IMMU

Immunicum

Research note

Print

Immunicum: Bättre tempo i patientrekryteringen

Morgonens rapport för det första kvartalet visar på något högre kostnader i rörelsen än vad vi hade räknat med, vilket beror på ökad aktivitet i MERECA-studien och kostnader inför listbyte. Positivt är att patientinflödet till MERECA-studien för Intuvax förbättrats och totalt har nu 58 utav total 90 patienter inkluderats. I det stora hela är dagens rapport odramatisk och den förändrar inte vår syn på caset. Aktien har dock kommit ner ordentligt och nuvarande kursnivåer är attraktiva inför ett ökat nyhetsflöde.

Immunicums rörelsekostnader steg under första kvartalet till 20,6 (9,5) miljoner kronor, vilket var något mer än de 16,5 miljoner kronor vi hade räknat med. Avvikelsen är främst relaterad till högre övriga externa kostnader kopplade till utvecklingen av Intuvax, men även engångskostnader på 1,5 miljoner kronor relaterade till listbyte. Utfallet för kassaflödet från den löpande verksamheten blev något bättre än var rörelsekostnaderna hamnade och landade på -18,6 (-10,1) miljoner kronor, med en positiv rörelsekapitalpåverkan om 2,0 miljoner kronor. Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 93,8 miljoner kronor. Det finansiella läget är inte på något sätt akut, men vi förväntar oss att ytterligare finansiering behövs före utgången av 2017.

Det mest positiva i rapporten är att patientrekryteringstempot förbättrats i MERECA-studien (fas II-studie för Intuvax inom mRCC). Total har nu 58 patienter rekryterats till studien på 26 centra i Europa. Det är en ökning sedan förra kommunikationen med 15 patienter och utökning av antal center med 8 stycken. Dessutom pågår förberedelser för att påbörja patientrekrytering i USA, vilket väntas ske under innevarande kvartal. Baserat på detta framstår det troligt att MERECA-studien (n=90) blir fullrekryterad under andra halvåret i år.

Vi kan även konstatera att en till patient inkluderats i GIST-studien som nu innefattar tre patienter, utav de tolv som totalt ska inkluderas. Därtill blir bolaget än mer tydlig kring datasläpp från den tredje studien för Intuvax, inom primär levercancer (HCC). Denna data ska presenteras under tredje kvartalet. Tidigare har bolaget indikerat slutet av tredje kvartalet eller under fjärde kvartalet.

Även om kostnadsutvecklingen under kvartalet blev något högre än vår förväntan så påverkar det inte vår syn på caset och vårt huvudscenario ger ett motiverat värde på 46 kronor. Aktien har dock fortsatt utvecklas svagt på börsen, delvis beroende på svagt nyhetsflöde och delvis påverkad av ett generellt svagt marknadsklimat för läkemedelsutvecklande bolag i Sverige. Nyhetsmässigt förväntar vi oss ökad aktivitet från bolaget med data från HCC-studien, men även uppdatering från fas I/II-studien inom mRCC. Utöver det förväntar vi oss att bolagets aktier listas på Nasdaq Stockholms huvudlista närmaste månaderna. 

Download our latest Research Report from 2017-12-18

Download full report icon-download