Post entry

Götenehus siktar uppåt

Götenehus visar stark tillväxt i en glödhet byggmarknad. Mycket intressant händer kring bolaget som är värt att notera. Sedan mitt senaste inlägg har mycket skett. I förra veckan kom en urstark kvartalsrapport och strategiskt beslut om expansion av modulfabrik har tagits vilket vittnar om bolagets strävan efter stark expansion kommande år.

Modulfabriken

I april 2017 beslutade styrelsen att investera cirka 60 mkr i en ny fabrik för volymhusproduktion. Den nya fabriken, som får en kapacitet på cirka 200 lägenheter per år, beräknas stå klar till sommaren 2018. Beslutet är intressant ur flera synvinklar, dels vittnar beslutet om bolagets visioner och starka tillväxtförväntningar, dels visar beslutet på framtida möjligheter till produktion med högsta kvalitet och höga marginaler. Med väderskyddad ”löpande band”-produktion under tak kan hög kvalité hållas samtidigt som produktionen blir effektiv utan avbrott eller försvårande externa omständigheter. Arbetet utförts rationellt och välplanerat.

Det är också intressant att bolaget tänker framåt och satsar både på modulproduktion och produktion med lätta träbjälklag. Modulbyggnation testas bland annat på HSB Living Lab som en framtida byggnationsmetodik, här ligger Götenehus i framkant.

https://www.hsb.se/hsblivinglab/

Träbyggnation blir allt mer populärt och spås har framtiden för sig. Fördelarna är många, blanda annat den snabba produktionen med korta uttorkningstider jämför traditionella betongstommar.

http://www.svenskttra.se/anvand-tra/byggande/framtiden-vaxer-pa-trad/

Kvartalsrapporten

Kvartalsrapporten inkom starkt med både tillväxt och resultat över mina estimat vilket ger mig anledning att revidera upp mina tidigare prognoser.

Januari-mars 2017

• Nettoomsättningen ökade med 37 procent och uppgick till 258 mkr (188).

• Rörelseresultatet ökade med 54 procent till 16,2 mkr (10,5). Rörelsemarginalen uppgick till 6,3 procent (5,6).

• Resultatet efter finansiella poster ökade med 61 procent till 15,5 mkr (9,6).

• Resultatet per aktie ökade med 75 procent till 0:14 kronor (0:08).

Som jag skrivit tidigare är Götenehus i en trend med stigande marginaler vilket kan ge en fin hävstångseffekt på lönsamheten när omsättningen nu ökar kraftigt. Ökade marginaler kommer bland annat från ett ökat fokus på projektutveckling av flerbostadshus där högre marginaler finns att vinna än i styckehus. Bolaget siktar mot detta och VD skriver i kvartalsrapporten att ”Av våra leveranser inom Projektutveckling ökar nu successivt andelen lägenheter, vilket är i linje med vår strategiska inriktning”.

Uppdaterad värdering

Min bedömning har tidigare varit att bolaget framöver skall kunna öka omsättningen med minst 11% per år vilket ligger i linje med tillväxten 2015-2016, men betydligt lägre än tillväxten 2014-2015. Med hänsyn till den enormt starka tillväxt bolaget uppvisar i q1 blir jag tvungen att justera upp prognosen. Jag antar nu istället minst 15% tillväxten och allt över det ses som en stor bonus. Rörelsemarginalen bedöms succesivt kunna öka drivet av högre omsättning, ökad andel av projekten inom projektutveckling och ökad andel av flerbostadshusprojekt. Under 2016 landade rörelsemarginalen på 6,1% jmf med 4,5% 2015, dvs en ökning med 1,6%. Min tidigare bedömning kvarstår på att rörelsemarginalen minst bör kunna öka med 1% y/y och då uppgå till 7,1% 2017 och 8,1% 2018. I en jämförelse har ex Tobin och nynotterade SSM mål på projektmarginaler om 20% för deras flerbostadsverksamhet.

Bolaget värderas idag till ca P/E 15 för 2016 års resultat. Om marknaden bibehåller värderingen med samma multipel under 2017 och 2018 ser jag i mina estimat en uppsida i bolaget på ca 45% för 2017 och ca 100% för 2018. Enligt mitt tycke borde dock bolaget kunna värderas till något högre P/E-tal baserat på stabila finanser, god tillväxt i stark marknad och troligtvis ökad utdelning kommande år i takt med ökande resultat. För 2016 dubblerade bolaget utdelningen till 0,1 sek/ aktie.

Jag äger själv aktier i omskrivet bolag och denna text ska inte ses som råd eller som en analys. Presenterade scenarier baseras på mina helt egna antaganden och estimat. Redovisade värden skall källgranskas. Investeringar i aktien görs på egen risk och eget ansvar.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?