Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Nanologica Företrädesemission

Nanologica Företrädesemission

Information & teckningssedel

Nanologicas styrelse beslutade den 25 augusti 2016, med godkännande från extra bolagsstämma den 12 september 2016, att genomföra en fullt garanterad företrädesemission om 22,7 mkr. De som på avstämningsdagen den 19 september 2016 är registrerade som aktieägare i Nanologica har rätt att teckna tre (3) nya aktier för varje åtta (8) innehavda aktier i bolaget. Teckningskursen har fastställts till 18 kronor per aktie. Teckningsperioden löper från och med den 21 september till och med den 5 oktober 2016.

Om bolaget

Nanologica kombinerar unikt kunnande inom materialteknik med ett genuint intresse för att lösa verkliga problem inom life science. Bolaget arbetar med nanoporös silika som har egenskaper som är attraktiva för en rad olika tillämpningar. För att lyckas sker utvecklingsarbetet i nära dialog med kunder. Verksamheten är fokuserad till Drug Delivery och Kromatografi.

Stor order från indien och breddad verksamhet

I början av året fick Nanologica en stor order inom kromatografi värd 16,5 MSEK från en indisk återförsäljare, MR Sanghavi & Co., en etablerad leverantör som säljer medicinteknisk utrustning och kromatografiprodukter till läkemedelsbolag och laboratorier i Indien. MR Sanghavi & Co. har ett uttalat intresse av att skapa en långsiktig relation med Nanologica för att kunna erbjuda sina befintliga kunder ett bredare sortiment av kromatografiprodukter. Denna första order kan därmed förväntas leda till fler order.

Parallellt med denna order såg Nanologica en stor affärspotential genom att bredda sin verksamhet, i ett första steg genom att sälja färdigpackade kolonner och inte enbart packningsmedia till kolonner. Genom att låta partners packa kolonner med Nanologicas media – NLAB SagaTM – kunde Nanologica snabbt ta detta steg under andra kvartalet 2016. Priset för silika till en kolonn är 200 kr medan en kolonn som är packad med silika betingar ett pris på 3 500-5 000 kr. Detta trots att silikan svarar för betydande delar av kvaliteten och värdet av kolonnen. Skillnaden i pris illustrerar därmed den väsentligt högre intjäningspotential som finns i kolonner. Marknaden för färdigpackade kolonner väntas under 2016 uppgå till 14,3 MDSEK och den årliga tillväxttakten estimeras till CAGR 8,4 procent fram till 2019 (MarketsandMarkets, Prepacked Chromatography Columns Market by Type, 2015). Av totala kolonnmarknaden bedöms 7 150 MSEK utgöra marknaden för HPLC-kolonner (High Performance Liquid Chromatography). Steget in i detta segment ökar därmed i ett slag Nanologicas adresserbara marknad inom kromatografi från ca 360 MSEK till ca 7 150 MSEK.

Under 2016 har Nanologica tagit fram en produktserie kolonner – Kanak – som rankas mycket högt i de kvalitetsmätningar som både Bolaget och kunder utfört. Priset har satts strax under jämförbara produkter och försäljningen, som inleddes i juni 2016, sker i Norden, Schweiz och Indien.

För att på bästa sätt även ta tillvara de möjligheter som finns på den indiska marknaden har Nanologica fördjupat samarbetet med MR Sanghavi & Co. Inom ramen för detta samarbete bildas ett bolag för försäljning av kromatografiprodukter – Nanghavi – som Nanologica kommer att äga till 60 procent och MR Sanghavi & Co. till 40 procent. Bolaget säljer Kanak-kolonner samt andra kromatografiprodukter som kunderna efterfrågar. Den indiska marknaden väntas utgöra ca fem procent av världsmarknaden för förbrukningsvaror och tillbehör inom HPLC under 2016 (MarketsandMarkets, Chromatography Accessories and Consumables Market, 2013). Marknaden för HPLC-kolonner i Indien uppskattas således till 471 MSEK med en årlig tillväxt på 9-12 procent. Parterna ser en unik möjlighet att etablera sig på denna marknad efter att marknadsledaren GW Grace valt att lämna kromatografiområdet i landet.

Efter att affärsområdet Drug Delivery haft en svag utveckling sedan hösten 2015 har Nanologica sett över sina möjligheter på området. Bolaget eftersträvar nu affärer där Nanologica skapar större värde än vad som är fallet i rena utvärderingsprojekt. Förändringen har börjat bära frukt och under våren slöts ett licens- och samarbetsavtal med Bostonföretaget Alcyone Lifesciences, Inc. för att utveckla Abela-projektet, med syfte att ta fram en behandling av motoriska nervsjukdomar, inklusive ALS. Under tredje kvartalet offentliggjordes två samarbeten med välrenommerade globala läkemedelsföretag; ett plattformssamarbete med GSK och ett projekt med Teva för att omformulera en specifik molekyl.

Satsningen på kromatografiområdet förväntas generera ett positivt kassaflöde relativt snabbt medan affärsmodellen inom Drug Delivery är mer av hitlåtskaraktär, där enskilda projekt på sikt kan ge stora intäkter. För verksamheten inom Kromatografi är målet att Nanologica inom fem år ska vara en etablerad global aktör inom nischapplikationer.

Fullt garanterad nyemission

För att kapitalisera på dessa möjligheter avser Bolaget att genomföra en fullt garanterad nyemission på ca 22,7 MSEK. Behovet av kapital drivs av tre faktorer. Bolaget breddar kromatografiverksamheten och investerar i förmågan att packa kolonner. Det innebär inköp av utrustning, men också kvalitetssäkring inbegripande såväl personal som IT-system. Satsningen på den indiska marknaden innebär kostnader för produktlanseringar såsom annonsering, mässor och onlinemarknadsföring, men också uppbyggnad av såväl sälj- som serviceorganisation samt lagerhållning av kolonner. Slutligen har Bolaget ett behov av att stärka rörelsekapitalet, dels på grund av den svaga utvecklingen inom Drug Delivery, dels på grund av uppskalningen av kromatografiproduktionen. Större ägare stöder nyemissionen och har i likhet med styrelseledamöter förbundit sig att teckna sina andelar, vilket innebär att teckningsförbindelser motsvarande ca 41 procent av nyemissionen redan erhållits. Återstående del av emissionen, ca 59 procent, täcks av ett garantikonsortium, vilket innebär att emissionen i sin helhet är säkerställd.

Styrelse och ledning

Andreas Bhagwani
CEO
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Andreas Bhagwani

Andreas Bhagwani har studerat vid Lantbruksuniversitetet i Uppsala och har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Han har startat flera bolag, där det senaste är Sigrid Therapeutics AB (behandling mot fetma) och Atrogi AB (diabetes). Andreas Bhagwani har arbetat som managementkonsult i mer än 10 år, med försäljning och ledarskap som inriktning.

Gisela Sitbon
Styrelseorförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Gisela Sitbon har en doktorsexamen i medicinska vetenskaper och 25 års erfarenhet från life science-industrin, varav drygt tio år på seniora befattningar, däribland VD, på Professional Genetics Laboratory AB och fem år som sektionschef på Karo Bio AB.

Peter von Ehrenheim
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Peter von Ehrenheim har en civilingenjörsexamen och mångårig erfarenhet av drift av bolag och styrelsearbete. Idag är han verksam genom drift av egna bolag samt diverse styrelseuppdrag och konsultuppdrag.

Hans Lennernäs
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Hans Lennernäs är medgrundare till bland annat DuoCort Pharma AB och LIDDS AB.

Mårten Steen
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Mårten Steen har särskild erfarenhet av bolagsrätt, företagsöverlåtelser, private equity, aktiemarknadsrätt samt kommersiell avtalsrätt. Han ingår i Advokatfirman Lindahls kompetensgrupp för Corporate Finance och arbetar med klienter inom flera olika branscher, en stor del av dem är verksamma inom life science.

Lena Torlegård
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Lena Torlegård har en civilekonomexamen och över 15 års erfarenhet som kommunikationsrådgivare, bland annat åt företag i life science-sektorn. Hon arbetar främst med finansiell kommunikation och corporate communications men även med krishantering och varumärkesfrågor.

Paula Zeilon
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Paula Zeilon har en civilingenjörsexamen och 30 års erfarenhet från ledande befattningar i life science-sektorn. Idag är hon verksam inom affärsutveckling och management inom life science-sektorn.