Promore Pharma - nyemission inför listning på First North för att säkra finansiering av fas-III studier i Nordamerika

Promore Pharma - nyemission inför listning på First North för att säkra finansiering av fas-III studier i Nordamerika

Promore Pharma - nyemission inför listning på First North för att säkra finansiering av fas-III studier i Nordamerika

Om bolaget

Bolagets mål är att utveckla PXL01 och LL-37 till att bli de första i sitt slag på marknaden (First-in-Category) med användning för breda tillämpningar inom bioaktiv sårvård, särskilt inom behandlingsområden med mycket få förskrivningsprodukter och därmed stora medicinska behov. Midroc New Technology AB, Rosetta Capital IV Sarl och PharmaResearch Products Ltd är bolagets största aktieägare med 97,8% av aktierna. Bolagets huvudägare (Midroc New Technology, Rosetta Capital IV Sarl och Pharma Research Products) har lämnat teckningsförbindelser om totalt 26 MSEK i erbjudandet. Utöver detta har bolaget tagit in garantier om totalt 50 MSEK.

Två projekt i sen utvecklingsfas med hög säkerhetsprofil

PXL01 är ett derivat av ett humant antibakteriellt protein som är en del av immunförsvaret, med flera verkningsmekanismer. Utvecklingen av PXL01 fokuserar initialt på att förebygga postoperativa adherenser (permanenta sammanväxningar av vävnader som normalt ska vara åtskilda) efter böjsenskirurgi. I den fas II-studie som tidigare genomförts i flera länder i EU visade PXL01 god effektivitet och säkerhet och potential att kunna minska antalet korrigerande ingrepp.

LL-37 baseras på en human antimikrobiell peptid som stimulerar flera sårläkningsprocesser. I den fas IIa-studie som Bolaget tidigare genomfört visade LL-37 god effekt vid läkning av kroniska sår. Behandling med LL-37 skulle kunna kombineras med den befintliga sårvårdsbehandlingen och utföras av sjuksköterskor eller potentiellt av patienten själv.

Finansiering fram till marknadsgodkännande

Promore Pharma planerar att genomföra en fas III-studie i EU och Indien avseende PXL01 på patienter som genomgår böjsenskirurgi i handen. Studien finansieras till större delen av Bolagets partner och aktieägare PharmaResearch Products Ltd. Bolaget avser dessutom att genomföra en parallell fas III-studie avseende PXL01 i USA som tillsammans med den kliniska prövningen i EU ska utgöra underlag för marknadsansökan i Nordamerika. Vidare planeras en klinisk fas IIb-studie med LL-37 avseende patienter med venösa bensår samt en mindre klinisk fas IIa-studie med LL-37 på patienter med diabetesfotsår, vilken avses genomföras i samarbete med en akademisk partner.

Med ett gott utfall i de planerade kliniska studierna för PXL01 anser Bolagets styrelse att det finns goda förutsättningar att inom den närmaste femårsperioden nå marknadsgodkännande för PXL01 för förebyggande av adherenser efter böjsenskirurgi. Givet att de framtida kliniska resultaten är fortsatt tillfredsställande anser styrelsen vidare att det finns goda möjligheter att under samma tidsperiod nå ett partneravtal med en global aktör avseende LL-37 för att finansiera nödvändiga fas III-studier.