På Redeye Growth Day möter 30-talet specifikt utvalda tillväxtbolag inom Life Science & Technology både institutionella och professionella investerare. Hela dagen kan följas via vår livestream där vi sänder såväl presentationer som intervjuer med bolagen på plats. Helt klart en dag som inte får missas!

På Redeye Growth Day möter 30-talet specifikt utvalda tillväxtbolag inom Life Science & Technology både institutionella och professionella investerare. Hela dagen kan följas via vår livestream där vi sänder såväl presentationer som intervjuer med bolagen på plats. Helt klart en dag som inte får missas!

08:25

Genovis är ett svensk bioteknikbolag som utvecklar innovativa tekniker för att effektivisera och möjliggöra utveckling av nya behandlingsmetoder och diagnostik till kunder inom läkemedelsindustrin. Bolaget grundades 1999 och aktien är sedan 2006 noterad på First North. Huvudkontoret är beläget i Lund och ett säljkontor finns i USA. Genovis är idag finns 14 anställda. Vd Fredrik Olsson tog över posten under 2015 i och med att bolaget skiftade fokus mot sälj och marknad. Strategin är att framöver jobba med direktförsäljning på nyckelmarknaderna i USA och Europa. Genovis har haft mycket positiv försäljningsutveckling i ett antal år. Detta tack vare att återkommande kunder ökat sina inköpsvolymer samt genom att nya kunder strömmat till. I dagsläget används bolagets produkter främst för analys av antikroppar med syfte att identifiera nya läkemedelskandidater samt i tidiga kliniska projekt. Den stora tröskeln för Genovis är att få sina produkter inkluderade i produktionsprotokoll för nya kommersiella läkemedel. För detta krävs produkter som kan användas i automatiserade processer. En sådan händelse skulle säkra en kund och därigenom intäktsflöde, på väldigt lång sikt, då det är mödosamt och dyrt att ändra de regulatoriska protokoll som berör produktion av läkemedel.


About the Company in Redeye Universe

08:45

Karolinska Development bedriver forskning och utveckling inom hälsovård. Bolaget har även investerat i ett flertal andra läkemedelsbolag inriktade mot behandling utav diverse sjukdomar som Alzheimers, endometrios och cancer. Produkterna säljs eller licensieras ut på marknaden. Forskningsbolaget etablerades 2003 och har idag sitt huvudkontor i Stockholm.


About the Company in Redeye Universe

09:05

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där Orexos kompetens och teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA.


About the Company in Redeye Universe

09:25

Moberg Pharma är ett snabbt växande svenskt läkemedelsföretag som kommersialiserar egenutvecklade, förvärvade och licensierade produkter på den globala marknaden.Bolaget skapar värden för patienter, läkare och ägare genom produkter baserade på beprövade substanser med förbättrad effekt, biverkningsprofil eller enklare användning.Efter internationella framgångar med nagelsvampspreparatet Nalox&trad...


About the Company in Redeye Universe

10:05

BioArctic är ett svenskt forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet. Dessa typer av behandlingar brukar kallas ”sjukdomsmodifierande”. De påverkar den underliggande sjukdomspatologin och kan förhoppningsvis stoppa eller påtagligt fördröja sjukdomsutvecklingen. Detta innebär ett stort paradigmskifte från dagens symtominriktade terapier.

10:25

Nuevolution är ett bioteknikbolag med störst verksamhet inom Norden. Målet är att leverera framtidens läkemedel för behandling av cancer och inflammatoriska sjukdomar. Nuevolution tillämpar en affärsmodell med primärt fokus på intäktsgenerering och riskminimering vilket uppnås genom att diverse interna program utvecklas parallellt med varandra. Huvudkontoret ligger i Köpenhamn.


About the Company in Redeye Universe

10:45

Saniona är ett danskt forskningsbolag. Idag bedrivs forskning och utveckling inom läkemedel för diverse nervsjukdomar och autoimmuna sjukdomar. Läkemedelsportföljen är bred och innefattar läkemedel i olika kliniska faser. En stor del av arbetet utförs i samarbete med andra aktörer inom läkemedelsbranschen. Saniona har sitt huvudkontor i Köpenhamn.


About the Company in Redeye Universe

11:05

Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), svår astma och cancer. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera).


About the Company in Redeye Universe

11:25

Sprint Bioscience är ett forskningsbolag. Idag innehas störst fokus på utveckling av läkemedel som används vid behandling av olika cancerformer. Bolaget har en portfölj av läkemedelsprojekt som är inriktade på att angripa olika delar av cancercellers metabolismer. Utöver ingår även diabetesforskning i verksamheten. Bolaget grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Huddinge.


About the Company in Redeye Universe

12:45

IRLAB Therapeutics är ett forsknings- och läkemedelsutvecklingsbolag baserat i Göteborg. Verksamheten är fokuserad mot behandling av sjukdomstillstånd inom det centrala nervsystemet (CNS) och, för närvarande, specifikt mot ännu icke-tillfredsställda medicinska behov inom Parkinsons sjukdom och som ett andra mål demenssjukdomar inom andra indikationsområden. Bolaget grundades 2013 och har i dagsläget 12 anställda varav de flesta är verksamma inom forskning och utveckling. Sedan februari 2017 är bolagets A-aktie noterat på First North Stockholm.


About the Company in Redeye Universe

13:05

Spago Nanomedical (Spago) är ett forsknings- och utvecklingsbolag aktivt inom nanomedicinområdet. Organisation är kompakt med 13 anställda som har spetskompetens inom nanomedicinområdet. Flertalet har erfarenhet från liknande positioner inom läkemedelsindustrin. Verksamhet är förlagd till Lund, där bolaget även har tillgång till egna laboratorier. VD sedan början av 2015 är Mats Hansen som senast var på Active Biotech där han ansvarade för utvecklingen av numer nedlagda tasquinimod (prostatacancer). Bolagets styrka är framför allt i de tidiga utvecklingsfaserna av projekten och målet är att senast efter de första kliniska studierna teckna avtal med en partner som bidrar med kompetens och resurser att ta projekten vidare i de kliniska, regulatoriska och kommersiella faserna. Modellen ger förutsättningar till intäkter redan under utvecklingen i form av utvecklingsrelaterade ersättningar, men även i den kommersiella fasen i form av royalty på framtida produktförsäljning och/eller försäljningsrelaterad ersättning. Aktierna är sedan 2013 noterade på Aktietorget. Bolaget har drygt 1.700 aktieägare, varav de fem största äger nästan 50 procent. De största ägarna är främst förmögna privatinvesterare som historiskt varit villiga att stötta bolaget finansiellt vid behov.


About the Company in Redeye Universe

13:25

Episurf är ett medicintekniskt bolag som utvecklar, tillverkar och marknadsför lösningar för behandling av lokala broskskador i människors leder. Episurfs primära fokus är riktat mot knäleder men bolagets implantat kan vara applicerbara även på andra leder. Episurf befinner sig i preklinisk verifieringsfas och har idag sitt huvudkontor beläget i Stockholm.


About the Company in Redeye Universe

13:45

Eurocine Vaccines utvecklar nasala vaccin. Huvudkandidaten för bolaget är influensavaccinet Immunose™ FLU. Bolaget använder sig av den egna teknologin Endocine™, som är ett adjuvans på kroppsegna fetter. På senare år har Eurocines prioriterade marknad blivit barnmarknaden där bolaget vill göra Immunose™ FLU till det första nasala influensavaccinet för barn under 2 år. Befintliga vaccin på marknaden har inte kunnat visa tillräcklig effektdata inom denna ålderskategori vilket gör att det idag finns ett stort behov av ett nytt vaccin. Immunose™ FLU har tidigare utvärderats i prekliniska studier samt en klinisk fas I/II-studie med helvirus, där vaccinet har visat på en bra säkerhet och positiv immunologisk effekt. Eurocine har avslutat en klinisk fas I/II studie med splitantigen under influensasäsongen 2016/17 och resultaten väntas i juni/juli 2017.


About the Company in Redeye Universe

14:05

Cereno Scientific utvecklar ett nytt förebyggande läkemedel mot blodpropp som bygger på kroppens egen intelligenta propplösningsmekanism som ska användas vid behandling av trombosrelaterade kardiovaskulära sjukdomar på den globala marknaden. Hjärt- och kärlsjukdomar är idag den vanligaste dödsorsaken i världen.


About the Company in Redeye Universe

14:40

Lytix Biopharma är ett läkemedelsföretag som utvecklar nya cancerimmunoterapier, ett område inom cancerterapi som syftar till att aktivera patientens immunförsvar för att bekämpa cancer. Bolagets teknik är baserad på kemiskt optimerade molekyler som genereras från "värdförsvarspeptider" - naturens första försvarslinje mot utländska patogener. Lytix 'produktkandidat LTX-315 är en first-in-class * onkolytisk peptid med potential att fullständigt personifiera immunterapi.


About the Company in Redeye Universe

15:00

Promore Pharma är ett svenskt biofarmaceutiskt bolag. Idag är verksamheten inriktad mot att utveckla peptidbaserade läkemedel, vilket innefattar behandling utav sårvård. Produkterna kan exempelvis användas vid behandling utav senreparation, venösa bensår, diabetesfotsår, samt övriga kroniska sår. Bolaget grundades 2002 och har sitt huvudkontor i Solna.


About the Company in Redeye Universe

15:20

Nanologica arbetar med nanoteknik inom life science som skapar produkter baserat på materialkunnande och i dialog med kunder. Verksamheten är fokuserad till Drug Delivery och Kromatografi.


About the Company in Redeye Universe

15:40

Xspray tillämpar en patentskyddad teknologiplattform för att skapa en pipeline av anti-cancerprodukter med kliniskt relevanta förbättringar eller värdehöjande generiska versioner för patienter. I första hand utvecklar Xspray proteinkinashämmare (PKI) för målinriktad behandling av cancer. PKI är det näst största segmentet inom cancerläkemedel.

08:25

Smart Eye är ett IT-bolag som utvecklar Eye Tracking System. Systemen används för beteendeanalys hos människor samt inom fordonsindustrin. Verksamheten bedrivs utifrån två affärssegment: Applied Solutions och Research Instruments. Anti Sleep och BlackBird är framtagna av Smart Eye och används inom fordon för att upptäcka om föraren löper risken att somna vid körning. Huvudkontoret ligger i Götebor...


About the Company in Redeye Universe

08:45

Gapwaves är ett teknikbolag. Bolaget utvecklar och säljer antennprodukter baserade på patenterad GAP-vågledarteknologi. Gapwaves erbjuder produkter inom GAP-antenner, ultrabredbandsantenner och GAP-flänsadaptrar. Bolagets kunder återfinns bland radiolänktillverkare, rymdobservatorier, försvarskunder och laboratorier i Europa och USA. Huvudkontoret ligger i Göteborg.


About the Company in Redeye Universe

09:05

09:25

"Imint är ett svenskt mjukvarubolag grundat 2007 vars vision är att inta en världsledande position för att i realtid analysera, optimera och förbättra video direkt i kameran, till exempel i live-strömmar eller i andra tidskritiska sammanhang, för att skapa mervärde åt konsument- och industrimarknaden. Imints mjukvaruplattform, Vidhance, har de senaste åren vidareutvecklats och anpassats till att a...


About the Company in Redeye Universe

10:05

10:25

Allgon är ett teknikbolag. Verksamheten är fokuserad mot utvecklandet av antennsystem för aktörer inom OEM (Original Equipment Manufacturer) samt för en stor del av eftermarknaden inom industrin. Bolaget bedriver idag verksamhet via egna resurser för produktutveckling, inköp och försäljning. Tillverkningen är i huvudsak förlagd till externa partners i Asien och Europa. Huvudkontoret ligger i Kist...


About the Company in Redeye Universe

10:45

Talkpool är ett IT-bolag verksamma inom IoT (Internet of Things) marknaden. Bolaget har sin kärnkompetens inom planering, driftsättning och underhållning av telekomnätverk. Störst verksamhet innehas inom telekombranschen och verksamheten drivs idag globalt främst inom regionerna Europa, Afrika och Asien. Bolaget grundades 2000 och har sitt huvudkontor i Chur, Schweiz.


About the Company in Redeye Universe

11:05

MyTaste bedriver idag en receptsajt. Bolagets hemsida innehåller recept från diverse bloggar, amatörer och professionella kockar och idag innehas läsare inom ett flertal globala regioner. Hemsidan nås även via den utvecklade mobilappen, där användare både kan använda och spara recept för framtida bruk. Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm.


About the Company in Redeye Universe

11:25

Nitro Games är en finsk mobilspelsutvecklare. Bolaget baserar sin spelutveckling via den egenutvecklade NG Plattformen och har tills idag utvecklat välkända spel som Medals Of War, Raids of Glory samt East India Company. En stor del av spelen återfinns inom kategorin strategispel. Sedan 2017 är bolaget noterat på svenska First North. Bolaget etablerades 2007 och har idag sitt huvudkontor i Kotka,...


About the Company in Redeye Universe

12:45

PowerCell Sweden är verksamma inom bränslecellsproduktion. Tekniken är patenterad med spjutspetsteknologi och modulsystemet av bränslecellsplattformar drivs av producerad vätgas med enbart el, värme och vatten som utsläpp. Bränslecellerna är även designade för att klara av vätgas från exempelvis biogas, naturgas eller biodiesel. Huvudkontoret ligger i Göteborg.


About the Company in Redeye Universe

13:05

Heliospectra utvecklar kompletta belysningssystem för växthusmarknaden. Tekniken baseras på LED teknologi och erbjuds idag med tillhörande digitala lösningar, där kunderna kan styra belysningen via egenutvecklade mjukvaruplattformar. Största marknaderna för bolagets produkter återfinns inom Europa och Nordamerika. Huvudkontoret ligger i Göteborg.


About the Company in Redeye Universe

13:25

ZetaDisplay erbjuder en medieplattform för Digital Signage som omfattar mjukvara, tjänster samt digitala system. Bolagets medieplattform möjliggör för kunderna att producera budskap samt säkerställa att en stor mängd kommunikation visas på rätt bildskärmar vid rätt tillfälle. Bolagets medieplattform används inom en rad branscher, bland annat bygg-, elektronik-, sport-, konfektions- och dagligvaruh...


About the Company in Redeye Universe

13:45

West International levererar transaktions- och betalningslösningar som används inom butik, hotell och restaurang, samt retail banking. Bland bolagets erbjudanden återfinns kortterminaler, utrustning till kassasystem, kontanthanteringslösningar, självbetjäningskiosker och andra tillhörande produkter. Försäljning sker dels via systemintegratörer och distributörer, men även direkt till slutkund. Huvu...


About the Company in Redeye Universe

14:05

Hexatronic utvecklar, marknadsför och levererar produkter och komponenter för kommunikation. Bolaget säljer sina produkter till produktägare, legotillverkare, nätägare, återförsäljare och systemintegratörer. Bolaget utvecklar delvis sina egna produkter i samarbete med ledande leverantörer över hela världen och representerar marknadsledande företag. Bolaget har ledande produkt portfölj inom segment...


About the Company in Redeye Universe

14:40

15:00

Acconeer är utvecklar radarsensorer. Bolagets produkt används huvudsakligen för avståndsmätning, geststyrning samt som funktion i olika applikationer. Exempel på användningsområden inkluderar drönare, parkeringssensorer, 3D-skanning samt autofokus support. Kunderna återfinns främst inom industri, fordon och bland aktörer inom IoT. Bolaget grundades 2011 och har sitt huvudkontor i Lund.


About the Company in Redeye Universe

15:20

XMReality levererar ett brett utbud av mobila lösningar inom industriell fältservice. Bolaget är särskilt inriktat mot remote guidance, en teknisk lösning som möjliggör att kunskap kan delas på distans mellan användare. Tekniken är särskilt applicerbar inom diverse service- och supportarbete. Bolaget etablerades 2007 och har idag sitt huvudkontor i Linköping.


About the Company in Redeye Universe

15:40

Jondetech är ett svenskt innovationsföretag som utvecklat världens tunnaste IR-sensor. Med hjälp av nanokteknik har de tagit fram IR-sensorer som läser av värmestrålning. Värmesensorerna kan användas för bland annat närvarosensorer samt även för att mäta värmeflöde.