Post entry

QuiaPEG – Börsens mest felprisade biotech-bolag

QuiaPEG, ett bolag vars aktiekurs har ett fair value om 5.6 kr / aktie (268% uppsida) på kort- till medellång sikt. Vid ett potentiellt uppköp av bolaget skulle ett rimligt aktiepris ligga i intervalle 10-20 kr / aktie. Starkt köp rekommenderas!

Key points:

  • Vår konservativa DCF analys där "worst-case scenario" är använt pekar på en uppsida om ca 268% (5,6 kr / aktie) på kort- till medellång sikt. Klicka för fullständig DCF-analys
  • Hög sannolikhet att vi i närtid kommer få se ett intäktsbringande avtal med en nytt läkemedelsbolag efter mässan i Boston. Med tanke på storleken av de bolag som deltog under mässan så är givetvis möjligheten stor att detta kan bli ett så ett blockbuster-avtal. Ett sidospår kring Boston-mässan är också att bolaget skulle kunna bli sålt till ett amerikanskt läkemedelsbolag vilket givetvis skulle ha en enorm genomslagskraft på börskursen. Anledningarna att bolaget har en enorm potential, är mycket lågt värderat, och vi är i en makromiljö där kapital är billigt och större företag blickar därför på förvärv i den här kategorin.
  • Under mars 2018 tecknade bolaget ett licens- och kommersialiseringsavtal med ett ledande asiatiskt pegyleringsföretag, Xiamen SinoPEG Biotech Ltd. Xiamen kommer sannolikt inte bara erbjuda en större kompetensplattform för QuiaPEG, utan också erbjuda ett globalt nätverk av kunder som kommer driva kursutvecklingen
  • Under februari 2018 meddelades positiva resultat i utvecklingsarbetet av en ”biosimilar” tillsammans med ett globalt läkemedelsbolag som omsätter USD 4 miljarder. Detta är mycket positivt och vi lär får höra uppföljning kring det här i närtid.
  • Bolaget har en världsomfattande patentfamilj som har en löptid i intervallet 2032-2037
  • Bolaget har nyligen genomfört en riktad nyemission om 10,5 msek samt utfärdat teckningsoptioner om 21 mkr till Nyenburgh Holding B.V, en välkänd kapitalförvaltare från Nederländerna. Nyenburgh är meriterade för att göra långsiktiga investeringar där med hög uppsida. Risken för ytterligare kapitalbehov i närtid är obefintlig.
  • Minimal utvecklings- och tidsrisk jämfört med andra läkemedelsbolag
  • Hög sannolikhet för intäktsgenerering redan under 2018 (uppskattnings vis 3,5 – 50 mkr)
  • Till dags dato har PEGylerade läkemedel sålts för motsvarande 120 miljarder US dollar

Om bolaget

Affärsidé

Bolagets affärsidé är Att utveckla förbättrade och patenterbara versioner av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel med hjälp av bolagets patenterade teknologiplattform. Läkemedelsprojekten ska sedan avyttras när avkastning i förhållande till risk bedöms vara mest fördelaktigt.http://www.quiapeg.com

Teknologi

Bolaget utvecklar patenterade teknologier baserade på PEGylering för att förbättra egenskaper hos biologiska läkemedel. PEGylering har länge använts för att modifiera biologiska läkemedel men befintliga metoder har nackdelar; de är ineffektiva och resulterar i stora förluster av dyrbar läkemedelssubstans och heterogena slutprodukter. Bolagets teknologier medför förbättringar som kan ge både terapeutiska och ekonomiska fördelar. 

PEGylering innebär att en vattenlöslig polymer - PolyEtylenGlykol kopplas samman med ett läkemedel vilket kan:

·      öka läkemedlets stabilitet och motståndskraft mot enzymatisk nedbrytning

·      förlänga läkemedlets halveringstid i kroppen (se Figur 1)

·      minska immunogenicitet, d.v.s. risken för att patienten ska bilda antikroppar mot läkemedlet vilka kan reducera behandlingseffekten. http://www.quiapeg.com/teknologi/pegylering

Se schematisk bild nedan som beskriver pegyleringsprocessen

Marknad

PEGylering är den mest använda metoden idag för att styra läkemedels effektprofil över tid mellan doser men nuvarande teknologier har inbyggda brister som bolaget anser sig ha en lösning på. Marknadspotentialen är m.a.o. betydande och patient- och samhällsnyttan är stor. Till dags dato har PEGylerade läkemedel sålts för motsvarande 120 miljarder USD. Bolagets patenterade metod innebär att det behövs färre injektioner med bibehållen terapeutisk effekt, vilket leder till ökad patientnytta och lägre kostnader för både patienter och samhälle. En fördel med bolagets patenterade metod är att uppfinningen bygger på en av läkemedelsmyndigheterna redan accepterad basteknologi som betraktas av läkemedelsindustrin som ”golden standard”. Marknaden för PEGyleringskemi och PEGylerade läkemedel är betydande och växande. http://www.quiapeg.com/om-oss/marknad-och-quiapegs-fordelar

Extremt låg utvecklingsrisk jämfört med andra läkemedelsbolag och en enorm marknad.

Bolaget fokuserar helt och hållet på att förbättra befintliga läkemedel. Denna affärsmodell reducerar utvecklingstiden avsevärt och ökar sannolikheten att läkemedlet i slutändan blir godkänt av läkemedelsmyndigheterna.          

Golden standard

Bolagets patenterade metod bygger på en av läkemedelsmyndigheterna redan accepterad basteknologi. Metoden betraktas som ”Golden Standard” inom läkemedelsindustrin och detta minskar utvecklingsrisken ytterligare.

QuiaPEGs fördelar

För det första är uppfinningarna unika och tillför en redan etablerad och växande PEGyleringsmarknad avsevärda fördelar avseende sänkta produktionskostnader, förbättrad effektivitet av läkemedel och nya patentmöjligheter. Läkemedelsbranschen är väl insatt i hur PEGylering fungerar vilket underlättar kommersialiseringen och det finns ett stort behov från marknadens sida av nya och patenterade lösningar framöver.

För det andra kommer Bolaget att använda plattformen för att utveckla en mindre pipeline av kliniskt validerade eller redan godkända läkemedel som PEGylerats med Bolagets patenterade plattform. Därmed minskar riskerna väsentligt genom att exv. använda redan godkända läkemedel där patenten håller på att gå ut. Bolaget kommer även att inrikta verksamheten på särläkemedelsindikationer, d.v.s. sjukdomstillstånd som endast en liten del av befolkningen drabbas av. Behoven är ofta stora och det går att ansöka om s.k. särläkemedelsstatus, vilket innebär, om ansökan godkänns, marknadsexklusivitet under ett antal år.

För det tredje är affärsmöjligheterna betydande. Bolaget står inte och faller med ett enskilt projekt utan vi kan erbjuda en plattform för läkemedelsbolag oavsett om de utvecklar små molekyler, peptider eller proteiner. Denna bredd på den potentiella marknaden är en stor tillgång. http://www.quiapeg.com/om-oss/marknad-och-quiapegs-fordelar

Värdeskapande händelser

Bolaget har på kort tid presenterat en rad samarbetspartners och en professionella investerare som bekräftat teknologiplatsformens fördelar.

1.    Xiamen SinoPEG Biotech Ltd

Xiamen SinoPEG Biotech Ltd (Sinopeg) är ett världsledande bolag inom läkemedel baserade på pegylering och är främst verksamma på den asiatiska marknaden. Quiapeg och Sinopeg ingick ett licens- och kommersialiseringsavtal i mars 2018. Avtalet omfattar utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av produkter och tjänster baserade på QuiaPEGs frisättningsbara pegyleringsteknologi, Uni-Qleaver.

Bolagen åkte gemensamt till branschmässan PEG Summit i Boston 30 maj – 4 april för att inleda kommersialiseringen av Uni-Qleaver. Mässan har ett högt deltagande där läkemedelsjättar som bland annat Roche deltar. http://www.pegsummit.com/uploadedFiles/PEGS/Sponsor_and_Exhibit/PEGS-Prospectus.pdf

Marknaden för uppköp är glödhet inom biotech-branschen och Ernst & Young (EY) uppskattar att den totala transaktionsvolymen kommer överstiga 200 miljarder USD under 2018 (1 738 miljarder kronor). Den fördelaktiga marknaden för uppköp beror bland annat på nya skattereformer för företag i USA (bolagsskatt sänkt från 35 till 22 %).

http://www.ey.com/gl/en/industries/life-sciences/ey-vital-signs-2018-ma-firepower-report-life-sciences-deals-and-data

QuiaPEG med sin unika patenterade teknologi är en mycket sannolik uppköpskandidat. QuiaPEGs börsvärde om 46,8 mkr är på tok för lågt om man räknar till bolagets potential. Det är en mycket hög sannolikhet att mässan i Boston kommer genera inkomstbringande avtal och i bästa fall ett bud på hela bolaget. Det är sannolikt att ett bud på ett bolag som QuiaPEG ligger 400 – 750 % över dagens aktiekurs, dvs en aktiekurs om cirka 8 – 15 kr. Detta kanske låter orimligt men något som är värt att beakta är att om QuiaPEG skulle bli uppköpta till dagens kurs (2,07 kr) skulle det motsvara cirka 0,003 % av Roches totala börsvärde (börsvärde Roche cirka 196 miljarder US dollar).

2.    Utvecklingsarbete med globalt medelstort läkemedelsbolag som omsätter 4 miljarder USD

2018-02-20 meddelade Quiapegatt man erhållit positiva resultat i ett utvecklingsarbete, som utförs tillsammans med ett globalt läkemedelsbolag. Samarbetspartnerna omsätter cirka 4 miljarder USD årligen. http://www.quiapeg.com/nyheter/pressmeddelande-framgang-for-quiapeg-i-utvecklingssamarbete-med-ett-globalt-medelstort-lakemedelsbolag

QuiaPEGs affärsidé är att avyttra alternativt teckna licensavtal avseende läkemedelsprojekt i ett tidigt skede. En uppenbar fördel med detta är att bolagets burn rate kommer vara låg och att flera olika projekt kommer börja genera intäkter i tidiga skeden.

Det positiva utvecklingsarbetet tillsammans med läkemedelsbolaget kommer med hög sannolikhet börja generera intäkter redan under 2018. Uppskattningsvis skulle en försäljning av projektet kunna generera en intäkt om 20-50 msek alternativt ett licensavtal som försiktigt räknat skulle kunna inbringa ca 3,5 msek i en första milstolpesbetalning under 2018 (se bifogad DCF-kalkyl). Ett licensavtal skulle även innehålla milstolpebetalningar och sannolikt en procentuell andel av framtida försäljningsintäkter. Dessa kommer vara betydligt högre än den initiala milstolpesbetalningen.

3.    Nyenburgh Holding B.V

2018-04-27 genomförde bolaget en riktad nyemission om 10,5 msek samt utfärdade teckningsoptioner om 21 mkr till en professionell välkänd kapitalförvaltare från Nederländerna (Nyenburgh Holding B.V).

Riktade nyemissioner av denna storlek är mycket ovanlig i små läkemedelsbolag. Vanligast förekommande är företrädesemissioner och marknaden brukar reagera negativt på dessa. QuiPEG har nu en stark finansiell partner i ryggen som även står beredd att bistå med kapital vid framtida behov. Risken för ytterligare kapitalbehov i närtid är obefintlig.

Värderingen av QuiaPEG

Vi väljer att värdera QuiaPEG med en diskonterad kassaflödesanalys (DCF). Då QuiaPEG är ett tillväxtbolag inom biotech / pharma så råder självklart viss osäkerhet i att prognostisera framtida kassaflöden. Därför har vi valt att utgå från ett ”worst-case-scenario”, dvs att om bolaget överraskar positivt så finns ännu mer uppsida än vad analysen pekar på. Värderingen har heller inte tagit i beaktning att bolaget är en ideal kandidat för uppköp vilket sannolikt skulle köpas till ca 8-15 kr / aktie

Vår analys pekar på ett "fair value" per aktie till 5.6 kr / aktie vilket är likvärdigt med 268% uppsida mot nuvarande aktiekurs (2.07 kr / aktie).

Klicka för fullständig DCF-analys

 Om Medeye

Vi är ett team av professionella investerare med inriktning mot undervärderade Biotech-bolag. Tillsammans har vi flera års erfarenhet av aktiehandel och finansbranschen. Vi har vid flera tillfällen lyckats identifiera aktier med en mycket hög uppsida i relation till risken och framförallt bolagets nuvarande börsvärde.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?