Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Idogen: Företrädesemission för offensiv utvecklingsplan

Idogen: Företrädesemission för offensiv utvecklingsplan

Information & teckningssedel

Idogen har det senaste året uppnått goda forskningsresultat inom hemofili A (blödarsjuka) och erhållit särläkemedelsstatus från Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för särläkemedel. Så sent som den 18 maj i år beviljades bolaget 2,9 MEUR i bidrag från EUs Horizon 2020 för finansiering av sina studier kring hemofili A. Endast 5 procent av de sökande bolagen erhåller bidrag, varför bidraget är mer än ett finansiellt tillskott, det är en validering av bolagets forskningsplan och de medicinska behoven som bolaget tar sikte på.

Bolaget genomför nu en kapitalisering för att säkerställa långsiktig finansiering av fas I/IIa-studier inom hemofili A samt fas I/IIa-studier inom njurtransplantation. Kapitaliseringen genomförs i form av en företrädesemission av "units" bestående av aktier och två serier av teckningsoptioner med olika löptid. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna i emissionen.

En färsk analys från analystjänsten BioStock visar på stor potential i Idogen om bolaget fortsätter att utvecklas enligt plan. Läs mer via länken till höger.

Immunologisk upptäckt med stor potential

Idogen grundades år 2008 kring en immunologisk upptäckt vid Lunds Universitet. Idogen utvecklar tolerogena vacciner som omprogrammerar immunförsvaret. Benämningen ”tolerogent” kommer av att immunförsvaret efter behandling tolererar den valda molekylen. Idén innebär en ny behandlingsmetod för autoimmuna sjukdomar, organavstötning efter transplantation och för patienter som utvecklat antikroppar mot ordinarie behandling. Behandlingen bygger på att celler från patientens blod programmeras till dendritiska celler med kapacitet att specifikt motverka en skadlig immunreaktion. Bolagets plattformsteknologi har potential att kunna utveckla långtidsverkande behandling för autoimmuna sjukdomar som idag inte går att bota. Härutöver har bolaget potential att förändra transplantationsmarknaden genom att minska behovet av immundämpande behandling efter transplantation.

VD har ordet - Lars Hedbys

”De positiva resultat vi genererat det senaste året har gett oss ökad tilltro till vår teknologi och är grunden till den offensiva utveckling vi nu planerar. Vi tar därför ett långsiktigt grepp om finansieringen genom att kombinera en företrädesemission med två teckningsoptioner. Med denna finansiering räknar vi med att kunna presentera kliniska data från två kliniska fas I/IIa-studier, vilket - om vi är framgångsrika - kan leda till en betydande värdeökning av bolaget och samtidigt ökar möjligheten att lyckas nå marknad med en eller flera produkter. Vi bedömer också att vi vid den tidpunkten bör vara väl positionerade för utlicensiering av en eller båda dessa indikationer. Vi vill med de två teckningsoptionerna skapa en möjlighet för intresserade investerare att vara med på hela denna offensiva resa, samtidigt som vi säkerställer att utspädningen av befintliga ägare minimeras när vi bygger värde i bolaget.”

Styrelse och ledning

Lars Hedbys
VD
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Lars Hedbys

Lars Hedbys är en av grundarna av Idogen och partner i Ventac Partners sedan 2006 med över 20 år i ledande och verkställande roller inom life science. Bland hans tidigare uppdrag kan nämnas VD-positioner i publika och privata företag och Vice President och Site General Manager-roller på AstraZeneca. Förutom Idogen, har Lars Hedbys även varit med och startat upp ett antal andra internationella läkemedelsbolag. Han har lång erfarenhet av styrelseuppdrag i ett antal medicin- och bioteknikföretag och är för närvarande styrelseordförande i IAmPatient AB i Lund och ledamot i RhoVac AB (publ). Lars Hedbys har en M.Sc. i kemiteknik från Chalmers tekniska högskola i Göteborg och en Tekn.Dr. i tillämpad biokemi från Lunds Tekniska Högskola.

Ingvar Karlsson
CFO
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Ingvar Karlsson

Ingvar Karlsson har en bred erfarenhet från kvalificerade befattningar inom flera stora bolag. Senast var Ingvar CFO i Lekolar Group, dessförinnan var han CFO i Doro AB, som är noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange Small Cap List i Stockholm. Ingvar har även haft befattningar som controller vid Gambro group och som CFO och controller inom Perstorp AB. Ingvar Karlsson har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Anette Sundstedt
CSO
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Anette Sundstedt

Anette Sundstedt har drygt 15 års erfarenhet av forskning och utveckling inom läkemedelsindustrin och kommer närmast från en roll som senior forskare och projektledare på Active Biotech AB. Anette har dessförinnan lett en forskargrupp med fokus på immunologisk tolerans vid Lunds universitet samt forskat inom immunterapi vid autoimmuna sjukdomar vid universitetet i Bristol, Storbritannien. Anette Sundstedt har en M.Sc. i cell- och molekylärbiologi och en Ph.D. i tumörimmunologi från Lunds universitet.

Dennis Henriksen
CTO
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Dennis Henriksen

Dennis Henriksen är partner i Ventac Partners sedan 2014 och CTO i Idogen sedan 2014. Han har över 20 års erfarenhet av ledande positioner i allt från små till medelstora bioteknikföretag, däribland flera år som vice VD för BioNebraska Inc i USA och ansvarig för dess forskning och utveckling. Dennis har stor erfarenhet av att utveckla och implementera cGMP i små och medelstora bioteknikföretag och har varit involverad i forsknings- och utvecklingsprogram inom flera olika områden, inklusive ledsjukdomar, inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar och olika cancerformer. Dennis Henriksen har en M.Sc. i kemiteknik från Köpenhamns Tekniska Universitet och en Ph.D. i bioorganisk kemi från Köpenhamns universitet.

Neil Thomas
CBO och patentansvarig
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Neil Thomas

Neil Thomas är partner i Ventac Partners och engagerad i Idogen sedan oktober 2014. Han har arbetat i bioteknikbranschen i drygt 20 år, med stor erfarenhet av bl.a. bolagsbildning, fund-raising, IP-portföljförvaltning, verksamhetsutveckling och licensiering. Dessförinnan var han chef för Affärsutveckling & IP vid Genetrix i Madrid respektive chef för IP & teknologi vid BioXell, ett från Roche avknoppat företag i Milano. Hans erfarenhet inkluderar även arbete vid Londonbaserade Europeiska patentbyråer, liksom uppdrag som styrelseledamot i Genetrix Life Sciences AB (Sverige), Biobide SL och Sensia SL. Neil Thomas har en B.Sc. i biologiska vetenskaper från Birminghams universitet och en Ph.D. i biokemi och molekylärbiologi från Durhams universitet. Han var också adjungerad professor i IP inom Life Science-industrin vid IE Business School i Madrid från 2010 till 2015.

Steven Glazer
CMO
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Steven Glazer

Steven Glazer har mångårig internationell erfarenhet från klinisk utveckling av läkemedel. Hans tidigare uppdrag inkluderar flera ledande positioner inom läkemedels- och bioteknikföretag i Europa och USA, bland annat som Senior Vice President Development på Bioinvent International, Vice President Development på Zealand Pharma och Medical Director på Novo Nordisk. Han har betydande industriella erfarenheter från flera terapiområden av betydelse för Idogen, inkluderande hemofili, hematologi, transplantation och diabetes. Steven har en medicine doktorsexamen från Köpenhamns universitet och är specialiserad inom invärtesmedicin.

Agneta Edberg
Styrelseordförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Agneta Edberg

Agneta Edberg har drygt 20 års erfarenhet från ledande positioner inom life science. Edbergs tidigare befattningar inkluderar Managing director och Vice President på Mylan AB, Nordic countries, VD-uppdrag för LFF Service AB, Svenska Läkemedelsförsäkringen AB och NM Pharma AB samt ledande positioner inom bland annat LinkMed AB (Allenex), Pfizer, Pharmacia, Bactiguard och Cilag (Johnson & Johnson) AB. Hennes tidigare styrelseuppdrag innefattar bland annat styrelseordförande för Health Solutions AB, BioResonator Good Eye AB och BioMatCell – Vinn Excellence Center of Biomaterials and Cell Therapy. Övriga pågående styrelseuppdrag inkluderar styrelseordförande i Immunicum AB (publ), Likvor AB samt Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). Agneta Edberg har en hälsoekonomiutbildning från Stockholm School of Economics och en biomedicinsk utbildning från Högskolan i Sundsvall.

Ulf Blom
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Ulf Blom

Ulf Blom har över 15 års erfarenhet från olika chefspositioner inom marknadsföring och försäljning inom läkemedelsindustrin, däribland Novo Nordisk, AstraZeneca och ALK. Blom är en av grundarna av Enzymatica, där han är exekutiv vice VD för Marketing and Operations. Han har varit styrelsemedlem i Enzymatica i fem år och är styrelsemedlem i Enzymatica Care AB sedan sju år tillbaka. Blom har bred kunskap om global marknadsstrategiutveckling och taktisk implementering inom läkemedelsindustrin, omfattande alla strategiska faser från pre-lansering, lansering och livscykelhantering till avregistrering av läkemedel. Blom har en civilekonomexamen från Lunds universitet.

Christina Herder
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Christina Herder

Christina Herder har över 20 års erfarenhet från utveckling av läkemedel i tidig fas samt affärsutveckling inom läkemedelsindustrin. Hennes tidigare uppdrag inkluderar flertalet seniora roller på bland annat Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) och Biovitrum. De tre senaste åren har Christina varit VD på Modus Therapeutics, ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag. Hon är sedan 2015 styrelseledamot i PCI Biotech Holding ASA (noterat på Oslo Axess). Christina Herder har en doktorsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och en Executive MBA från Stockholms Universitet.

Karin Hoogendoorn
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Karin Hoogendoorn

Karin Hoogendoorn har betydande erfarenhet av läkemedelstillverkning av cellbaserade behandlingar och det speciella regelverk som gäller för dessa och andra avancerade behandlingar (ATMP). Hon har tidigare uppdrag som Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC cell& gene therapy products på Novartis AG, Basel, Schweiz och Associate Director Global Regulatory Affairs-CMC på Janssen Biologics BV, Leiden, Nederländerna samt är Head of CMC på Immunicum AB (publ). Karin Hoogendoorn har en Pharm.D-utbildning från Utrecht University, Nederländerna.

Leif G Salford
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Leif G Salford

Leif G. Salford är en av grundarna av Idogen, senior professor i neurokirurgi och chef för Rausinglaboratoriet för translationell neuroonkologi vid Lunds Universitet. Hans vetenskapliga arbete kombinerar immun- och genterapi mot de mest maligna hjärntumörerna och han har också uppmärksammats för sina arbeten om effekten av elektromagnetisk strålning på blod-hjärnbarriären. Professor Salford har bedrivit forskning inom neurokirurgi både vid Lunds Universitet, Göteborgs universitet, Kuwait University och Cornell Medical Center i New York. Han har flera tunga poster bakom sig, såsom chefläkare vid Sahlgrenska sjukhuset, divisionschef och ledamot av sjukhusstyrelsen vid Universitetssjukhuset i Lund, prefekt för Institutionen för Kliniska Vetenskaper, Lunds Universitet och har varit ordförande för bl.a. World Federation of Neurosurgical Societies (WFNS) Committee on Neuro-oncology och för European Association for Neuro-Oncology (EANO).