Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Crowdsoft genomför nyemission för ökade säljinsatser

Crowdsoft genomför nyemission för ökade säljinsatser

Information & teckningssedel

Crowdsoft Technology har utvecklat en unik och patentsökt lösning för kommunikation där den gör som mest nytta. Mjukvaran "C-One" möjliggör snabb, säker och framför allt effektiv kommunikation vare sig det handlar om en inkommande patient på en akutmottagning, ett säkerhetspådrag på en flygplats eller avbrott i ett företags produktion. Den abonnemangsbaserade affärsmodellen innebär en naturlig skalbarhet och en hög andel återkommande intäkter. Under 2016 och 2017 har Crowdsoft tecknat de första kommersiella avtalen, bland annat med Karolinska Universitetssjukhuset, och genomför nu en företrädesemission för att ytterligare öka försäljningsinsatserna.

Mer om Crowdsoft

Crowdsoft tillhandahåller användarvänliga applikationer (C-One) för smartphones och en central serverlösning för insamling och koordinering av stora informationsflöden mellan ett stort antal användare, inom (men även mellan) företag och organisationer. Med hjälp av bolagets kommunikationssystem kan kontrollcentraler för samhällsviktiga och ekonomiskt betydelsefulla funktioner snabbt skapa sig en bild av störningar så att effektiva och nödvändiga åtgärder kan återställa full produktion eller att räddningsinsatser kan inledas skyndsamt. På så sätt innebär C-One nya möjligheter för övervakning, samverkan, styrning, kontroll och rapportering i miljöer där ett stort antal människor vistas eller stora materiella värden måste skyddas såväl i daglig drift som vid akuta situationer.

Bolaget har hittills skrivit kontrakt med bland andra Karolinska Universitetssjukhuset, och Gothia Cup, världens största fotbollsturnering för ungdomar.

Med den nu förestående företrädesemissionen avser Crowdsoft att förstärka säljorganisationen, sätta upp stödjande processer och system inom marknadsföring, för att behålla momentum, men även stärka balansräkningen. Bedömningen är att kapitalet från företrädesemissionen ska finansiera verksamheten fram till dess att den blir självfinansierad.

Styrelse och ledning

Henrik Tjernberg
Styrelseordförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Urban Fagerstedt
Ledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Fredric Forsman
Ledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Lennart Gillberg
Ledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Lena Torlegård
Ledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Alf Eriksson
CEO
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Ulf Ahlstrand
CFO
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Jonas Brögger
VP Business Development
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Anders Jönsson
VP R&D
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover