Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Ngenic genomför en till 80 procent säkerställd företrädesemission om cirka 25 MSEK

Information & Documents
Issuer:
Ngenic AB (publ)
Chairman:
Roger Karlsson
CEO:
Björn Berg
Subscription period:
2022-06-08 - 2022-06-23
Nr of new shares:
2 003 649
Issue size:
25 MSEK
Subscription price:
12.5 SEK

Bakgrund och motiv

Efter den notering som genomfördes under våren/sommaren 2021 har Ngenic, i enlighet med de planer som redovisades inför emissionen, fullföljt sin strategi. Detta har medfört att kostnadsmassan ökat i takt med de stora satsningarna på försäljning och marknadsföring.

Det är styrelsens bedömning att det befintliga rörelsekapitalet inte är tillräckligt för de aktuella behoven och målen den kommande tiden. Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Ngenic cirka 25 MSEK, före avdrag för emissionskostnader. Emissionslikviden från Företrädesemissionen kommer att användas till att tillföra kapital för att etablera nya och fler marknadsområden, inriktat mot att exploatera de stora affärsmöjligheter som bedöms föreligga gentemot Ngenics prospektkunder och energibolag.

Bolagets avsikt är att rörelsekapitalet efter Företrädesemissionen kommer att vara tillräckligt för behoven de kommande 12 månaderna.

Erbjudandet i korthet:

  • Teckningskursen är fastställd till 12,50 kronor per ny aktie, vilket förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas, resulterar i att Bolaget tillförs cirka 25 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

  • Erbjudandet omfattar sammanlagt högst 2 003 649 nyemitterade aktier i Ngenic.

  • Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen kommer under förutsättning att Företrädesemissionen fulltecknas att få sin ägarandel utspädd med 30 procent, men har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

  • Befintliga aktieägare har uttryckt sitt stöd för Företrädesemissionen genom teckningsförbindelser uppgående till cirka 7 MSEK, motsvarande cirka 28 procent av Företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 13 MSEK, motsvarande cirka 52 procent av Företrädesemissionen, vilket säkerställer Företrädesemissionen till 80 procent.

  • För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det offentliggjorda Memorandumet.

  • Redeye AB agerar finansiell rådgivare, Advokatfirman Lindahl KB agerar legal rådgivare och Nordic Issuing AB agerar emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Get notified
Do you want to get email notifications about upcoming transactions? Let us know at emissioner@redeye.se
Access our tools & Data
Get your hands on the same professional tools and data that our analyst team use for creating the best return on investment. Sign up for our Premium and access it all today:
All our tools and data included
From 349 SEK / Month Cancel any time

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.