Post entry

Bimobject - fem månader senare med ny riktkurs

Det har nu gått nästan fem månader sedan senaste uppdateringen och mycket har som väntat hänt sedan dess. Här under presenteras en del av det som hänt och framkommit under de föregående fem månaderna. En uppdaterad riktkurs presenteras också. Denna uppdatering kommer hållas kort. Se tidigare inlägg för en mer utförlig genomgång.

Hercules och efterfrågan på BIM från fastighetsförvaltare.

En tydlig tendens är att tjänsten Hercules fortsätter röna framgångar. Ministry of Justice i Storbritannien agerar nu som en referenskund, då de är erkänt långt fram inom användandet av BIM för förvaltning. Ett avtal har slutits med den svenska konsultfirman Zynka BIM, där Hercules ska vara ett av verktygen när befintliga fastigheter ska få en (förenklad) BIM-modell. Det rapporteras även om stort intresse för Hercules i USA. Troligen även det drivet i hög grad från förvaltningssidan.

Ovanstående visar på att Hercules som produkt står sig väl inom sin genre, men det visar kanske framför allt att förvaltningssidan nu aktivt tar initiativ mot att implementera BIM. Zynka BIM är uteslutande inriktat på denna verksamhet och dess starka tillväxt (från 5 till 22 mkr i omsättning på 2 år) är därför ett entydigt bevis på intresset.

De flesta bedömare uppskattar att de största vinsterna från BIM kommer att materialiseras under förvaltningsfasen, mycket såklart för att den pågår under så mycket längre tid än byggfasen. Det vore därför inte överraskande ifall det visar sig att förvaltningssidan blir den mest drivande parten i övergången till äkta BIM. På motsvarande sätt som vi nu ser efterfrågan på BIM för befintliga byggnader så kommer byggbolagen få efterfrågan (och så småningom krav) på en komplett BIM-modell för nyproducerade fastigheter.

Kvartalsrapporten och den starka tillväxten

Kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet överraskade marknaden med sin styrka, och så även undertecknad. En faktureringstillväxt på hela 243% tyder på stark underliggande tillväxt, även beaktat effekter från övertagandet av Seek. Den starka tillväxten märks också av på den kontinuerligt kraftigt ökande personalstyrkan under 2017 och nu fortsatt under början av 2018. 

Det är viktigt att förstå att Bimobject INTE är ett case som just nu går igenom sitt stora genombrott. Det är en verksamhet som kan förväntas ha uthållig och stark tillväxt under många år framöver, snarare än en explosionsartad tillväxt i några få år. Med det sagt så ska sägas att vi mycket väl kan få se en tillväxt i paritet med q4 under ytterligare några kvartal - vilket skulle vara ett otroligt styrketecken - men det är inte huvudscenariot, och inte heller det viktigaste mätetalet för att bedöma bolagets framgångar i nuvarande fas.

BIM.com och BAM

Lanseringen av BIM.com skjuts till 2019. Sannolikt ett korrekt beslut då det är mycket viktigt att kunna presentera några nyckel-appar redan vid öppnandet av tjänsten. Om kapitalanskaffningen till det nya bolag som skapas för BIM.com kommer ske under sent 2018 eller om det också skjuts till 2019 framgår inte. Jag räknar med att detaljer runt satsningen kommer att klarna väsentligt under de nästkommande 6 månaderna.

Bimobject har lanserat filformatet BAM. Idén med filformatet är lika enkel som användbar. En BAM-fil innehåller uppgifter om orientering och konfiguration hos ett eller en mängd BIM-objekt. Denna information räcker för att i idealfallet bygga en hel BIM-modell med en stor mängd objekt, men medan tekniken är omogen så kommer användandet troligen begränsat till mindre delmängder av en hel BIM-modell.

En BAM-fil på någon MB kommer kunna representera en BIM-modell som annars skulle uppta storleksordningen GB. Man kan då t.ex. i praktiken skicka en BIM-modell i ett mail, som annars skulle krävt någon typ av speciallösning för att föras över. Förutsättningen för att det ska fungera är att BIM-objekten pålitligt och snabbt kan hämtas från en säkerställd källa som Bimobject.com. Det är troligt att BAM kommer kunna öka beroendet av Bimobjects portal för diverse aktörer samtidigt som det förenklar arbetet och därmed snabbar på implementeringen av BIM i somliga processer.

Ny riktkurs.

Då värderingen av ett bolag som Bimobject inte i särskilt hög grad bör utgå från ekonomiska nyckeltal så har jag tidigare valt att försöka uppskatta hur nära Bimobject är ett läge som, baserat på andra närliggande exempel, borde ge en värdering på minst en miljard dollar (så kallad Enhörning). I min senaste uppdatering gav jag, baserat på detta, Bimobject riktkursen 80 kr, vilket motsvarar 50% av en miljard dollar vid dollarkursen 8,50 kr. Givet att sannolikheten nu ökat ytterligare och att tidpunkten nu kommit närmare så höjs motiverad kurs nu till 60% av en miljard dollar, vilket motsvarar kursen 98 kr. Riktkursen 98 kr gäller här och nu.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?