Eurocine Vaccines genomför en företrädesemission av units till ett värde om ca 41,7 mkr

Eurocine Vaccines genomför en företrädesemission av units till ett värde om ca 41,7 mkr

Eurocine Vaccines genomför en företrädesemission av units till ett värde om ca 41,7 mkr

Om Eurocine Vaccines

Eurocine Vaccines utvecklar ett näsdroppsvaccin mot influensa, som förväntas vara effektivt även för de yngsta. Eurocine Vaccines använder en kliniskt validerad teknologi Endocine™ för att utveckla det patentskyddade nasala influensavaccinet Immunose™ FLU, vilket är Bolagets huvudprojekt. I den senast genomförda kliniska fas I/II studien i vuxna under influensasäsongen 2016/2016 visade influensavaccinkandidaten Immunose™ FLU immunologiska resultat (antikroppar i slemhinna och serum) på en nivå jämförbar med Fluenz (FluMist i USA) som är det enda nasala influensavaccinet i världen. Den kliniska studien utgör en god grund för fortsatt utveckling av influensavaccinkanditaten.

Strategi och Affärsmodell

Målet för Eurocine Vaccines är att driva utveckling av ett komplett, bekvämt, säkert och effektivt influensavaccin för barn och äldre. Efter den genomförda studien i vuxna planerar nu Eurocine Vaccines att genomföra en ny klinisk studie i äldre under influensasäsongen 2017/2018, för att fortsätta uppbyggnaden av det omfattande säkerhetsunderlag som krävs för att senare studera Immunose™ FLU i barn och samtidigt ta fram kunskap från ett nytt ålderssegment. Strategin öppnar för fler affärsmöjligheter för Bolaget samtidigt som Eurocine Vaccines kan tillgodogöra sig värdefull kunskap. Tillgång till ett eget antigen ger kontroll över utvecklingen och värdeökningen i projektet.

Baserat på resultaten från den kliniska studien kommer Eurocine Vaccines att söka en affärspartner för vidare utveckling och kommersialisering. Med tillgång till ett eget influensaantigen är företaget inte begränsat till det fåtal partnerkandidater som redan har eget antigen utan kan även välja en affärspartner som är intresserad av att komma in på den intressanta marknaden för influensavacciner men ännu inte har tillgång till ett eget influensa antigen.

Bolaget utvärderar även ytterligare affärsmöjligheter med teknologiplattformen Endocine™, t.ex. förebyggande vacciner mot andra sjukdomar som överförs via luftvägarna. Där kan nasal vaccinering ha en särskild fördel genom sin förmåga att skapa immunitet i både slemhinnor och blodserum, och därmed ge så kallat ”dubbelt skydd”.

Finansiering av fortsatta kliniska studien

Det kapital som Bolaget tillförs genom denna Företrädesemission är avsett att i första hand finansiera den fortsatta utvecklingen av nästa kliniska fas I/II studie under influensasäsongen 2017/2018 och i andra hand användas till övriga projekt. Företrädesemissionen stärker också Bolagets finansiella ställning, vilket förbättrar Bolagets position i diskussioner med potentiella partners.