ALLG B

Allgon

Press release

Print

Kommuniké från årsstämma i Allgon AB (publ) den 4 maj 2017

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Sven von Holst, Per Nordlander, Anders Björkman och ...

Samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. I enlighet med valberedningens förslag omvaldes styrelseledamöterna Sven von Holst, Per Nordlander, Anders Björkman och Ingalill Östman. Björn Lindblom valdes till ny styrelseledamot. Sven von Holst omvaldes till styrelsens ordförande. Claes Beckman och Göran Strandberg har avböjt omval. Ernst & Young Aktiebolag omvaldes som revisor med Per Hedström som huvudansvarig revisor. Bolagsstämman beslutade avseende styrelsens arvode, i enlighet med valberedningens förslag, att ordföranden skall erhålla 200 000 kr och respektive ledamot 100 000 kr, totalt 600 000 kr. Per Nordlander avstår arvode varför arvode utgår med totalt 500 000 kr.

Beslut fattades vidare om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag samt riktlinjer för utseende av valberedning i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslöt vidare att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska antalet B-aktier i bolaget kunna öka med högst 1 417 004, vilket motsvarar en utspädning med cirka 7,2 procent. Teckningskursen för aktierna ska vara tolv kronor och trettiofem öre (12,35 kr) per aktie. Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission med kontant betalning eller betalning genom kvittning. Syftet med styrelsens förslag, liksom skälen för att medge emission med avvikelse för aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen möjlighet att förvärva samtliga aktier i Satmission AB, 556666-8793.

Noterades att samtliga beslut var enhälliga.

Kontakt:

Johan Hårdén

Allgon AB

Tel.0733 859219

E-post: johan.harden@allgon.se