LIDDS

LIDDS

Press release

Print

Riktad nyemission i LIDDS tillför cirka 17,3 MSEK för offensiv

to view this content. Not a member?
Why should I sign up?
We’ll help you find the best stocks. With an account you gain access to all the research and information needed to improve your stock performance.
No commitment required
A few perks of having an account:
Full access to our research
Full access to our livestreams and video content
Customized research feed based on your preferences
Questions:
If you have any other questions, don’t hesitate to contact us at info@redeye.se or +46 (0)8 545 013 30

Styrelsen i LIDDS AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission till ett antal långsiktiga investerare för att accelerera de egna utvecklingsprojekten och utnyttja den fulla potentialen i NanoZolid®- plattformen. LIDDS har nyligen ...

Styrelsen i LIDDS AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission till ett antal långsiktiga investerare för att accelerera de egna utvecklingsprojekten och utnyttja den fulla potentialen i NanoZolid®- plattformen. LIDDS har nyligen publicerat flera positiva resultat rörande immunonkologi-applikationer, lung- och bröstcancer som bredvid bolagets prostatacancerprojekt visar på den stora potential som finns i NanoZolid®- teknologin. För att kunna öka antalet egna projekt och för att snabbare kunna teckna samarbets- och licensavtal med större läkemedelsbolag genomförs en emission av2 754 779 nya aktier, vilket tillför LIDDS cirka 17,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningskursen är fastställd till en marknadsmässig kurs om 6,28 kronor.

Emissionen har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande som beslutades vid årsstämman den 11 maj 2017. Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 1 111 980,757 kronor fördelat på 20 980 769 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 13,1 procent.

Tecknare i emissionen är Bengt Viterius (tidigare sjukhusdirektör), Lars Wikander (idag största ägaren i LIDDS), Professor Olof Isaksson och Professor Bengt-Åke Bengtsson samt ytterligare några privatpersoner.

LIDDS stärker härmed ägarstrukturen i bolaget och emissionslikviden innebär att bolaget nu kan accelerera de egna utvecklingsprojekten samt öka takten för att skapa samarbeten, allianser och licensavtal. Teckningskursen har beräknats på marknadsmässiga grunder och utan rabatt. Styrelsen bedömer att emissionen ur ett aktieägarperspektiv genomförs med fördelaktiga villkor. Styrelsen har även tagit i beaktande det stora nätverk och kontakter som flera av investerarna har inom pharma-industrin och den starka tilltro och långsiktighet som tecknarna i emissionen uttryckt för LIDDS.

Registrering hos Bolagsverket beräknas kunna ske cirka en vecka efter att full emissionslikvid inbetalats. Bolaget reserverar sig för mindre avvikelser från ovanstående i samband med den slutliga registreringen av emissionen hos Bolagsverket.

För mer information, vänligen kontakta:
Monica Wallter, CEO, +46 (0)737 07 09 22, e-post: monica.wallter@liddspharma.com
Bengt Norvik, CFO, +46 (0)730 74 68 00, e-post: bengt.norvik@liddspharma.com 
                  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som LIDDS är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2017 kl. 08:40 CET.

LIDDS AB (publ) utvecklar effektiva läkemedelsprodukter mot olika cancersjukdomar med den patenterade NanoZolid®-teknologin. NanoZolid® frisätter läkemedlet lokalt och effektivt i nära anslutning till tumören vilket innebär betydligt mindre biverkningar jämfört med systemisk behandling. NanoZolid®-teknologin ger möjlighet till en kontrollerad och skräddarsydd frisättning av läkemedel i upp till sex månader. NanoZolid®kan integrera både mindre och större läkemedelsmolekyler som t.ex. cytostatika och antikroppar. Bolagets längst framskridna projekt, prostata-cancerprodukten Liproca® Depot innehållande 2-hydroxyflutamide, validerar att teknologiplattformen fungerar kliniskt. Projektet befinner sig i fas IIb. Produktion i industriell skala sker i samarbete med Recipharm. LIDDS har aktiva utvecklingsprojekt där NanoZolid® kombineras med antiandrogener, cytostatika samt immunaktiva substanser. För mer information, se www.lidds.se. Redeye AB är LIDDS certified adviser.

Nyheten i PDF

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: LIDDS AB via Globenewswire