Post entry

EyeOnID kan bli nästa IT raket - kursen kan fyrdubblas innan sommaren.

Ett världsunikt skydd mot ID kapningar. Första avtalet värt 40 miljoner klart med MySafety avseende svenska marknaden. Lågt börsvärde, högt värde per kund, snabb tillväxt och mångåriga abonnemang. Faktorer som ger en extremt intressant investeringspotential på kort sikt. Baserat på tillgängliga PM är bolaget idag kraftigt undervärderat och har en potential att öka värdet med 3-4 gånger på kort tid. Utgår man från jämförande värdering från bolag i samma sektor, borde EyeOnID lågt räknat värderas till 250 miljoner redan idag. Det motsvarar en kurs på 6 kr/aktie jämfört med dagens kurs på ca 2,60 kr.

OM EYEONID

EyeOnID har utvecklat ett unikt skydd mot ID stölder som fungerar proaktivt istället för reaktivt. Som upptäcker försök till kapning i tid – innan det händer. Man skulle kunna säga att EyeOnId är ett stöldlarm på internet för ditt ID. Ett skydd som aktiveras och förvarnar dig så att du kan agera innan det är försent.

Med ca 200 000 ID kapningar i år (bara i Sverige) och med en situation där över 90% av polisanmälningarna läggs ned, får banker och olika kortbolag själva agera (och betala) för att slippa dagens mycket höga kostnader. Detta gör det troligt att betalningsviljan hos målgruppen, dvs banker och kortbolag är extremt hög.

Avtalet med mySafety var den sista pusselbiten som behövde falla på plats i EyeOnIDs resa mot högre nivåer. Tillsammans med den mycket kompetenta styrelsen kan man nu helt bortse från tidigare tvivel kring att tekniken fungerar. Nu är det konstaterat, tjänsten fungerar och marknadsframgångarna kommer att synas med nya avtal i rask takt och ett snabbt stigande börsvärde.

ORDERN FRÅN MYSAFETY

EyeOnID har nu presenterat sin första internationella order. Kunden är MySafety som de skrev en avsiktsförklaring med den 23 juni. Den närmaste tiden kommer vi se resultatet av samarbetet i media och på deras webbsidor, de är först med något helt nytt och är självklart stolta över det. De vet att EyeOnID förhandlar med fler aktörer, så de kommer att agera snabbt och kraftfullt för att nå marknad före alla andra.

MySafety är marknadsledare inom ID skydd. Med över 1 miljon kunder, närmare en halv miljard i omsättning och med verksamhet i 6 länder, har de självklart kvalitetstestat tjänsten och säkerställt att allt fungerar som en del av avtalsprocessen.

MySafety har nu höjt priset på sin tjänst med över 30%, motivet är förstås att skyddet de erbjuder med hjälp av EyeOnID är så mycket bättre än konkurrenternas. Dessutom ingår en försäkring som ger 200 000 kr i kontantersättning om du ändå drabbas av en ID stöld. De är enormt självsäkra och har förstås anledning att vara det.

Informationen kring ersättningsmodellen i avtalet kunde vara tydligare formulerad. Av den anledningen har jag tagit kontakt med EyeOnIDs styrelseordförande Henrik Sundewall. I telefon beklagar han att pressreleasen är lite knapphändig, det är på grund av avtalssekretess gentemot mySafety. De får t ex inte gå ut med antal kunder, intäkt per kund, mm.

Henrik bekräftar dock i samtalet att det står helt klart att EyeOnID erhåller en ersättning per kund och år, dvs att det rör sig om ett abonnemang med löpande betalning per kund. Utöver detta erhåller EyeOnID även en engångsersättning vid avtalets början enligt information i tidigare pm.

Henrik uttrycker att sekretessen är viktig för båda parter, det får mig att tro att det finns mycket godis kvar att kommunicera i avtalet. Finns det redan nu en plan för de andra länderna? Har de fått någon form av ensamrätt i x-månader för att vara först? Ja, det är inte svårt att förstå att det måste finnas en rejäl uppsida för EyeOnID och att viktig affärsinformation döljer sig bakom sekretessen.

Den prishöjning mySafety gjort motsvarar ca 350 kr per kund och år. Även om tjänsten blir bättre med EyeOnID tror jag den största delen av höjningen handlar om att täcka upp för ökade kostnader = pengar till EyeOnID. Jag antar därför att EyeOnID erhåller hälften av dessa 350 kr/år. Det skulle ge en årlig kundintäkt på ca 175 kr till EyeOnID – lågt räknat.

Avtalsvärdet är mellan 13 och 21 MSEK på 3 år, dvs 4,35 till 7 MSEK per år.
Dividerat med 175 kr ger det mellan 25 000 och 40 000 förväntade nya kunder per år. Säkerligen kommer fler år 3 än år 1, säkerligen handlar det beräknade avtalsvärdet om ett genomsnittligt värde.

Det intressanta är att uppsägningstiden är 3 år och dess värde inte ingår i beräkningen av avtalsvärdet. Säg att avtalet skapar 120 000 kunder totalt på 3 år, i så fall är bara uppsägningstiden värd 21 MSEK eftersom varje kund betalar en avgift per år för EyeOnIDs tjänster även under uppsägningstiden.

HUR STOR ÄR MARKNADSPOTENTIALEN FÖR EYEONID?

Bara i Sverige är marknaden ca 3 000 000 personer där många har flera betalkort samt är försäkrade i flera olika försäkringsbolag. Man kan enkelt konstatera att många kommer ha flerdubbla abonnemang med automatik. På grund av dubbleringen består den svenska marknaden lågt räknat av 6 000 000 potentiella abonnemang.

Tittar vi bara på kundsegmentet banker, så fanns det i slutet av 2015 totalt 115 banker med tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige. Av dessa var 38 svenska bankaktiebolag, 28 utländska bankaktiebolag och filialer, 47 sparbanker och 2 medlemsbanker. Här finns potential till hundratusentals nya kunder, bara från ett enda avtal, med en enda aktör.

Se http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/rapporter/rapport_2016-2.pdf

Avtalet med mySafety kan ge upp till 120 000 kunder, dvs knappt 2% av den svenska marknaden.

När EyeOnID når marknad i Polen, Tyskland och England som tillsammans har 185 miljoner invånare växer marknaden snabbt till lågt räknat 50-60 miljoner människor, dvs 20 gånger den svenska marknaden.

På grund av sin distributionsmodell (försäljning via etablerade partners med stora kundgrupper) har EyeOnID potential att snabbt passera Lifelook vad gäller antal kunder. Potentialen är enorm, bara den svenska marknaden kan ge EyeOnID en värdering på flera miljarder.

Resan kommer gå fort. Just nu arbetar de aktivt med att sälja in sina tjänster till olika aktörer. IT säkerhet känner inte till några landsgränser, aktörerna har koll på varandra och EyeOnID kommer snabbt nå ryktbarhet.

Med några bra ”Success stories” kommer EyeOnID kunna ge en mycket snabb och mycket brant hävstång. Med snabb spridning till aktörer i Europa och USA kan bolaget nå kraftig tillväxt innan vi hinner reagera.

BOLAGSVÄRDERING

Om vi ska våga oss på att värdera bolaget utifrån det vi vet idag, så måste vi nog använda oss av jämförande värdering - även kallad relativvärdering, multipelvärdering eller komparativ värdering. Det är den vanligaste värderingsmetoden rörande börsnoterade företag.

Metoden bygger på att värderingsobjektet (företaget) jämförs med andra prissatta företag på aktiemarknaden eller förvärvsmarknaden. Jämförelsen sker ofta med hjälp av olika finansiella värdemultiplar, till exempel P/E-tal eller EV/S-tal. Nu har vi ju inte tillgång till den typen av värderingstal ännu, förutom att vi vet att bolaget kommer att omsätta det som är stipulerat i avtalet med mySafety, ca 15 miljoner kr. Lägger vi till kommande avtal med Scandinavian Risk Solution och förutsätter att de bara är en tredjedel så stora, vilket gör 5 miljoner. Således 20 miljoner i omsättning på de två avtal vi nu vet om.

OBS: Tänk på att varje kund ger löpande intäkter över flera års tid. Dessa 20 miljoner upprepar sig, dessutom tillkommer nya pengar från nya kunder.

Verisec AB (First North) arbetar med digital säkerhet och skapar lösningar för att göra system säkra och lättillgängliga. Bolaget har inte samma tillväxtmöjlighet som EyeOnID, men är ändå i IT säkerhetsbranschen. Bolaget har 47 anställda, omsätter 65 miljoner och gör en förlust på nästan 10 miljoner. Bolaget är värderat till 370 miljoner på börsen.

Advenica AB (First North) utvecklar och säljer säkerhet i form av tillförlitliga krypteringssystem och produkter för all typ av nätverkskommunikation. Bolaget erbjuder säkerhetsprodukter och lösningar inom IP-baserade nätverk. Har inte heller samma utvecklingspotential som EyeOnID. 52 anställda, omsätter 53 miljoner och förlorar nästan 4 miljoner 2015. De har en värdering på 304 miljoner kronor.

Clavister AB (First North) ifrån Malmö säljer säkerhetslösningar för nätverk i både fysiska och virtuella miljöer. De har 124 anställda, omsätter 80 miljoner och gör en förlust på 58 miljoner. Men är värderade till över 1 miljard kronor.

Jag är medveten om att detta inte är helt relevanta jämförelser. Men samtliga bolag agerar inom IT säkerhet. En del har kommit längre, men inget av bolagen har samma utvecklingspotential som EyeOnID. Däremot har samtliga bolag en betydligt större personalkostnad än EyeOnID.

EyeOnID har:

 • Mycket låga driftskostnader när väl utvecklingskostnaden är tagen
 • Årliga abonnemangsintäkter
 • Värde och omsättning ökar i multipel med kundlivslängden
 • Väldigt gynnsam konkurrenssituation
 • Klok partnerstrategi för snabb tillväxt via partners kundunderlag

Tjänsten som EyeOnID erbjuder är helt unik och den löser problem som annars blir mycket kostsamma. De kommer inte sälja ut sig billigt. Jag tror till och med att t ex banker och/eller försäkringsbolag kan subventionera tjänsten till sina kunder bara för att slippa en mycket hög alternativkostnad.

EyeOnID kommer arbeta med partners (t ex mySafety) som i sin tur förpackar tjänsten till konsument. mySafety har säkert fått ett förmånligt avtal i egenskap av att vara den första kunden.

Efterföljande avtal kommer ge klart högre kundintäkt till EyeOnID, bortsett från högre pris tror jag även EyeOnID kommer kunna behålla 65% av det kunden betalar. Bear Case bör ligga runt 200 kr/kund/år medan Bull Case (baserat på Lifelock) bör hamna runt 600 kr/kund/år. Min tro är att EyeOnID kommer etablera en kundintäkt runt 400 kr/kund/år.

Jag utgår från att de företag EyeOnID arbetar med, snabbt förpackar tjänsten till samtliga sina kunder och bakar in den i befintligt utbud. Antalet användare kommer därför öka mycket snabbt även om de flesta användare kanske inte ens är medvetna om att de är kunder till EyeOnID.

EyeOnIDs affärsmodell är att sälja en tjänst som ett abonnemang, dvs något som man betalar för per år eller kanske per månad. Värdet av EyeOnID baserar sig på intäkten per användare/år samt tillväxtpotentialen för bolaget.

EyeOnID kommer teckna fler avtal i rask takt, antalet kunder kommer öka mycket snabbt och säkert dubbleras ett antal gånger de första åren. I sämsta fall räknar jag med att EyeOnID via andra avtal tar in minst 3 ggr det antal kunder som mySafety levererar. Efter 3 år (2019) bör den svenska kundbasen vara på ca 500 000 abonnemang samt befinna sig i mycket snabb tillväxt.

Exportförsäljningen ska ta fart senast 2018 enligt företaget. Även här är bra samarbeten avgörande och EyeOnID kommer kunna få snabb tillväxt i nya länder tack vare sina partners.

Med tanke på problemets omfattning och den massiva mediabevakningen, kommer EyeOnID säkert kunna växa med 50% per år bara i Sverige. Från 2018, när utlandssatsningen tar fart, får vi räkna med ännu högre tillväxttal. Med en etablering i Tyskland eller Polen kommer exportförsäljningen kunna ge minst 300 000 kunder redan efter 1–2 år.

I slutet av 2019 bör företaget ha en total kundbas på minst 800 000 kunder.

Kundlivslängden beror på vilken bransch partnern finns i. Mobiloperatörerna har notoriskt kort livslängd på sina kunder (ca 2-3 år) medan banker och försäkringsbolag landar på 8-10 år. En genomsnittlig livslängd på 5-6 år får räknas som lågt, troligen lever kunderna längre i verkligheten.

En försiktig värdering på 6 gånger omsättningen (baserat på hur tidigare nämnda IT säkerhetsföretag värderas) och 800 000 kunder skulle ge en EyeOnID en värdering på ca 1 920 MSEK, motsvarande ca 46 kr/aktie, bara baserat på faktisk omsättning. Väg in värdet av den snabba tillväxten, marknadens storlek samt avsaknaden av konkurrenter så kommer kursen i detta läge snarare ligga strax över 50 kr.

Ökningen kommer att ske i flera faser där varje fas medför en kort och kraftig kurshöjning. Sannolikt inträffar den första höjningen redan våren 2017 där jag tror vi ser kurser runt 10 kr innan sommaren. Detta skulle ge en bolagsvärdering på ca 410 miljoner kr jämfört med dagens drygt 100 miljoner kr.

Bara från den svenska marknaden kan vi inom 1 år se värderingar på strax under en miljard, med kurser runt 20 kr. De verkligt stora effekterna ligger som sagt i expansionen till länder som Polen, Tyskland och England.

Samtidigt som volymen kommer dra upp värderingen kommer EyeOnID troligen snabbt bli föremål för uppköpsförsök. Ett uppköp skulle kunna ge ske till nivåer på 50-60 kr eller mer redan under 2017. Kan tänka mig att någon av de stora aktörerna inom virusskydd ser EyeOnID som en riktig munsbit att sätta tänderna i.

MÅLGRUPP OCH MARKNAD

EyeOnID avser inte att sälja till slutkund i första hand. Istället tänker de leverera sin tjänst till befintliga aktörer, dvs bolag som MySafety, banker, försäkringsbolag, mobiloperatörer, spelbolag mm.

Många av dessa aktörer erbjuder ett skydd mot ID stöld redan idag. Det skyddet är reaktivt och hjälper användaren att städa upp efter att stölden redan ägt rum. Med EyeOnID kan marknadens aktörer komplettera sitt utbud och erbjuda sina kunder ett riktigt skydd – som faktiskt förhindrar ID stölder att äga rum.

Med EyeOnID blir marknadens aktörer mer konkurrenskraftiga. Vad gäller bankerna så kan de sänka sina skadekostnader för ID kapningar rejält.

Från och med den 25 maj 2018 kommer företag som hanterar personuppgifter, enligt en ny EU-förordning om dataskydd, bli skyldiga att rapportera och hantera säkerhetsincidenter i sina IT-system. Förordningen ersätter den svenska personuppgiftslagen. Svenska företag kommer att tvingas förbereda sig för detta och EyeOnID är rustade för att hjälpa dem med det.

Jag tror att denna tjänst mer eller mindre kommer vara obligatorisk hos alla kortföretag och banker. De kommer helt enkelt baka in den i sina standardtjänster till samtliga kunder – troligen till en årlig avgift.

LIFELOCK AFFÄREN

Lifelock i USA (www.lifelock.com) erbjuder ett proaktivt skydd med liknande teknik som EyeOnID. I sin senaste kvartalsrapport redovisade Lifelock ca 4,5 miljoner kunder och en snittintäkt på 12,25 USD per kund/månad. Totalt omsätter de ca 650 miljoner USD/år.

Lifelock har en genomsnittlig intäkt på 1 350 kr per kund och år!

Den 21 november förvärvades Lifelock av IT bolaget Symantec (stort inom bl a virusskydd) för 2,3 miljarder USD (ca 20 miljarder SEK). Köpeskillingen är 3,5 ggr omsättningen, 10 ggr vinsten och 511 USD/kund. Symantec har i förvärvet värderat varje kund till 4 700 kr/år vid 9,2 kr per USD.

Symantec köpte Lifelock på auktion och det fanns andra budgivare som är intresserade av bolag som har utvecklat tekniken att vara ett identitetslarm på internet. Bolaget Permira t ex. och det privatägda TPG som enligt uppgift kom tvåa och trea i budgivningen. https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-11-14/symantec-permira-said-to-be-among-interested-lifelock-bidders

Kan det finnas en koppling mellan att EyeOnID registrerade ett bolag i USA i slutet av året och att det finns intresse från miljardföretag i USA? Det finns ingen uppgift om det just nu, men det är en kittlande tanke.

PROBLEMET ÄR GIGANTISKT

Några fakta om ID stölder/ID kapningar:

 • ID kapningar är ett av de snabbast växande brotten i världen och då även i Sverige.
 • Snittbeloppet för ett bedrägeri uppgår till 65 000 kr, totalt ”omsätter” ID kapningar drygt 5,5 miljarder årligen enbart i Sverige enligt UC (http://www.ehandel.se/UC-ID-kapningar-omsatter-55-miljarder-kronor-arligen,7602.html).
 • Var 3:e minut kapas en identitet i Sverige. 85 000 kapningar i Sverige under 2015. Siffran avser registrerade kapningar, man vet också via (BRÅ) att ca 56 % låter bli att anmäla brott. Den verkliga siffran är alltså betydligt högre, närmare 190 000 kapningar per år enligt bedömare inom polisen.
 • Polisen är chanslös och lägger ned över 90 % av alla anmälningar
 • Försäkringsbolag, UC m fl erbjuder skydd mot detta men skydden är reaktiva, de träder ikraft efter att kapningen hänt. Syftet är att minska skadeverkningarna och hjälpa konsumenten med alla krångliga åtgärder.
 • ID kapningar kostar stora pengar för individer, banker och samhälle. Det finns sannolikt en stor vilja att betala för ett fungerande skydd – särskilt vad gäller banker och försäkringsbolag.
 • Sverige har ändå små problem. Mexico, USA och Indien ligger topp 3 i världen vad gäller ID kapningar. Bara i USA drabbades 17,6 miljoner (!) personer 2014 – troligen drabbas fler i år (http://www.bjs.gov/content/pub/press/vit14pr.cfm).

ANDRA KAN

Det finns två bolag i USA som båda erbjuder proaktivt skydd med liknande teknik som EyeOnID har tagit fram.

https://terbiumlabs.com/index.html erbjuder via sin tjänst Matchlight sökning och matchning även genom Dark Web. De erbjuder i första hand företag ett skydd mot alla sorters dataintrång men söktekniken är liknande den EyeOnID har tagit fram. Informationen i deras nyhetsflöde ger kött på benen för den som vill veta mer.

https://www.lifelock.com/ har erbjudit ID skydd sedan 2005 och har också tagit fram ett proaktivt skydd mot ID kapning inkl avsökning av Dark Web. De säljer sin tjänst direkt till konsument men även till företag där de förpackar det som en helhetstjänst för dataintrång, riskutvärdering och ID stöld. Företaget fungerar även som försäkringsbolag och erbjuder från 25 000 till 1 000 000 USD i ersättning vid ekonomisk skada. Lifelock har ca 800 anställda och är noterade på NYES under symbolen LOCK. Lifelock förvärvades nyligen av Symantec för 2,3 miljarder USD.

FUNGERAR DET?

MySafety tror på bolaget. De tror att EyeOnID kan ge dem en helt unik tjänst för ID skydd. I ett slag räknar MySafety med att kraftigt öka sin konkurrenskraft och därmed sin tillväxt.

Scandinavian Risk Solution tror också på bolaget. Deras kunder är myndigheter, företag och organisationer. Informationen om deras kunder är knapphändiga, men med vetskapen om att en av huvudägarna är Jonas Peder Christian af Jochnick (Oriflame, Grafair), känns det som företaget har en gräddfil in i svenska societet av Sverige.

EyeOnID meddelade för någon månad sedan att de har anställt Emely Claesson som Customer Success Manager, med start i november. Detta för att stärka upp teamet inför satsning mot större bolag. Deras VD Daniel bekräftar i detsamma att de är inne i en expansiv fas och att de har många diskussioner med större bolag om ett samarbete.

Emely Claesson kommer senast från en anställning på konsultfirman Alenio men har framförallt mångårig erfarenhet som projektledare på Swedbank, med fokus på digital utveckling. Inte svårt att gissa att de är i slutdiskussioner med någon bank och kanske något försäkringsbolag. Se även www.alenio.se.

Patel Dusyant tror tillräckligt på bolaget för att ta plats i styrelsen. Han sitter även i styrelsen (suppleant) för Cognosec AB – ledande inom IT säkerhet sedan över 20 år.

Thom Thavenius tror också på bolaget och har också tagit plats i styrelsen för EyeOnID. Thom är till vardags chef för säkerhetsrådgivningen hos SRS – Scandinavian Risk Solutions. SRS hjälper sina klienter med kvalificerad rådgivning, aktivt skydd mot t ex kidnappning, personskydd och liknande. Thom har tidigare jobbat som rådgivare hos UD, analytiker hos Säpo och enhetschef hos Rikspolisstyrelsen.

Sannolikt har Thom gjort en bedömning av EyeOnIDs möjligheter att lyckas innan han tog plats i styrelsen.

TEKNIKEN BAKOM

EyeOnID söker en mängd datapunkter i realtid. Man söker primärt efter de uppgifter användaren har registrerat och vill skydda.

Borde inte Google vara betydligt bättre på detta? Jo det kan man tycka. Men Google söker all sorts information från alla möjliga sajter. Och Googles teknik tillåter bara att de kan leta på sajter man kan indexera med traditionell teknik, det som kallas Surface Web (i motsats till Deep Web). Och självklart söker EyeOnID även på Google, men det är inget unikt, även om det mig veterligen inte finns något bolag som scannar Google i samma syfte. EyeOnID filtrerar även informationen, de sysslar med prickskytte – det blir helt enkelt lättare att hitta nålen i höstacken om man vet hur nålen ser ut – det vet EyeOnID.

De har även utvecklat en teknik de inte vill berätta detaljerna om. En teknik som på ett effektivt sätt hittar de sidor som säljer identiteter, kontokortsuppgifter och annan kriminell information på andra ställen än Google. Och anledningen till att de inte vill avslöja sin teknik är självklart för att inte tjuven eller ”hackaren” ska hindra deras teknik och skaffa ett motgift.

EyeOnID fungerar ”under motorhuven”. Det är våra banker, försäkringsbolag och aktörer som mySafety som kommer förpacka tjänsten mot slutkunder. De kommer leverera en helhetstjänst där EyeOnID är motorn, ungefär som Intel levererar processorn i de flesta datorer, tänk ”EyeOnID Inside”.

DEEP WEB/DARK WEB

Deep Web är kortfattat den del av Internet som inte är indexerad av sökmotorer. Hit hör t ex web mail-tjänster, din internetbank och stramade videotjänster som Netflix.

En liten del av Deep Web består av Dark Web. Detta är ett samlingsnamn för olika typer av Darknets samt ”overlay networks” dvs VPN nät av olika slag. I Dark Web ingår även nätverk som Tor och I2P med flera. Med flera lager av kryptering erbjuder dessa nät hög anonymitet vilket gör det i princip omöjligt att spåra avsändaren av information.

Här finns enorma mängder information som t ex Google inte kommer åt. Man räknar med att dessa ”dolda utrymmen” på Internet (dsv Deep Web) innehåller 500 gånger så mycket information som den synliga delen av Internet. Allmänt bedöms de olika Dark Web tjänsterna utgöra enbart en liten del (ca 0,05%) av den totala informationen på Deep Web.

EyeOnID har utvecklat teknik för att söka igenom Deep Web samt Dark Web såväl som den synliga delen av Internet. Man söker, analyserar data och jämför uppgifter om stulen eller läckt information med de uppgifter användaren vill skydda. Omöjligt säger de som inte förstår bättre. Möjligt säger MySafety som precis har skrivit kontrakt med EyeOnID.

Enkelt uttryckt kan man säga att EyeOnID har ett större öra mot marken, att de är bättre på att lyssna av bruset på nätet, fånga upp varningssignaler tidigt och ge användaren en varning INNAN en ID stöld äger rum.

--------------------------------------

Slutligen, detta är inte objektiv analys utan mina egna tankar och funderingar. Jag äger själv aktier i EyeOnID.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?