Spago Nanomedical genomför företrädesemission inför kliniska studier

Spago Nanomedical genomför företrädesemission inför kliniska studier

Spago Nanomedical genomför företrädesemission inför kliniska studier

Om Spago Nanomedical

Spago Nanomedical AB är ett svenskt bolag som är inriktat mot forskning och utveckling inom nanomedicin. Fokus ligger på utveckling av nanomaterial för tumördiagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Båda utvecklingsprojekt bygger på unika egenutvecklade nanomaterial.

Historik

Spago Nanomedical bildades 2007 som ett dotterbolag till Accelerator Nordic för att vidareutveckla en uppfinning från Linköpings universitet. Den patenterade uppfinningen gällde användningen av gadoliniumbaserade nanopartiklar som kontrastmedel för MR. Gadolinium som ger bra kontrast vid MR, är grunden till alla MR-kontrastmedel som används kliniskt idag. Dock kopplas gadolinium till en allvarlig och icke-behandlingsbar biverkning, Nephrogenic Systemic Fibrosis, hos patienter med nedsatt njurfunktion – varför användning av gadoliniuminnehållande MR-kontrastmedel anses som problematisk i vissa fall.

Spago Nanomedical påbörjade 2011 utvecklingen av ett nytt nanomaterial för MR-kontrast som istället för gadolinium baserades på mangan. Detta material uppvisade hög kontrastförstärkning och dessutom tumörselektiva egenskaper och är idag det patenterade nanomaterial som ligger till grund för utvecklingsprojektet SpagoPix.

Under 2014 startade projektet Tumorad, där nanomaterial laddas med radioaktiva isotoper i syfte att möjliggöra tumörselektiv strålterapi.

Strategi och Affärsmodell

Spago Nanomedicals strategi är att nyttja sin expertis inom kemi och nanomedicinsk utveckling för att avancera sina projekt till kliniska prövningar. Affärsmodellen bygger på utlicensiering eller strategisk partnering med industriella aktörer med förmåga att driva utvecklingen fram till registrering och kommersialisering. Därmed minskar interna kapitalbehov och potentialen för framgångsrik marknadspenetration maximeras.

Vision - att bedriva konkurrenskraftig och framgångsrik utveckling av produkter för cancerpatienters ökade överlevnad och livskvalitet och därmed också skapa långsiktig lönsamhet för bolaget och dess ägare.

Mål - är att bli ett lönsamt och ledande företag inom utveckling av diagnostik och terapi baserat på nanomedicin genom utveckling av produkter som ger bra hälsoekonomi och god patientnytta.