Orexo - Zubsolv sales week 21

According to latest Wolters Kluwer data released today, Zubsolv tablets market share were down 0.13 percentage points from last week to 5.94%,. The four week rolling average were also slightly lower, reaching a market share of 6.03%. Zubsolv TRx market share were 5.39% for the week. The four week rolling average were also lower reaching a market share of 5.49%. Monthly buprenorphine/naloxone unit sales showed a y/y growth rate of 8.6%, unchanged from last week. TRx showed a y/y growth rate of 4.8% and this were also unchanged. Read more in the analysis below. 

West levererar planenligt

Bolagets rapport för det första kvartalet kom in enligt vår förväntan. West rapporterade en omsättningstillväxt på hela 117 procent med en EBITDA-marginal om 6,9 procent. West står inför en geografisk expansion som kommer inledas under senare delen av året. Trots en något låg kassa vid utgången av kvartalet ser bolagets kortsiktiga likviditet god ut. Vårt nya motiverade värde beror främst på att den nya styrelseuppsättningen påverkar vår rating. Läs mer i analysen nedan. 

Senaste Bolagskommentarer

  • North Chemical
  • ScandiDos
  • Invisio Communications
  • Genovis
  • Addvise Lab Solutions
  • Addvise Lab Solutions
  • West International
  • Opus Group
  • Arise
  • Allenex
Ledning
6.5
Ägarskap
9.0
Tillv.utsikt.
5.0
Lönsamhet
5.0
Finans.styrk.
4.5

North Chemical har tagit en ny order av dignitet. Affären väntas bidra med cirka 5 miljoner kronor i årlig försäljning med full takt efter sommaren.

Ny storaffär för North Chemical

North Chemical har tagit en ny order av dignitet. Affären väntas bidra med cirka 5 miljoner kronor i årlig försäljning med full takt efter sommaren. Det är dotterbolaget, A Clean Partner, som utökar sitt samarbete med Ikaros Cleantech. Avtalet väntas ge en affärsvolym om cirka 15 miljoner kronor över en 3-årsperiod. Och leveranserna startar som sagt relativt omgående. Allt annat lika ger den nya affären 3-4% i försäljningstillväxt det kommande året och ett par miljoner kronor i resultatbidrag. 

Scandidos har lämnat in FDA-ansökan och har lovande orderingång

FDA-ansökan för Delta4 Discover har lämnats in och CE-märkningen väntas bli klar inom kort. Bolaget har redan tagit flera ordrar som bäddar för en bra start på försäljningen som väntas komma igång under sommaren. Nyemissionen pressar aktien som lär vara volatil under de närmaste veckorna, men på längre sikt ser vi en betydande uppsida från dagens nivåer.

Invisio byter lista och siktar på en hög tillväxt

Invisio kom med en glad överraskning när bolaget i dag vid lunch meddelade att listbytet kommer att ske redan på fredag och inte i Q3 som tidigare var planerat. Aktien tog ett glädjeskutt och är i skrivande stund upp 7 procent. Invisio angav att det långsiktiga tillväxtmålet är 20 procent, vilket vi bedömer är vad som främst får aktien att dra eftersom listbytet har varit känt sedan innan. 

Vd-intervju Botnia

I denna videointervju av Botnias vd Bengt Ljung blir det bland annat en genomgång av deras nya provbrytningstillstånd i Fäbotjärn, finansiella situation och framtida projekt. 

Efterlängtad data för Respiratorius

Respiratorius RESP-3000 projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar (biomarkör för PET-kamera) presenterade lovande data under morgonen. Resultat från studien visade på specifik inbindning till hjärtvävnad och resulterade i bilder med hög upplösning och god kontrast.  PET-biomarkörer är en marknad med stort marknadsintresse då man kan uppnå hög upplösning till låga stråldosnivåer. En marknad som i dagsläget beräknas till 390 miljoner dollar för att växa till 4,3 miljarder år 2018.

Vd-intervju Allenex

Vi har intervjuat Anders Karlsson, vd på Allenex. Bland annat ville vi veta mer om hur bolaget ser på de senaste Q1-siffrorna där försäljningen ökade med 10,3 procent till 33,7 (30,6) miljoner kronor, vilket var något bättre än de 33,3 miljoner kronor som vi räknat med. Bland annat har resultaten från Nordamerika varit bra, medan det gått sämre i Europa. 

Opus Group har dollarn i ryggen

Utfallet i Q1-rapporten påminner i flera avseenden om Q4-14. En starkare dollar lyfter intäkterna och ger även positiva effekter i finansnettot. Nettoresultatet blev därför klart högre än vad vi hade räknat med. Underliggande resultatnivå, EBITDA: 51 MSEK var i princip som väntat. Bilprovningen i Sverige har det fortsatt lite trögt och det minskade antalet besiktningar har inte riktigt kunnat kompenseras av prishöjningarna. Sammantaget är våra prognosförändringar relativt små. Väsentligt högre avskrivningar kommer dock tynga resultaträkningen de kommande åren, men påverkar inte värderingen. Vi ser fortsatt potential i aktien till vårt motiverade värde. Läs mer i analysen nedan.

Orexo - Zubsolv sales week 20

Zubsolv tablets market share week 20 reached 6.07%, up 0.02 percentage points from last week according to Wolters Kluwers latest data released today. The rolling four week average were unchanged at 6.06%. TRx were slightly lower reaching a market share of 5.55% and the rolling four week average market share were 5.52%. Monthly buprenorphine/naloxone unit sales showed a y/y growth rate of 8.6%, which were 0.3 percentage points lower than last week. TRx showed a y/y growth rate of 4.8%, representing a decrease of 0.1 percentage points from last week. This week’s numbers show very small w/w changes in market shares between the products.

Senzime - I väntan på ett lyft

Nettoomsättningen minskade med dryga 87 procent under det första kvartalet till 0,05 (0,35) miljoner kronor. Intresset för bolagets första kommersiella instrument, BioSenz, har inte motsvarat bolagets förväntningar. Bolaget förvärvade MD Biomedical. Ett förvärv som ska ge Senzime ett komplett erbjudande inom mikrodialys. Senzime erhöll därtill ett forskningsanslag på 100 tusen euro till en förstudie inom kropps- och patientnära mätning av glukos. Vårt DCF värde justeras med hänsyn till förvärv av MD Biomedicals (förvärv med aktier) samt den riktade emission på 10 miljoner bolaget genomför. Läs mer i analysen nedan. 

Stark försäljning och ökad lönsamhet för ADDvise

Rapporten för det första kvartalet var mycket stark. Vi hade höga förväntningar att nettoomsättningen skulle komma in starkt, och bolaget levererade. Nettoomsättningen ökade med 20 procent jämfört med samma period föregående år (förväntat 21 procent) samtidigt som bolaget överraskade positivt gällande lönsamhet.

Emissionen pressar ned Scandidos

Scandidos genomför för närvarande en nyemission för att stärka kassan inför kommande produktlanseringar. Det negativa kassaflödet i kombination med försenade lanseringar har pressat aktien och nu hålls den nere av emissionen. Det vore inte förvånande om det kommande kvartalet blir svagt på grund av kunderna inväntar den markant förbättrade produkten Delta4 Phantom+. Vi har inkluderat effekterna från nyemissionen i våra prognoser, vilket påverkar vårt motiverade värde. Aktien handlas nu nära vårt Bear case, vilket indikerar att det finns en stor uppsida till vårt motiverade värde. Läs mer i analysen nedan.

Ett första intryck av West Q1-rapport

Rapporten för det första kvartalet 2015 var mycket stark. West presenterade en mycket hög omsättningstillväxt på hela 117 procent, vilket också var väntat efter bolagets omvända vinstvarning under kvartalet. Rapporten var mycket stark överlag och enligt våra förväntningar. På det stora hela ser vi rapporten som en bekräftelse att bolaget är på rätt väg.

Saniona framskrider mot klinisk fas

Saniona har varit noterat i ett drygt år. Under perioden har viktiga steg framåt tagits i projekten och två av dessa projekt närmar sig nu klinisk fas; AN363 (nervsmärta) och tesofensine (fetma). Detta är ett viktigt steg för att bygga värden och förväntas bidra till intresse kring bolaget. Kursutvecklingen för aktien har varit stark sedan noteringen på Aktietorget. Trots det är värderingen fortsatt attraktiv. Jämför man aktiekursen mot vårt motiverade värde finns en uppsida på omkring 65 %. En relativvärdering med jämförbara bolag visar att aktien handlas till en rabatt mot sektorn. Det anser vi är oförtjänt.

Som väntat från Opus Group

Q1-rapporten är sammantaget ungefär som vi hade räknat med. Lite bättre i USA och lite svagare resultat i den svenska delen. Opus första kvartal gav intäkter om 401 MSEK och en EBITDA på 51 MSEK. Intäkterna var därmed lite högre än vår prognos (380 MSEK) och EBITDA lite lägre (55 MSEK). Resultatet belastades dock med några miljoner kronor i kostnader av engångskaraktär, exvis förvärvet av Drew Tech. Längre ned i resultaträkningen blev skillnaden större. Avskrivningarna är väsentligt högre än tidigare och finansnettot lyfts återigen av valutaeffekter. 

Arise säljer lyftkran och stärker finanserna

Idag meddelade Arise att de avyttrar sin lyftkran. Det påverkar inte verksamheten, men stärker upp balansräkningen och kommer ge en reavinst under andra kvartalet.

Allenex Q1 kom in nära våra förväntningar

Försäljningen i Q1 växte med 10 procent och kom ni nära våra förväntningar. Det var en lättnad efter det ovanligt svaga fjärde kvartalet som nu framstår som ett hack i kurvan. Rörelseresultatet ökade något mer än vi räknat med, men vi ser inga betydande avvikelser på kostnadssidan. Vi kommer troligen endast göra mindre estimatjusteringar efter rapporten. 

Närmar vi oss ett avtal för Sprint?

Morgonens rapport innehöll, som sig bör, inte några överraskningar. Aktiemarknadens fokus riktas fortsatt mot de/det avtal som förväntas kunna tecknas under 2015. Positiva signaler kan dock uttydas för den som granskar VD-ordet noggrant. VD, Anders Åberg, var tydlig med att bolagets mål att utlicensiering av minst ett projekt under året definitivt är inom räckhåll. Ett avtal gällande bolagets framskridna projekt bör kunna ge ett positivt sentiment för aktien.

Inför Opus Q1-rapport

Rapporten för årets första kvartal släpps nu på torsdag morgon den 21 maj. Både intäkter och resultat ser ut att lyfta ordentligt, delvis med draghjälp av en starkare dollar.

Anotos share up 12 percent without news

Yesterday, Tuesday, Anoto's share price increased by 12 percent without any company-related news. The share price closed at SEK 0.65, meaning a market cap of almost SEK 500 million.

Som väntat från AllTele

Den nya momsens påverkan på intäkterna, som hamnade på 206 MSEK, blev som vi antagit. EBIT på 4 MSEK kom in lägre än väntade 8 MSEK på grund av engångsposter från den nu helt genomförda hemflytten. Momseffekten påverkade dock bara bruttomarginalen med 1 procentenhet, vilket beror på att företagssidans bruttomarginal stärkts med ungefär 9 procentenheter från 2014 efter utfasning av olönsamma avtal. Tillsammans med uteblivna prishöjningar och att AllTele gått från 143 till 105 anställda från början på Q2 gör detta att bolaget ser ut att kunna parera momsen. Läs mer i analysen nedan. 

Svag start på 2015 för Orexo

Omsättningen steg med 46 procent under första kvartalet till 149 (102) miljoner kronor. Det är framför allt försäljning av Zubsolv som driver tillväxten, vilken steg till 95 (33) miljoner kronor. Våra förväntningar var dock högre ställda och uppgick till 124 miljoner kronor. Negativ lagereffekt och högre rabattnivåer än vad vi räknat med är de främsta förklaringarna till skillnaden. Vi har justerat ned våra estimat efter rapporten. Nedpressade förväntningar i marknaden och förutsättningar för ett positivt nyhetsflöde de närmaste månaderna gör aktien intressant på nuvarande kursnivåer. Läs mer i analysen nedan. 

Ett första intryck av Senzimes Q1-rapport

Senzime presenterade sin Q1 rapport under dagen. 2014 avslutades svagt och det första kvartalet 2015 tar vid där fjolåret slutade. Försäljningen av bolagets första och hitintills enda kommersiella instrument BioSenz går fortsatt trögt. Omsättningen för det första kvartalet sjönk med cirka 87 procent jämfört med föregående år och uppgick till dryga 48 tusen kronor. Vi inväntar fortsatt en uppföljningsorder från Applikon som ska visa på att det finns en marknad som efterfrågar Biosenz instrumentet.