Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Annexin Pharmaceuticals AB genomför nyemission inför notering på First North

Annexin Pharmaceuticals AB genomför nyemission inför notering på First North

Information & teckningssedel

Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV, som är ett kroppseget protein, Annexin A5, är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget genomför nu en nyemission om cirka 54,45 MSEK för att bl a finansiera en klinisk fas I-studie som beräknas starta i Q4 2017. Emissionen är garanterad om ca 92 %.

Företaget i korthet

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt.

ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2017.

Affärsmodell och strategi

Annexins affärsmodell bygger på att kunna bibehålla och stärka sin ledande position inom utveckling av den biologiska läkemedelskandidaten ANXV samt att minimera utvecklingsrisker och maximalt optimera värdet av ANXV-programmet innan partnerskap, utlicensiering eller försäljning. Bolagets strategi är att påvisa ANXV:s effekt i patienter med sällsynta kärlsjukdomar, som till exempel central retinal venocklusion (Central Retinal Vein Occlusion, CRVO) eller sicklecellanemi (Sickle Cell Disease, SCD). Att påvisa effektdata på en sällsynt sjukdom ökar sannolikheten att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt minska utvecklingsrisken då det regulatoriskt är fördelaktigt. Samtidigt ska värdet i ANXV-programmet optimeras, där resultat från både säkerhetsstudie och klinisk fas I-studie utgör viktiga moment för flera framtida parallella kliniska effektstudier (fas IIa) även på stora hjärt- och kärlsjukdomar eller andra sällsynta kärlsjukdomar.

Styrelse och ledning

Annette Colin Lövgren
CEO
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Colin Lövgren, född 1965, med utbildning inom Business Administration, marknadsföring och juridik från Lunds Universitet och har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar som VD, CFO, Operativ chef, Koncerncontroller och Skattechef, varav 12 år inom Life Science. Annette har varit involverad i flera företagsförvärv- och avyttringar samt börsnoteringar och har arbetat med och för både Venture Capital, Private Equity och Börsbolag.Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Colinex Capital AB och AnnRoy Executive Consulting AB samt bolagsman för Stall Piantini Handelsbolag.Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseordförande i Basunera AB, styrelseledamot i HIF Service Aktiebolag, Observe Medical Nordic AB (nu Navamedic Medtech AB), ”officer” i Stille Surgical Inc., VD i Stille AB (publ) samt suppleant i Stille Incentive AB.

Philip Siberg
Styrelseordförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Siberg, född 1973, med ”Master of Science” från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har gedigen erfarenhet som entreprenör, VD och investerare inom medicinteknik och life science. Andra pågående uppdrag: VD i Coala-Life AB, VD och suppleant i Longmeadow Farm AB samt styrelseordförande i Senzime AB (publ).Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD och koncernchef i Stille AB (publ), VD för Acacia Designs BV, VD för CMA Microdialysis AB samt VD och styrelseordförande i Dipylon Medical AB.

Ulf Björlund
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Björklund, född 1956, med ”Master of Science” i farmaci från Uppsala universitet har mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin (huvudsakligen i ledande befattningar). Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i LipUm AB samt styrelseledamot i TIKOMED AB, UB-consulting AB och WntResearch AB.Tidigare uppdrag de senaste fem åren: VD och styrelseledamot i Aprea AB (nu Aprea Therapeutics AB) samt styrelseledamot i OxyPharma AB och ProNoxis AB.

Gunilla Carlsson
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Carlsson, född 1963, är före detta politiker med lång erfarenhet av inrikes-, EU- och internationell politik och förhandling och var tidigare ledamot i svenska riksdagen, Europaparlamentet samt minister för internationellt utvecklingsarbete 2006 – 2013. Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Boxholms Skogar AB, Hirundo Consulting AB och NGS Group Aktiebolag (publ), och oberoende styrelseledamot i den globala vaccinalliansen Gavi. Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot i Industrial and Financial Systems, IFS Aktiebolag (publ), Nordiskt Psykiatricentrum AB och Wasaskog AB.

Johan Frostegård
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Professor Frostegård, född 1959, är enhetschef för immunologi och kronisk sjukdom vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm. Professor Frostegård leder en grupp på 10 – 15 forskningsmedarbetare. Han är specialist i internmedicin och reumatologi och är seniorkonsult vid institutionen för akutvård vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Professor Frostegård är uppfinnare i cirka 20 TBC patentansökningar, flera beviljade och omkring 140 TBC ursprungliga vetenskapliga publikationer och flera böcker. Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Medirista Biotechnologies AB, suppleant i
Frostskog AB och Medirista AB samt innehavare av enskild firma Johan Frostegårds Kreationer.