huvudkontor i Linköping.


About the Company in Redeye Universe
Play video

15:40
Play video

Jondetech är ett svenskt innovationsföretag som utvecklat världens tunnaste IR-sensor. Med hjälp av nanokteknik har de tagit fram IR-sensorer som läser av värmestrålning. Värmesensorerna kan användas för bland annat närvarosensorer samt även för att mäta värmeflöde.


Play video