CANTA

Cantargia

Market Cap 1,307.2M

Cantargia är ett Lundabaserat bioteknikföretag vars mål är att utveckla antikroppsbaserade läkemedel mot svårbehandlade sjukdomar. Bolaget driver en effektiv organisation och outsourcar majoriteten av den kliniska utvecklingen. Då den grundläggande forskningen redan är genomförd och patenterad så har dagens ledning främst kliniska utvecklingsmilstolpar framför sig. Bolagets strategiska mål går ut på att ta projekten genom tidig fas i egen regi för att sedan söka partneravtal. Då bolaget inte har några intäkter i dagsläget så ligger värdet i Cantargia i kontantbetalningar, milstolpbetalningar och royalties som kan erhållas på framtida försäljning. Det ledande projektet CAN04 är en antikropp inom cancerbehandling och fas I/IIa-studier startade under 2017. Projektet kommer att utvärderas i solida tumörer i första hand och CAN04 kommer att studeras som både mono- och kombinationsterapi tidigt i utvecklingen, vilket tillsammans med en adaptiv studiedesign ger bolaget flexibilitet och kan leda till tidsbesparingar längre fram. Cantargia har även startat utvecklingen av en antikropp mot inflammatoriska sjukdomar men projektet är ännu i ett tidigt skede.

+ more