IVSO

Invisio Communications

Research note

Print

Invisio: Får stororder på halvfems MSEK

Invisio har tagit en ny affär uppgående till 90 MSEK från det brittiska försvarsdepartementet efter att ha slutit ett nytt ramavtal på 4 år (plus ett femte optionsår). Det nya avtalet är ett tillägg utöver THPS-avtalet från 2015 som hittills resulterat i affärer på 130 och 22 MSEK.

Invisio skriver i avtalet att utrustningen är anpassad till ”specialinsatser på land, till havs och i luften”, vilket vi tolkar som specialstyrkorna i SAS. Ordervärdet på 90 MSEK indikerar dock enligt vår bedömning att ett antal olika stödenheter till SAS också ingår i affären. Det mest intressanta i pressmeddelandet är dock att avtalet innehåller en komplett produktuppgradering 2,5 år in i kontraktstiden. Kunden verkar anse att 2,5 år är en lagom tid för byte. Enligt vår tolkning skulle detta kunna vara ett tecken på att förväntad livslängd för systemen är relativt kort, vilket i så fall skulle ge bolaget generellt sett goda utsikter för tilläggsbeställningar på medellång sikt.
 
Ordern ser ut att vara lagd men ingen leveranstidpunkt anges i pressmeddelandet. Som vi tolkar dagens pressmeddelande väntar vi oss att bolaget, likt för THPS-affärerna, kommer med ett ytterligare pressmeddelande om att ordern avropats, vari leveranstiderna inkluderas. Vi låter därför våra estimat förbli orörda till dess att vi får information om leveranstidpunkt. Aktiemarknadens uteblivna reaktion på ordern talar för att denna var inprisad och vi instämmer i stort i den bedömningen och upprepar för tillfället vår värdering med base case på 72 SEK. Uppenbart så har däremot dagens order och uteblivna reaktion på aktiepriset gjort risk/reward mycket mer angenäm. Som vi ser det har Invisio med orderboken efter Q4 på 137 MSEK, dagens order om 90 MSEK och de småaffärer kring 50-60 MSEK som vi väntar oss nu relativt goda förutsättningar att slå våra 2017-försäljningsestimat. Enligt våra beräkningar har bolaget nu (om man tar småaffärerna för givna) säkrat en försäljning för 2017 om 280-290 MSEK och det saknas därmed 80-90 MSEK för att nå våra helårsestimat. Invisio har under 2015-2016 tagit mellanstora affärer om i snitt 140 MSEK per år. Om bolaget bara lyckas ta mellanstora affärer i likhet med tidigare borde de såldes slå våra försäljningsestimat med 50-60 MSEK. VI anser dock inte att vi ligger uppenbart snett just nu eftersom vi antar att delar av dagens order lär levereras under 2018. 

Download our latest Research Report from 2017-11-06

Download full report icon-download