CANTA

Cantargia

Press release

Print

Analysguiden: Lovande signaler

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Cantargia väntas inom några månader kunna slutföra en inledande klinisk fas I-studie för sin cancerbehandling CAN04. Det ger förutsättningar för ett intressant nyhetsflöde. Ett positivt patentbesked medför att vi höjer motiverat värde.

Efter en framgångsrik nyemission som inbringade 209 miljoner kronor efter kostnader är Cantargia väl finansiellt rustade att genomföra den pågående kliniska studien, CANFOUR, med cancerbehandlingen CAN04. Den första fas I-delen förväntas kunna slutföras under sommaren 2018. Vi bedömer att chansen att nå det primära målet om säkerhet är goda. Det med anledning av att antikroppsbehandlingar generellt är väl tolererade och då prekliniska studier indikerar att CAN04 endast i liten utsträckning binder till normal humanvävnad. Bolagets plan är att därefter under året kunna inleda fas IIa-delen där såväl säkerhet som effekt kommer att undersökas med den rekommenderade dos som bestäms utifrån från fas-I-resultaten.

Cantargia-aktien har haft en tydlig kursuppgång under 2018. Ovan nämnda steg i den kliniska utvecklingen, om och när de kan tas, bör bidra till en fortsatt positiv värdeutveckling, enligt vår bedömning. Nyligen presenterade bolaget intressanta prekliniska observationer vid cancerkonferensen AACR som indikerar att CAN04 kan motverka tumörspridning. Dessa är lovande (om än tidiga) resultat som kan stärka möjligheterna som behandling inom flera cancersjukdomar.

Tidigare under året gav den amerikanska patentmyndigheten ett positivt preliminärt besked avseende en patentansökan om behandling av leukemi. Det ger stöd åt en framtida utveckling av en behandling mot Akut Myeloisk Leukemi, ett område där Cantargia tidigare har visat lovande prekliniska resultat.

Vi höjer det motiverade värdet något efter patentbeskedet till 11,8 kronor per aktie (11,2). Ett framgångsrikt slutförande av den pågående fas I-studien skulle därtill motivera en ytterligare tydlig höjning på ungefär 3 till 6 månader sikt.

Läs hela analysen på Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-cantargia-lovande-signaler). Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden (https://www.aktiespararna.se/analysguiden).