Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Annexin Pharmaceuticals genomför en företrädesemission om cirka 52 MSEK inför kliniska studier

Annexin Pharmaceuticals genomför en företrädesemission om cirka 52 MSEK inför kliniska studier

Information & documents

Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV, som är ett kroppseget protein, Annexin A5, är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har nu beslutat att prioritera retinal venocklusion (RVO), som drabbar cirka 16 miljoner människor världen över, som indikation för vilken man i egen regi kommer utveckla ANXV och därför avser bolaget att ansöka om klinisk fas I på friska frivilliga under tredje kvartalet 2018 samt planerar för en efterföljande klinisk effektstudie (fas II) vid behandling av patienter med RVO. Emissionslikviden kommer framför allt att användas till att slutföra fas I-studien, men även till förberedelse för start av fas II vid behandling av RVO.

Företaget i korthet

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt och har erhållit preliminärt godkännande från Europeiska Patentverket.

ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Bolaget har nu beslutat att prioritera ANXV inom retinal venocklusion (RVO), som drabbar cirka 16 miljoner människor världen över, som indikation för vilken man i egen regi kommer utveckla ANXV. Den sällsynta sjukdomen central retinal venocklusion (CRVO) är en undergrupp till RVO och drabbar cirka 2,5 miljoner människor världen över. Annexin har licensierat in ett i USA godkänt patent som skyddar användningen av ANXV vid behandling av RVO. Bolaget har även ingått ett prekliniskt samarbete med en fransk forskningsorganisation i syfte att genomföra vissa kompletterande ex vivo-studier inför en kommande klinisk fas II-studie i RVO samt för att underbygga en redan inlämnad patentansökan som ytterligare stärker skyddet för ANXV vid behandling av RVO i USA och men också i andra regioner.

Affärsmodell och strategi

Annexins affärsmodell bygger på att kunna bibehålla och stärka sin ledande position inom Annexin A5-fältet för behandling av hjärt- och kärlsjukdomar samt att minimera utvecklingsrisker och optimera värdet av ANXV-programmet innan partnerskap, utlicensiering eller försäljning.

I huvudsak består Annexins strategi av följande element:

Fokus på kärlsjukdomar där det finns ett stort icke tillgodosett medicinskt behandlingsbehov

Utveckling av ANXV vid behandling av retinal venocklusion (RVO) i egen regi

Målet är att genomföra kliniska effektstudier (åtminstone igenom fas II) helt i egen regi, för att öka möjligheterna att avtal om partnerskap, utlicensiering eller försäljning kan ingås med fördelaktiga villkor för Bolaget. Vid en samlad bedömning förväntas tidsramarna och kostnaderna för att ta läkemedelskandidaten ANXV till första marknadsgodkännande vid behandling av RVO vara mindre än för ett traditionellt läkemedelsprojekt.

Optimera värdet och potentialen av ANXV genom fokus på partnerskap

Bolaget avser att i egen regi avsluta fas II-studier i den prioriterade indikationen RVO, för att öka möjligheterna att avtal om partnerskap, utlicensiering eller försäljning kan ingås med fördelaktiga villkor för Bolaget. Parallellt med egen utveckling av ANXV i RVO avser Bolaget att söka en eller flera partners för samarbete, utlicensiering eller försäljning av ANXV i andra kärlsjukdomar. Bolaget lämnar inga prognoser för när ett eventuellt partnerskap förväntas ingås utan utvärderar kontinuerligt olika möjligheter.

Motiv för emission

Annexin avser att ansöka om klinisk fas I på friska frivilliga under tredje kvartalet 2018 samt planerar för en efterföljande klinisk effektstudie (fas II) vid behandling av patienter med RVO. Emissionslikviden beräknas, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, att räcka till och med första kvartalet 2020 och kommer framför allt att användas till att slutföra fas I-studien, men även till förberedelse av fas II vid behandling av RVO. Det prekliniska programmet samt den första säkerhetsstudien i människa (fas I) har, som tidigare kommunicerats, planerats på ett sådant sätt att det ger Bolaget, eller en partner, möjlighet att påbörja fas II-studier för akut intravenös behandling av flertalet olika patientgrupper med olika hjärt- och kärlsjukdomar med stora icke-tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.

Board and management

Carl-Fredrik Lindner
Styrelseordförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Carl-Fredrik Lindner

Lindner, född 1976, har en Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm och är idag ansvarig Investment Manager på det privatägda investmentbolaget Lionpeak AB, Stockholm. Han har tidigare arbetat inom Corporate Finance sektorn och på en Venture Capital fond med inriktning mot Life Science. Lindner är styrelseledamot och styrelseordförande i Annexin sedan 2017.

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Johan Frostegård
Ledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Johan Frostegård

Professor Frostegård, född 1959, är enhetschef för immunologi och kronisk sjukdom vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm. Professor Frostegård leder en grupp på 10 – 15 forskningsmedarbetare. Han är specialist i internmedicin och reumatologi och är seniorkonsult vid institutionen för akutvård vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Professor Frostegård är uppfinnare i cirka 20 TBC patentansökningar, flera beviljade och omkring 140 TBC ursprungliga vetenskapliga publikationer och flera böcker. Frostegård är styrelseledamot i Annexin sedan 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 7,9 % genom Frostskog AB och Medirista AB (som äger 342 324 respektive 126 000 aktier i Annexin).

Gisela Sitbon
Ledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Gisela Sitbon

Sitbon, född 1958, har en Doktor i medicinska vetenskaper från Karolinska Institutet, Stockholm och 25 års erfarenhet inom life science, varav tio år i ledande befattning. Sitbon innehar flera styrelseposter bland annat är hon ordförande i Nanologica AB. Sitbon är styrelseledamot i Annexin sedan 2017.

Aktieinnehav i Bolaget: Via bolag 3 000 aktier

Jamal El-Mosleh
CEO
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Jamal El-Mosleh

Jamal El-Mosleh, född 1981, utbildad Civilingenjör i Industriell Ekonomi med inriktning bioteknik på Chalmers Tekniska Högskola och en examen i Innovation och Entreprenörskap från Chalmers Entreprenörskola (biotech) i Göteborg.

Jamal kommer närmast från en position som vd för bioteknikbolaget Immunicum AB (2007-2017), där han tog bolagets ledande produktkandidat från idéstadie till ett omfattande internationellt kliniskt program inom flera cancerindikationer. Jamal är också styrelseledamot i Elypta AB (cancerdiagnostik). Jamal är vd i Annexin Pharmaceuticals AB sedan oktober 2017.

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier och 486 300 teckningsoptioner

Anna Frostegård
Chief Scientific och Medical Officer
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Anna Frostegård

Frostegård, född 1973, internationellt utbildad Leg.Läk. ”Doctor of Medicine” summa cum laude och ”Doctor of Philosophy” inom experimentell medicin från Karolinska Instututet. Anna har varit Assistant Professor på Unit of Immunology and Chronic Disease, har mer än 10 års erfarenhet inom överföringen av akademiska upptäckter till utveckling av biologiska läkemedel. Anna är en av uppfinnarna och är medgrundare av Annexin, expert på Annexin A5, kärlinflammation och hjärtkärlsjukdomar. Anna är Chief Scientific och Medical Officer (CSO/CMO) i Annexin sedan 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 7,9 % genom Frostskog AB och Medirista AB (som äger 342 324 respektive 126 000 aktier i Annexin) och 309 464 teckningsoptioner.

Carin Jakobson
Chief Financial Officer
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Carin Jakobson

Jakobson, född 1974, har en Magisterexamen med inriktning mot företagsekonomi från Linnéuniversitetet och över 10 års erfarenhet inom ledande befattningar inom olika branscher – senast som CFO på Sivers IMA (publ) och Stille AB (publ). Carin är Chief Financial Officer (CFO) i Annexin sedan 2017.

Aktieinnehav i Bolaget: 9 000 aktier.