Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Utnyttjandeperioden för CLS teckningsoptioner av serie TO3 inleds

Information & Documents
Issuer:
Clinical Laserthermia Systems AB
Chairman:
Hans von Celsing
CEO:
Dan Olof Johansson Mogren
Subscription period:
2022-04-10 - 2022-04-25

Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO3

Clinical Laserthermia Systems AB (publ) (“CLS” eller “Bolaget”) genomförde under april 2021 en företrädesemission av units (”Företrädesemissionen”) samt en riktad emission av units (”Riktade emissionen”). De units som emitterades i Företrädesemissionen och den Riktade emissionen bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 (”teckningsoptionerna”) och TO4. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna av serie TO3 inleds den 11 april 2022, och pågår till och med den 25 april 2022. En teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny B-aktie i CLS. Teckningskursen per aktie som tecknas genom utnyttjande av teckningsoptionerna har, i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna, fastställts till 3,50 SEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer CLS att tillföras cirka 35,6 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande instruktioner och viktiga datum

Innehavare av teckningsoptioner som önskar utnyttja dessa för att teckna aktier måste själva anmäla det i god tid före den 25 april 2022. Teckningsoptionerna som inte utnyttjats innan dess förfaller utan värde. Innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner kan sälja dessa. Handel med teckningsoptionerna pågår till och med den 21 april 2022.

Information och instruktioner för teckning

Utnyttjande av förvaltarregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner förvaltarregistrerat (innehav på aktiedepå, ISK-konto eller kapitalförsäkring) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att kontakta sin förvaltare och följa förvaltarens instruktioner avseende teckning och betalning. Detta bör ske i god tid före den 25 april 2022 då olika förvaltare har olika handläggningstider.

Utnyttjande av direktregistrerade teckningsoptioner

Innehavare som har sitt innehav av teckningsoptioner direktregistrerat (innehav på VP-konto) ska anmäla utnyttjandet av teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel för utnyttjandet, så att anmälningssedeln är emissionsinstitutet Aqurat Fondkommission tillhanda senast den 25 april 2022.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på Bolagets hemsida samt i det prospekt som styrelsen för CLS upprättade i samband med företrädesemissionen 2021. Prospekt finns tillgängligt på Bolagets, emissionsinstitutets och Redeyes respektive hemsidor. Det finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida www.fi.se.

Get notified
Do you want to get email notifications about upcoming transactions? Let us know at emissioner@redeye.se
Access our tools & Data
Get your hands on the same professional tools and data that our analyst team use for creating the best return on investment. Sign up for our Premium and access it all today:
All our tools and data included
From 349 SEK / Month Cancel any time

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.