Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag. Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.

Spago Nanomedical genomför företrädesemission inför kliniska studier

Spago Nanomedical genomför företrädesemission inför kliniska studier

Information & dokument

Spago Nanomedical inriktar sig på forskning och utveckling inom nanomedicin med fokus på utveckling av nanomaterial för tumördiagnostik och behandling av cancer. Bolagets huvudsakliga utvecklingsprojekt SpagoPix och Tumorad® bygger på unika egenutvecklade nanomaterial.

Bolagets produktkandidat inom SpagoPix-projektet har i pilotstudier visat bra effekt avseende förmågan att selektivt ansamlas i tumörer för att ge stark kontrakt vid MR-undersökning samt en god säkerhetsprofil. Dessa framsteg har avsevärt reducerat risken i projektet där förberedelser inför de första kliniska studierna nu har inletts. Med SpagoPix-projektet i regulatorisk utveckling, där en större del av arbetet sker utanför bolagets väggar, frigörs resurser för att accelerera Tumorad®-projektet som är inriktat på leverans av radionuklider för tumörselektiv strålbehandling av cancer.

Bolaget genomför nu en företrädesemission i två steg för att finansiera den inledande kliniska utvecklingen av produktkandidaten i SpagoPix samt för att accelerera utvecklingen av Tumorad®.

Det kapitaltillskott om cirka 48,7 mkr för tecknade units före emissionskostnader som Företrädesemissionen förväntas inbringa kommer i huvudsak att användas till att finansiera förberedelse och start av den inledande kliniska utvecklingen av SpagoPix. Utöver detta avser Spago att accelerera utvecklingen av dess andra projekt, Tumorad®, med primärt mål att generera preklinisk proof of concept. Det ytterligare kapitaltillskott om cirka 39 mkr som kan tillkomma genom fullt nyttjande av teckningsoptionerna avses användas till slutförande av klinisk prövning av SpagoPix och partner-aktiviteter, samt förberedelse för och genomförande av en så klinisk kallad fas 0-studie med Tumorad®.

Om Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB är ett svenskt bolag som är inriktat mot forskning och utveckling inom nanomedicin. Fokus ligger på utveckling av nanomaterial för tumördiagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Båda utvecklingsprojekt bygger på unika egenutvecklade nanomaterial.

Historik

Spago Nanomedical bildades 2007 som ett dotterbolag till Accelerator Nordic för att vidareutveckla en uppfinning från Linköpings universitet. Den patenterade uppfinningen gällde användningen av gadoliniumbaserade nanopartiklar som kontrastmedel för MR. Gadolinium som ger bra kontrast vid MR, är grunden till alla MR-kontrastmedel som används kliniskt idag. Dock kopplas gadolinium till en allvarlig och icke-behandlingsbar biverkning, Nephrogenic Systemic Fibrosis, hos patienter med nedsatt njurfunktion – varför användning av gadoliniuminnehållande MR-kontrastmedel anses som problematisk i vissa fall.

Spago Nanomedical påbörjade 2011 utvecklingen av ett nytt nanomaterial för MR-kontrast som istället för gadolinium baserades på mangan. Detta material uppvisade hög kontrastförstärkning och dessutom tumörselektiva egenskaper och är idag det patenterade nanomaterial som ligger till grund för utvecklingsprojektet SpagoPix.

Under 2014 startade projektet Tumorad, där nanomaterial laddas med radioaktiva isotoper i syfte att möjliggöra tumörselektiv strålterapi.

Strategi och Affärsmodell

Spago Nanomedicals strategi är att nyttja sin expertis inom kemi och nanomedicinsk utveckling för att avancera sina projekt till kliniska prövningar. Affärsmodellen bygger på utlicensiering eller strategisk partnering med industriella aktörer med förmåga att driva utvecklingen fram till registrering och kommersialisering. Därmed minskar interna kapitalbehov och potentialen för framgångsrik marknadspenetration maximeras.

Vision - att bedriva konkurrenskraftig och framgångsrik utveckling av produkter för cancerpatienters ökade överlevnad och livskvalitet och därmed också skapa långsiktig lönsamhet för bolaget och dess ägare.

Mål - är att bli ett lönsamt och ledande företag inom utveckling av diagnostik och terapi baserat på nanomedicin genom utveckling av produkter som ger bra hälsoekonomi och god patientnytta.

Styrelse och ledning

Eva Redhe
Styrelseordförnade
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Eva Redhe

Född 1962. Styrelseordförande sedan november 2012.

Utbildning och yrkeslivserfarenhet: Eva Redhe är civilekonom med 30 års erfarenhet från näringslivet, bland annat som VD och arbetande styrelseordförande för Erik Penser Fondkommission AB, som grundare och VD för Mercurius Financial Communications AB och som medarbetare inom corporate finance på Investor AB samt som ledamot i cirka 15 bolagsstyrelser.

Andra pågående uppdrag: Eva är styrelseordförande i Ftrack AB samt styrelseledamot i Axel Christiensson International AB, Starbreeze AB, R-dental Aktiebolag, Redhe Financial Communications Aktiebolag, Första AP-Fonden, Fastighets AB Glaskronan 1 och DiagnoCit AB.

Innehav i Spago (inkl. närstående): 682 171 aktier, 344 083 teckningsoptioner

Andreas Bunge
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Andreas Bunge

Född 1960. Styrelseledamot sedan 2005 (styrelseordförande 2010–2012 samt verkställande direktör 2012–2015).

Utbildning och yrkeslivserfarenhet: Andreas Bunge är civilingenjör i industriell ekonomi. Andreas har lång erfarenhet av att starta och bygga upp lovande företag som kommersialiserar forskningsresultat samt styrelseerfarenhet från flera företag inom life science-området.

Andra pågående uppdrag: Andreas är styrelseledamot samt verkställande direktör i Merkatura Aktiebolag och styrelseledamot i Neonode Inc.

Innehav i Spago (inkl. närstående): 478 332 aktier (varav 17 000 aktier är utlånade till Mangold fondkommission i samband med likviditetsgaranti)

Peter Wulff
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Peter Wulff

Född 1953. Styrelseledamot sedan 2016.

Utbildning och yrkeslivserfarenhet: Peter Wulff har en magisterexamen i organisk kemi och verkar som oberoende konsult inom IP, licensiering och strategi. Peter har lång erfarenhet från olika positioner inom olika life science bolag och har tidigare bland annat varit VD och koncernchef för Bavarian Nordic A/S, samt medgrundare till NeuroSearch A/S där han var verksam som Director of Patents and Licensing.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Spago (inkl. närstående): 9 500 aktier

Peter Leander
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Peter Leander

Född 1957. Styrelseledamot sedan 2012.

Utbildning och yrkeslivserfarenhet: Peter Leander är docent och specialist i medicinsk radiologi. Han är röntgenläkare i Malmö och regionöverläkare i Skåne och har forskat och disputerat inom kontrastmedel för MR och CT. Peter har mer än 25 års erfarenhet av radiologi och är styrelseledamot i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi (SMFR) och ordförande för den svenska kontrastmedelsgruppen under SFMR.

Andra pågående uppdrag: Peter är bolagsman i ASTRAX Handelsbolag.

Innehav i Spago (inkl. närstående): -

Sten Nilsson
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Sten Nilsson

Född 1948. Styrelseledamot sedan 2014.

Utbildning och yrkeslivserfarenhet: Sten Nilsson har en läkarexamen och är specialist och professor i onkologi samt specialist inom nukleärmedicin. Sten har ansvarat för studiedesign och har varit huvudprövare för den tidiga kliniska utvecklingen av Xofigo™ (tidigare Alpharadin™). Sten är även medlem av Svenska Cancerfondens forskningsnämnd.

Andra pågående uppdrag: Sten är styrelseledamot i Dextech Medical AB, PledPharma AB (publ) och DETRUSOR AB, ledamot i Rhenman & Partners Asset Management AB:s vetenskapliga råd samt bolagsman i Swemerc Handelsbolag.

Innehav i Spago (inkl. närstående): 7 330 aktier

Anna Sundlöv
Styrelseledamot
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Anna Sundlöv

Född 1971. Styrelseledamot sedan 2017.

Utbildning och yrkeslivserfarenhet: Anna Sundlöv har en läkarexamen och är specialist i onkologi med subspecialisering i radionuklidterapi. Anna är biträdande överläkare inom onkologi, med inriktning mot endokrina tumörer och radionuklidterapi. Hon leder även den onkologiska kliniska forskningsenheten. Anna har vidare haft ledande befattningar samt uppdrag som medicinsk rådgivare inom läkemedelsindustrin.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Spago (inkl. närstående): -

Mats Hansen
Verkställande direktör
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Mats Hansen

Född 1971.

Utbildning och yrkeslivserfarenhet: Mats Hansen har en doktorsexamen i växtbiokemi och en magisterexamen i biologi. Mats har vidare över 20 års erfarenhet från olika företag inom life science-sektorn och har bland annat tidigare arbetat på Active Biotech där han haft flera nyckelpositioner inom informationshantering, IP och affärsutveckling, samt projektledning. Han har flerårig erfarenhet av att leda läkemedelsprojekt inom cancerområdet i de senare kliniska utvecklingsfaserna.

Andra pågående uppdrag/befattningar: Mats är styrelseledamot i Ekoscandica Naturguide AB och Archaea Pharma AB (dotterbolag till Spago Nanomedical AB).

Innehav i Spago (inkl. närstående): 11 000 aktier, 129 031 teckningsoptioner

Oskar Axelsson
Vice VD, Forskningschef
expand-item-icon-hover expand-item-icon-hover
Oskar Axelsson

Född 1962.

Utbildning och yrkeslivserfarenhet: Oskar Axelsson har en doktorsexamen i organisk kemi och över 25 års erfarenhet från läkemedelsbranschen. Oskar har bland annat tidigare arbetat på Nycomed Innovation (sedermera Nycomed-Amersham, Amersham Health, GE Healthcare) där han höll positioner som senior forskare och sedan projektledare för avdelningen MR-kontrastmedel. Han har medverkat vid över 50 patentansökningar och flertalet vetenskapliga publikationer.

Andra pågående uppdrag: -

Innehav i Spago (inkl. närstående): 48 745 aktier, 129 031 teckningsoptioner