Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Genomför en fullt garanterad företrädesemission om 23,6 MSEK

Genomför en fullt garanterad företrädesemission om 23,6 MSEK

Information & teckningssedel

aXichems affärsidé är att utveckla, patentera och marknadsföra naturana­loga industrikemikalier. Bolaget arbetar framförallt med fenylcapsaicin, en naturanalog syntetisk capsaicin med breda tillämpningar inom en mängd olika områden, såsom tillsats i djurfoder, marin påväxthämmande färg, samt enskilda farmaceutiska områden.

aXichem har under 2016 fokuserat på att genom studier ta fram data som bekräftar och ytterligare bevisar effektiviteten av Bolagets produkt som komponent i kycklingfoder. Bolaget har genomfört studier i samarbete med College of Veterinary Medicine vid South China Agricultural University som visade att kycklingar som fått aXiphen® i fodret hade en viktökning på ca 5-9 procent jämfört med den grupp kycklingar som inte fått aXiphen® i sitt foder. Studierna visade också att aXiphen® förebygger salmonella.

Att aXiphen® förebygger salmonella borde göra produkten synnerligen intressant för kycklinguppfödare. I USA uppskattas samhällskostnaderna för salmonella till närmare 3 miljarder USD per år. Årligen produceras närmare 120 miljoner ton kyckling med ett globalt värde över 315 miljarder USD (Statista, National Chicken Council). aXiphens effekt på kycklingarnas tillväxttakt skulle teoretiskt innebära att en ökning av produktionen med cirka 7 procent, vilket i sin tur skulle innebära en värdeökning med hela 22 miljarder USD per år.

aXichem koncentrerar sig på att nå kommersiell framgång för produkten aXiphen® inom primärt två applikationsområden: tillsats i fjäderfäfoder samt aktiv tillsats i båtbottenfärg (antifouling). De positiva resultat Bolaget erhållit för aXiphen®feed innebär att Bolaget nu går från att vara ett utvecklingsbolag till ett bolag i kommersialiseringsfas.

Emissionsvillkor

De som på avstämningsdagen den 1 december är registrerade som aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie i aXichem. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. Teckningskursen är 4,25 kronor per aktie, vilket vid full teckning motsvarar en total emissionslikvid om 23,6 MSEK före emissionskostnader.

Kapitaltillskottet från nyemissionen avses användas till att: - Intensifiera marknadsbearbetningen i Europa och Asien inom fjäderfäfoder - Förstärka organisationen inom ledning samt marknadsföring och försäljning - Slutföra ansökan om godkännande för fenylcapsaicin enligt biociddirektivet

Styrelse och ledning

Niels Melby Fredriksen
Styrelseordförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Melbye Frederiksen är Cand. merc i Internationell ekonomi från CBS i Köpenhamn, och verksam i eget bolag, Melbye Invest. Melbye Frederiksen har lång erfarenhet från bland annat Deloitte, Fortis Group och HSH Nordbank. Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Gunilla Savring
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Savring har universitetsutbildning inom media och kommunikation samt en Executive MBA från Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Verksam i eget bolag inom finansiell PR och kommunikation. Lång erfarenhet från ledande befattningar i teknikbolag så som Axis, SwitchCore, Precise Biometrics och Clinical Laserthermia Systems. Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Jakob Axelsson
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Axelsson är biokemist med en doktorsexamen från Lunds Universitet, medicinska fakulteten. Han har lång erfarenhet inom forskning inom området inflammatoriska sjukdomar och är verksam som forskningschef på Clinical Laserthermia AB. Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Torsten Helsing
VD och Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Helsing har mångårig erfarenhet som grundare. Har bland annat etablerat aXimed AS, aXimed AB och aXichem AB. Helsing företräder Manakin Ltd. som är en av huvudägarna i aXichem. Aktieinnehav i Bolaget: 1,513,031 aktier