Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Senzime genomför företrädesemission om 24,4 MSEK

Senzime genomför företrädesemission om 24,4 MSEK

Information & teckningssedel

Senzime utvecklar produkter för att monitorera patienter inför, under och efter en operation. Produkterna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Bolaget verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolaget planerar nu att genomföra en företrädesemission om ca 24,4 MSEK i syfte att möjliggöra för kommersialisering av Bolagets produkter.

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska produkter som gör det möjligt att följa patienternas biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter en operation. I portföljen ingår patientorienterade lösningar som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av biologiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnadsvätska samt patientnära system för att peri-operativt monitorera den neuromuskulär funktionen hos patienter som undergår djup narkos.

Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG: SEZI).

Styrelse och ledning

Philip Siberg
Styrelseordförande
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Styrelseordförande sedan 2016
Ort: Stocksund Född: 1973 Utbildning: Civilingenjörsexamen, Kungliga tekniska högskolan (1997) Huvudsaklig sysselsättning: Philip Sibergs huvudsakliga sysselsättning är hans uppdrag som VD i Coala Life AB.
Andra uppdrag: Philip Siberg är VD och styrelsesuppleant i Longmeadow Farm AB, extern VD i Coala-Life AB samt styrelseordförande i Annexin Pharmaceuticals AB (publ).
Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Philip Siberg varit VD för Acacia Designs, VD för Stille AB (publ.), VD och styrelseordförande i Dipylon Medical AB (tidigare CMA Microdialysis AB), styrelseledamot i Dipylon AB (likvidation avslutad 2014-11-27) och Stille Incentive AB.
Innehav i Bolaget: Philip Siberg äger personligen och genom Longmeadow Farm AB sammanlagt 977 346 Aktier i Bolaget. Philip Siberg har ingått ett lock up-avtal med Bolaget, i vilket Philip Siberg förbundit sig att inte överlåta sina aktier förrän 17 maj 2017.

Sorin J. Brull
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Styrelseledamot sedan 2016
Ort: Florida, USA Född: 1956 Utbildning: Medical School, WVU (1984), Residency (Anesthesia), Yale University (1987), Fellowship, Yale University (1988) Huvudsaklig sysselsättning: Sorin J. Brull arbetar som konsult inom anestesiologi. Han är även professor vid Mayo Clinic College of Medicine och var tidigare prefekt vid University of Arkansas for Medical Sciences (UAMS) och divisionschef vid Yale School of Medicine.
Andra uppdrag: Sorin J. Brull är styrelseledamot i Anethesia Patient Safety Foundation (APSF). Han är även ledamot i den rådgivande vetenskapliga nämnden i The Doctors Company (Medical Malpractice Insurer) och ClearLine MD (Medical Device Company).
Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Sorin J. Brull grundat T4Analytics LLC som sedan förvärvades av Acacia Designs. Sorin J. Brull är även grundare av Acacia Designs som gick samman med Senzime AB.
Innehav i Bolaget: Sorin J. Brull äger personligen och genom Pensco Trustee for S Brull, IRA sammanlagt 4 099 781 Aktier i Bolaget.
Övrigt: Sorin J. Brull förvärvade Aktier i Bolaget som en del av sammanslagningen mellan Senzime och Acacia Designs. Sorin J. Brull har enligt ett avtal med Senzime förbundit sig att inte överlåta sina aktier förrän 17 maj 2017. Sorin J. Brull har även ingått ett avtal med Senzime AB avseende konsulttjänster.

Terry Cross
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Styrelseledamot sedan 2016
Ort: Michigan, USA Född: 1940 Utbildning: Bachelor of Science, Industrial Engineering, Wayne State University (1964) och Master of Business Administration, Wayne State University (1966) Huvudsaklig sysselsättning: Terry Cross har arbetat som börsmäklare och med finansiering av företag i 28 år och under de senaste 15 åren arbetat som konsult inom management och ekonomi mot nystartade företag.
Andra uppdrag: Terry Cross är styrelseledamot i Monarch Antenna, IROA Technologies, Ardent Cause, LLC samt NextCAT.
Tidigare uppdrag: -.
Innehav i Bolaget: Terry Cross äger inga Aktier, aktieoptioner eller andra aktierelaterade finansiella instrument i Bolaget.
Övrigt: Terry Cross har arbetat som rådgivare till T4Analytics, LLC sedan den 17 december 2014 och är även rådgivare för koncernledningen i samma bolag.
När aktieuppdelningen mellan T4Analytics och Acacia Designs är avslutad kommer Terry Cross ha möjlighet att utnyttja en option, förvärvad under 2014, som ger honom rätt att förvärva 5 procent av T4Analytics Aktier i Senzime AB. T4Analytics äger 4 165 785 av Aktierna i Bolaget.

Ulf Lindskog
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Styrelseledamot sedan 2010
Ort: Ulricehamn Född: 1944 Utbildning: Realexamen, Praktiska Realskolan Borås (1961) Huvudsaklig sysselsättning: Ulf Lindskog var koncernchef i Ulfabgruppen AB och har arbetat med pre-hospital akutvård i över 40 år. Ulf Lindskog har även erfarenhet som försäljningschef inom SweTeco.
Andra uppdrag: Ulf Lindskog är styrelseledamot och VD i Frelind AB och styrelseordförande i Aweria, Name-U Invest AB, Premedic Östergötland AB. Ulf Lindskog är även styrelseledamot i Investment Aktiebolaget Chiffonjén, Mo LSS Aktiebolag, Investment AB Vitrinen, Boel & Jan Holding AB, Mo Gård AB, Göteborgs Fabrikerna AB.
Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Ulf Lindskog varit styrelseordförande i MUDDUS Outdoor Sweden AB och Göteborgs Fabrikerna AB samt styrelseledamot och styrelsesuppleant i Home of Textile Scandinavia AB. Han har likaså varit styrelseledamot i Premedic Östergötland AB.
Innehav i Bolaget: Ulf Lindskog äger 2 000 000 Aktier i Bolaget. Nina Lindskog och Anette Gustavsson, vilka är närstående till Ulf Lindskog, äger ca 250 000 Aktier i Bolaget och Michael Lindskog, som är närstående till Ulf Lindskog, äger 100 000 Aktier i Bolaget.

Adam Dahlberg
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Styrelseledamot sedan 2016
Ort: Oskarshamn Född: 1973 Utbildning: Civilekonomprogrammet, Handelshögskolan i Stockholm (1998) Huvudsaklig sysselsättning: Adam Dahlberg bedriver investeringsverksamhet, fastighetsägande och jord- och skogsbruk.
Andra uppdrag: Adam Dahlberg är styrelseordförande i PiezoMotor Uppsala Aktiebolag (publ), Senzime AB (publ) och Corline Biomedical AB, styrelseledamot i Corline Pharma AB, Mörtfors Fiber ekonomiska förening, Wirums Säteri AB, Silotornet AB, Your Ocean AB och Wirum Gårdsprodukter AB. Adam Dahlberg är även styrelsesuppleant i Carl Rosenblad Racing AB.
Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Adam Dahlberg varit styrelseordförande i Senzime AB (publ) och styrelseledamot i Misterhult Skola Ek. för.
Innehav i Bolaget: Adam Dahlberg äger 2 638 732 Aktier i Bolaget. Därtill äger Ebba Fischer 1 904 204 Aktier, Crafoordska stiftelsen 1 309 875 Aktier, Margareta Nilsson 1 281 645 Aktier samt Anna Manhusen 1 077 810 Aktier samt AB Pethle 296 213 Aktier i Bolaget, vilka samtliga är närstående till Adam Dahlberg.

Lena Söderström
VD
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Verkställande direktör sedan 2013
Ort: Uppsala Född: 1960 Utbildning: Kandidatexamen i medicinsk vetenskap, Uppsala universitet (1985), Executive MBA, Uppsala universitet (1999) Bakgrund: Lena har mer än 25 års erfarenhet av ledande befattningar från internationella läkemedels- och medicintekniska bolag. Hon har en bred erfarenhet från positioner inom projektledning, affärsutveckling, internationell marknadsföring och tillverkning.
Andra uppdrag: Lena Söderström är styrelseledamot i SLU Holding AB, Uppsala universitet Holding AB och MD Biomedical AB samt Acacia Designs. Lena Söderström är även innehavare av Upopa.
Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Lena Söderström varit styrelseledamot i DAWAB System Aktiebolag och Pharmacolog i Uppsala AB (publ) samt varit VD i Isconova AB (publ).
Innehav i Bolaget: Lena Söderström äger 300 000 teckningsoptioner.

Catrin Molund
Affärsutvecklingschef
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Affärsutvecklingschef sedan 2016
Ort: Uppsala Född: 1970 Utbildning: MBA, Heriot-Watt University (pågående), Manager & Leader, SSE Executive Education (2011/2012), Individual Program, Uppsala University (1999)
Andra uppdrag: -.
Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Catrin Molund varit ledare för IT-avdelningen i Orexo AB.
Innehav i Bolaget: Catrin Molund äger inga Aktier, aktieoptioner eller andra aktierelaterade finansiella instrument i Bolaget.

Jessica Roxhed
Ekonomichef
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Ekonomichef sedan 2016
Ort: Uppsala Född: 1976 Utbildning: Master i företagsekonomi, Uppsala (2001)
Andra uppdrag: -.
Tidigare uppdrag: Under de senaste fem åren har Jessica Roxhed varit styrelseledamot i Bostadsföreningen Obligationen 5 och bolagsman i Mahila Handelsbolag.
Innehav i Bolaget: Jessica Roxhed äger inga Aktier, aktieoptioner eller andra aktierelaterade finansiella instrument i Bolaget.

David Hampton
Vetenskapschef
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover

Vetenskapschef sedan 2016
Ort: Woodinville, WA, United Sates Född: 1954 Utbildning: Bachelor of Arts, Physics and applied mathematics, Vanderbilt University (1972), Masters of Science, Biomedical Engineering, Northwestern University (1979), Doctor of Philosophy, Biomedical Engineering, Northwestern University (1982), Masters of Philosophy, Bioscience Enterprise, University of Cambridge (2016) Bakgrund: David Hampton undervisar på University of Cambridge i Medical Device Development varje år. Han arbetar även som ansvarig director för teknik, forskning och utveckling i Camstent Ltd.
Andra uppdrag: David Hampton är grundare av och VD för konsultföretaget Stone Bridge Biomedical B.V. och grundare av och styrelseledamot i Camstent Ltd.
Tidigare uppdrag: David Hampton har under de fem senaste åren grundat och varit ansvarig direktör för teknik, forskning och utveckling i Acacia Designs och grundare och styrelseordförande i T4Analytics. David Hampton har även varit Senior Associate Faculty för University of Cambridge samt grundare av och styrelsemedlem samt VD i Camstent Ltd.
Innehav i Bolaget: David Hampton äger genom det närstående bolaget Stone Bridge Biomedical B.V. 3 465 141 Aktier i Bolaget.
Övrigt: Aktier som David Hampton förvärvade i Bolaget i samband med sammanslagningen av Acacia är föremål för överlåtelsebegränsning till 17 maj 2017. David Hamptons position som vetenskapschef regleras genom ett konsultavtal mellan Bolaget och Stone Bridge Biomedical B.V. som är ett av David Hampton helägt bolag.