Bakslag i Systemairs återhämtning

Årets andra kvartal blev ett bakslag i den positiva resultattrend som Systemair har visat upp det senaste året. Rörelseresultatet minskade 14% till 134 MSEK, medan vi hade räknat med 172 MSEK. Vikande försäljning i Ryssland och låga volymer inom kylområdet, vilket tynger Airwell-bolagen, verkar vara de främsta problemen. Trots detta visar koncernen totalt sett en fortsatt organisk tillväxt på nära 4%, där satsningarna i Asien ger riktigt god utväxling. Återhämtningen i marginalerna ser ut att bli långsammare än vi tidigare trodde. Vi har därför sänkt prognoserna för innevarande och nästa år. Rating för Ägarskap har justerats ned något beroende på nivån på aktieinnehaven bland styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare. Läs mer i analysen nedan.

Avtal med Philips öppnar upp marknaden för SyntheticMR

SyntheticMR meddelade idag att ett avtal tecknats med Philips som innebär att de flesta av deras kunder kan börja använda SyMRI-produkterna direkt. Det är något som vi sett som en trolig uppsida som vi valt att inte inkludera i våra prognoser. Det är troligt att vårt nya motiverade värde kommer att ligga betydligt högre än vårt nuvarande motiverade värde (90 kronor per aktie).

Senaste Bolagskommentarer

  • SyntheticMR
  • Allenex
  • Avtech Sweden
  • Xvivo Perfusion
  • LIDDS
  • Allenex
  • Systemair
  • Systemair
  • Senzime
  • Sensys Gatso Group
Ledning
6.5
Ägarskap
10.0
Vinstutsikt
5.5
Lönsamhet
0.0
Finans.styrk.
5.0

SyntheticMR meddelar idag att ett avtal tecknas med Philips som innebär att de flesta av deras kunder kan börja använda SyMRI-produkterna direkt. Det är något som vi sett som en trolig uppsida vi valt att inte inkludera i våra prognoser. Det är troligt att vårt nya motiverade värde kommer ligga betydligt högre än vårt nuvarande motiverade värde (90 kronor per aktie).

Tillväxt och reducerad risk för Genovis

Omsättningen i Q3 ökade med 105 %. QoQ är driven av stark utveckling på den amerikanska marknaden och en breddad kundbas. Justerat för de nedskrivningar Genovis tagit under kvartalet för GeccoDots är bolaget på god väg mot svarta siffror. Genovis redovisade ett positivt bruttoresultat under perioden och en imponerande bruttomarginal på 96 % mot vår förväntan som låg på 78 %. En mer långsiktig bruttomarginal för bolaget bedömer vi bör vara något lägre på cirka 90 procent. Vi räknar med att Genovis blir lönsamt redan under 2017 och justerar därmed upp prognoserna och vårt motiverade värde. 6,1 miljoner i kronor i kassan utgör dock ett orosmoment på kort sikt.

Sista teckningsdagen i Arocell nästa vecka

AroCell utvecklar standardiserade blodtester som bidrar till säkrare prognos och uppföljning av cancerpatienter. Bolagets produkt, testet TK 210 ELISA, ger information för att bedöma prognos, monitorering av hur väl en cancerbehandling fungerar och optimering av behandling. Bolaget genomför nu en nyemission för att finansiera kliniska studier, optimering och vidareutveckling av produkten, samt för marknadsföring och försäljningsaktiviteter. Sista teckningsdagen är 2 december och handeln med teckningrätter pågår till och med 30 november. 

Sämre Q3 än väntat från Allenex

Vi hade hoppats på att Europa skulle bottna ur i Q3, men regionen backade med 9 procent i lokal valuta. Dessutom vänder Nordamerika ned samtidigt som försäljning av realtids-PCR nu väntas komma igång under Q1 2016 istället för under andra halvåret 2015. Det finns således få ljuspunkter i rapporten, men det behöver inte vara alltför dramatiskt i det stora hela. Det är dock troligt att vi kommer sänka estimaten och det kan även påverka vårt motiverade värde.

Verisecs Progress Ensues

Verisec reported revenues of SEK 17.8 million and thus fulfilled our revenue estimate of SEK 18 million in Q3. Reported EBIT was SEK -2.2 million versus our estimate of SEK -1 million, driven primarily by lower gross margins due to increased partnership sales in the revenue mix. Continued progress is being made with BBVA in implementing its Freja ID solution throughout the US and other countries for both retail and corporate customers. The progress will likely result in improved financial performance during 2016 which are largely discounted in our intrinsic value. Read more in our analysis below. 

Xvivo har fått godkännande även i Kanada

Xvivos utrustning XPS har godkänts för kliniskt bruk i Kanada och sedan tidigare är även Steen Solution godkänt där. Kanada är en attraktiv marknad med kliniker som ligger långt framme inom området, men vi räknar inte med någon dramatisk effekt på kort sikt.

Kraftfull plattform ger utväxling för LIDDS

LIDDS meddelade under morgonen att man avancerat med ytterligare en läkemedelskandidat docetaxel. LIDDS har med sin drug development-plattform en ny teknologi för att generera nya läkemedel snabbare och kostnadseffektivare än vad som är möjligt med traditionell läkemedelsutveckling. Det gäller dock att bevisa att teknologin fungerar hela vägen ut och att de projekt som tas fram ger bevisad klinisk effekt. Avancemang av doxorubicin eller docetaxel in i klinik inom snar framtid kan bli det lyft aktien väntar på.

Allenex - Inför Q3-rapporten

Allenex rapporterar imorgon klockan 08.30 och vi förväntar oss 9 procent tillväxt med en EBIT-marginal på 20 procent. Vi hoppas kunna se åtminstone en antydan till att Europa vänder uppåt, men vi är minst lika intresserad av vad bolaget har att säga om lanseringen av produkten för realtids-PCR.

Immunicum utökar sin levercancerstudie

Samtliga patienter har nu rekryterats till pågående fas I/II-studie med Intuvax i primär levercancer (2L). Sista patienten förväntas påbörja behandling i år. Så här långt har inga allvarlig vaccinrelaterade biverkningar konstaterats. De lovande resultaten som noterats hittills öppnar dörren för att utöka studien till att även inkludera 1L-patienter. Immunicum avser att rekrytera upp till sex patienter ytterligare, där Intuvax ska ges i kombination med lokal kemoembolisering eller Nexavar. Vi gör inga ändringar av våra prognoser, utan inväntar data från den utökade delen av studien. Läs mer i analysen nedan. 

Svag rapport från Systemair

Systemair redovisar genomgående svagare siffror än vi hade räknat med. Försäljning: 1 624 MSEK (vår prognos: 1700), rörelseresultat: 134 MSEK (vår prognos: 172). Ryssland och Frankrike är sannolikt de marknader som har tyngt bolaget mest. I rapporten anges att ett antal aktiviteter och omstruktureringar pågår för att förbättra resultatet. På den positiva sidan kan vi ändå notera att koncernen totalt sett redovisar organisk tillväxt om 3,6%. 

Senzime har blicken mot framtiden

Det tredje kvartalet var en odramatisk historia. Bolaget presenterade inga nyheter av större värde och försäljningen under årets tredje kvartal var försumbar. Senzime har tagit ett steg tillbaka från att vara ett bolag med säljande instrument (Biosenz) till att fokusera på produktutveckling.

Möt fyra spännande bolag i Göteborg den 3 december

På torsdagskväll nästa vecka går det att träffa LIDDS, aXichem, Spago Nanomedical och Opus Group på Investor Forum i Göteborg. Efter presentationerna kan man träffa bolagens representanter och ställa frågor. 

Sensys Gatso inför Q3 - Fortkörning

På torsdag rapporterar Sensys Gatso i samband med sin Q3-delårsredogörelse för första gången någonsin siffror över Gatso som förvärvades i somras. Vi har sedan tidigare prognostiserat ett mycket starkt kvartal med intäkter på 208 MSEK och en EBIT-marginal på 25,6 procent. En stor del av våra estimat gäller den order på 17,5 MEUR som bolaget erhöll den 16 juli. 

Marginallyft för Opus Group

Utfallet i Q3-rapporten var något bättre än väntat och ett kvitto på stabiliteten och den goda lönsamheten i Opus underliggande affär. EBITDA steg till 71 MSEK, +14% mot fjolåret, drivet av tillväxt och marginalförbättringar i Nordamerika. Under det kommande året rullar ett par affärer igång som ger fotfäste på nya marknader: Pakistan och Chile. Opus har också ett par affärer som borde bidra till fortsatt lönsamhetsförbättring: Remote Sensing i Virginia och Equipment as a Service (EaaS) i Kalifornien. Våra prognosjusteringar är små och värderingen indikerar en fortsatt rejäl uppsida i aktien. Transportstyrelsens förslag om glesare besiktningsintervaller har lagt en våt filt över aktiekursen vilket skapat ett bra investeringstillfälle för den långsiktige. Läs mer i analysen nedan. 

Paynovas management shows high conviction

Top management showed conviction by signing up for full allocation in the rights issue which closed on the 5th of November. CEO Daniel Ekberger, CFO Bjarne Ahlenius and Head of Sales & Marketing Robert Norling will hold 4.9%, 4.4% and 4.2% respectively after completion of the issue. CTO Cyle Witruk, CIO Katarina Wall Stenberg and Business Development Officer Jonas Ryden also participated and Paynovas operative management now holds close to 15% of total shares. The successful rights issue will bring Paynova 19,2 mSEK after issue costs. 

Företagssegmentet har vänt för AllTele

Trots intäkter och EBITDA under förväntan (igen) fanns det ljuspunkter i Q3-rapporten. Företagssidan vände äntligen och det stort. EBITDA på företagssidan förbättrades med cirka 15 MSEK till 7,0 MSEK jämfört med Q2. Det operativa kassaflödet för perioden uppgick till 42 MSEK, vilket bör rädda årets utdelning och därmed ge en direktavkastning på minst 5 procent, alternativt 8 procent om AllTele väljer att tangera förra årets utdelning genom att dela ut hela kassaflödet. Vi har reviderat ned våra värderingsscenarion då vi ser ut att ha underskattat marknadschurnen och prispressen. Läs mer i analysen nedan. 

Videofilmer från Teknologiseminariet 19 november

Torsdagen den 19:e november presenterade flera av stockholmsbörsens mest tongivande bolag inom tech-sektorn på Redeyes Technology-seminarium på Grand Hotel. På plats fanns Addnode Group, Cherry, Clavister, DGC One, Enea, Exeger (onoterat), Fingerprint Cards, GWS, Hexatronic, Imint (onoterat), Invisio, Mr Green, Mycronic, Net Insight och Precise Biometrics och Formpipe. Förutom bolagens presentation får man även se utfrågningarna från expertpanelen.

Möt fem spännande bolag i Stockholm den 1 december

På tisdagskväll nästa vecka går det att träffa AroCell, Bredband2, Spago Nanomedical, QBNK Holding och Pledpharma på Investor Forum i Stockholm. Efter presentationerna kan man träffa bolagens representanter och ställa frågor. 

Photocat lanserar ny produkt med Stonetreatment

Bolagen kommer att lansera en produkt på DIY-marknaden i Skandinavien där Stonetreatment redan har 40 återförsäljare. Ordervärdet ligger på 5,3 miljoner DKK. Idag var även första handelsdagen för bolaget och det har omsatts drygt 50 000 aktier till en stigande kurs (16.00).  

Händelserikt tredje kvartal för Saniona

Dagens rapport från Saniona bjöd inte på några stora överraskningar eftersom bolaget släpper väsentliga nyheter löpande. Bolaget har dock haft en noterbart hög aktivitetsnivå under det tredje kvartalet med den genomförda nyemissionen som den väsentligaste händelsen. Andra betydelsefulla händelser har varit att samarbetet med Pfizer avslutats och att kompletterande toxikologiska studier genomförs för projekt AN363 (neuropatisk smärta).

Lagförslag för fiberutbyggnad positivt för Hexatronic

I torsdag skickade regeringen in en lagrådsremiss som innebär att kostnaderna vid grävning av fiber kommer att kunna minskas, vi ser detta som en positiv nyheter för Hexatronic Group som de flesta sannolikt inte har uppmärksammat.

West gör sig redo för Tyskland och Finland

West rapporterade en försäljning på 11,9 MSEK (prognos 10,1) och ett EBITDA-resultat på -1,4 (förväntad -1,9). Försäljningstillväxten uppgick till 24 procent. Den största nyheten i rapporten var egentligen inte kring de siffrorna utan att bolaget snart kommer att lansera sina terminallösningar på två ytterligare marknader, Finland och Tyskland.

Orexo - Zubsolv sales week 46

We have seen an increase in both Zubsolv scripts and tablets market share as well as an increase in the overall market according to this week’s numbers from Wolters Kluwer. Zubsolv tablets market share (4-week rolling average) increased by 0.01 percentage points from last week, reaching 6.51%. TRx market share (4-week rolling average) rose by 0.02 percentage points and totalled 6.10%. The overall market (buprenorphine/naloxone products) in unit sales y/y grew by 7.9% (4-week rolling average ). TRx shows a y/y growth by 8.7% (4-week rolling average).