ALLG B

Allgon

Research note

Print

Allgon: fortsatt förbättrad lönsamhet

Tidigare idag publicerade Allgon sin delårsrapport för årets andra kvartal. Koncernens nettoomsättning uppgick till 57 MSEK, där tillväxten under perioden är hänförlig till förvärvet av Satmission. Resultatet på EBITDA-nivå uppgick till 3,2 MSEK inklusive transaktionskostnader för förvärvet av Satmission, vilket därmed överstiger våra förväntningar om 1,9 MSEK. Vi ser positivt på att Allgongruppen uppvisar fortsatt förbättrad lönsamhet inom samtliga segment, där segmentet antenner som nu inkluderar Satmission sticker ut nämnvärt under perioden.

Koncernens nettoomsättning på 57 MSEK kom in strax under vår förväntade nettoomsättning om cirka 58 MSEK. Nettoomsättningen inom segmenten industriell radiostyrning och industriell IoT ligger i linje med föregående kvartal och uppgick till 22,3 MSEK respektive 11,4 MSEK. Det är framförallt segmentet antenner som uppvisar stärkt försäljning jämfört med föregående kvartal, vilket drivs av Satmission som tillför 7,9 MSEK i omsättning under perioden. Omsättningen för Smarteq uppgick därmed till cirka 15,4 MSEK vilket är något lägre än omsättningen under föregående kvartal.

Vi ser positivt på att lönsamheten inom samtliga affärsområden fortsätter att förbättras. EBITDA-resultatet på koncernnivå uppgick till 3,2 MSEK inklusive de transaktionskostnader om 1,5 MSEK som är relaterade till förvärvet av Satmission. Före transaktionskostnader hamnar därmed EBITDA-resultatet på 4,7 MSEK. EBITDA-resultaten inom segmenten industriell radiostyrning och industriell IoT ligger i nivå med våra förväntningar, där affärsområdet industriell radiostyrning uppvisar ett EBITDA-resultat om 2,2 MSEK och affärsområdet industriell IoT uppvisar EBITDA-resultat på 1,1 MSEK.

Som tidigare nämnt är det framförallt segmentet antenner som har en positiv påverkan på gruppens resultat under perioden. Satmission bidrar med 1,7 MSEK till segmentets resultat under perioden samtidigt som lönsamheten i Smarteq fortsätter förbättrats. EBITDA-resultatet för Smarteq uppgick till 2,1 MSEK vilket slutligen resulterar i ett EBITDA-resultat på 3,8 MSEK för affärsområdet antenner.

Sammanfattningsvis uppgår koncernens rörelseresultat till 1,5 MSEK vilket är en ökning om 0,54 MSEK jämfört med föregående kvartal. Vi upplever att Satmission har bidragit starkt under perioden och ser positivt på att lönsamheten fortsätter att förbättras inom samtliga affärsområden. Vi återkommer i sedvanlig ordning med en utförlig analys inom kort.

Download our latest Research Report from 2018-09-10

Download full report icon-download