NEXT GENERATION INVESTMENT BANKING

Members network

Disclaimer

Informationen på denna webbplats är inte avsedd för, och får inte, varken direkt eller indirekt, helt eller delvis, nås av, distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i USA (omfattar samtliga dess territorier och provinser), varje delstat i USA samt District of Columbia (”USA”), Kanada, Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser, och utgör inte ett erbjudande att sälja, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att köpa eller förvärva, aktier eller andra värdepapper i Bolaget i USA, Kanada Japan, Australien eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion. Värdepapper som omnämns på denna webbplats har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering enligt Securities Act eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, sådan registrering och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har vidare inte registrerats och kommer inte att registreras enligt någon tillämplig värdepapperslagstiftning i Kanada, Japan eller Australien och får, med vissa undantag, inte erbjudas eller säljas till eller inom, eller för en persons räkning eller till förmån för en person som är folkbokförd eller befinner sig i Kanada, Japan eller Australien. Det kommer inte lämnas något erbjudande till allmänheten i Kanada, Japan eller Australien. Åtkomst till informationen och dokumenten på webbplatsen kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till sådan information och sådana dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplats måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Redeye tar inte ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser. Jag intygar därför att: 1. Jag är bosatt och befinner mig utanför USA, Kanada, Japan eller Australien, och 2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas.

Alligator Bioscience AB avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Alligator Bioscience AB avser att noteras på Nasdaq Stockholm

Information & teckningssedel

Alligator Bioscience (”Alligator”) är ett forskningsbaserat bioteknikföretag som utvecklar innovativa antikroppsbaserade läkemedel för tumörriktad immunterapi. Bolaget är främst verksamt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadium till och med kliniska studier i fas IIa. Bolaget driver ett flertal projekt - tillsammans med finansierande partner, i egen regi och tillsammans med akademiska inrättningar. Bolaget avser nu att notera sig på Nasdaq Stockholm och i samband med noteringen genomföra en nyemission på upp till 350 MSEK.

Alligators styrkor och fördelar

Alligator anser att bolaget har ett flertal styrkor och konkurrensfördelar som har bidragit till dess framgång och som kommer att möjliggöra att Alligator behåller och förbättrar sin starka position inom framtagande och utveckling av innovativa agnostiska antikroppar för tumörriktad immunoterapi.

- Ledningsgrupp och forskningsteam med långerfarenhet och omfattande expertis inom immunonkologi

- Teknologiplattformar som möjliggör utveckling och optimering av innovativa agonistiska antikroppar för tumörinriktad immunoterapi

- Starkt strategiskt partnerskap med Janssen Biotech (ägt av Johnson & Johnson) som validerar Alligators affärsmodell, teknologi och ledande forskningsposition

- Verksamt på en marknad som uppvisar snabb tillväxt och utveckling

- Väl positionerad projektportfölj av produktkandidater med betydande marknadspotential

Avtalet med Janssen Biotech

I augusti 2015 ingick Alligator och Janssen Biotech ett exklusivt licensavtal för vidareutveckling och global kommersialisering av ADC-1013. Alligator ansvarar för den pågående kliniska fas I-studien, medan Janssen fortsättningsvis står för kostnaderna och genomförandet. Kommande kliniska studier kommer att ledas av Janssen, som utvecklar produktkandidaten vidare under namnet JNJ-64457107. I samband med ingåendet av licensavtalet fick Alligator en inledande betalning om 35 MUSD. Utöver detta ska Janssen enligt licensavtalet betala milstolpesbetalningar till Alligator vid olika studiefaser och vid slutförandet av vissa regulatoriska etapper. Milstolpesbetalingar betalas också till Alligator vid första kommersiella försäljning på amerikanska, europeiska och japanska marknaden avseende tre olika cancerformer. Under första kvartalet 2016 uppnådde Alligator villkoren för en första milstolpesbetalning på 5 MUSD. Vidare har Alligator rätt till försäljningsbaserade milstolpesbetalningar. Den inledande betalningen och milstolpesbetalningarna uppgår totalt till maximalt 695 MUSD. Alligator har slutligen också rätt till royalty på försäljningen i olika nivåer.

I samband med ingåendet av licensavtalet investerade JJDC (ett annat bolag inom Johnson & Johnson-koncernen), 10 MUSD i Alligator i en riktad nyemission, varigenom ett åtagande om cirka 7,4 procent i Alligator erhölls.

Alligators strategi

Alligators strategi är att befästa bolagets position som en nyckelspelare inom tumörriktad immunterapi genom att utveckla innovativa immunaktiverande produktkandidater med potential att vara ”first-in-class”, ”best-in-class” eller bådadera. För att uppnå detta mål kommer Alligator att ytterligare bredda sin produktportfölj, driva de enskilda produktkandidaterna längre fram i klinisk utveckling och ytterligare höja utvecklingstakten. För bolagets icke-utlicensierade produktkandidater, ATOR-1015 och ATOR-1016, samt två andra ej namngivna produktkandidater i forskningsfas, innebär detta att kliniska studier som utgångspunkt drivs med egna medel fram till dess att effekt visats i cancerpatienter, det vill säga till och med att klinisk fas IIa är genomförd. Dessa produktkandidatar kommer således att tas längre i klinisk utveckling innan utlicensiering görs jämfört med vad som gjordes för ADC-1013. Att senarelägga utlicensiering motiveras främst av två skäl. Det första är att ju senare i klinisk utveckling produktkandidaten befinner sig, desto mer gynnsamma avtal med högre royalty-procent kan ingås. Det andra skälet är att den hårda konkurrensen inom immunonkologi kommer att leda till att stora läkemedelsföretag (så kallade ”Big Pharma”) kräver gedigen klinisk effektivitetsdokumentation inlicensiering görs.

Motiv till nyemission

Styrelsen för Alligator är inriktad på att förverkliga bolagets långsiktiga strategi. Bolagets befintliga medel är tillräckliga för att kunna finansiera denna strategi fram till 2020. Styrelsen bedömer dock att nyemissionen är motiverad för att säkerställa utvecklingen av ATOR-1015 in i klinisk fas II och av ATOR-1016 samt minst en av bolagets ej namngivna produktkandidater i forskningsfas, in i klinisk fas I, där väsentliga finansiella åtaganden förväntas under 2020. Vidare avser styrelsen att intensifiera utvecklingen av nya produktkandidater, både genom utveckling av bolagets projekt i tidig forskningsfas och genom initiering av nya forskningsprojekt.

Teckningsåtaganden

Catella Fondförvaltning, Investment AB Öresund och Norron Asset Management har tillsammans åtagit sig att förvärva aktier i nyemissionen motsvarande totalt 150 MSEK. Därtill har Johnson & Johnsson Innovation-JJDC, Inc (”JJDC”), i enlighet med investeringsavtalet som ingicks i samband med JJDC:s initiala investering i bolaget i augusti 2015 åtagit sig att, på begäran av Alligator, förvärva aktier för ett totalt belopp i SEK upp till motsvarande 5 MUSD i en nyemission som genomförs i samband med en notering på Nasdaq Stockholm.Baserat på åtagandet har Alligators styrelse begärt att JJDC anmäler sig för förvärv av aktier i nyemissionen för ett totalt belopp i SEK motsvarande 5 MUSD.

Styrelse och ledning

Per Norlén
VD
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Per Norlén

Per Norlén - född 1970, VD sedan 2015, Medicinsk Chef (CMO) sedan 2010 – är legitimerad läkare med avlagd doktorsexamen och specialistläkare i klinisk farmakologi och docent i experimentell och klinisk farmakologi vid Lunds universitet. Per Norlén har 25 års erfarenhet av forskning inom farmakologi varav 14 års erfarenhet av klinisk läkemedelsutveckling med fokus på kliniska fas I/II-studier. Medlem av ledningen sedan 2010.

Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Atlas Therapeutics AB och A Bioscience Incentive AB.

Innehav i Alligator: 100 000 aktier, 200 000 teckningsoptioner, 250 000 personaloptioner.


Peter Benson
Styrelseordförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Peter Benson

Peter Benson – född 1955, styrelseordförande sedan 2014 och styrelseledamot sedan 2011 – är civilekonom från Lunds universitet och har en MA i Economics från University of California. Peter Benson är Managing Partner för Sunstone Capital Life Science Ventures och har tidigare bland annat varit chef för Life Science Investments för Vækstfonden och medlem av Pharmacia AB:s koncernledning.


Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Arcoma Aktiebolag, Jollingham AB, Montela Aktiebolag, Opsona Therapeutics Ltd. och Sunstone Capital A/S.

Innehav i Alligator: Inga

Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, men ej i förhållande till större aktieägare.