PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Rapport med positiv underton

Q3’17 var händelserikt och betydelsefulla steg framåt har tagits i projekten. Aladote avancerar mot första kliniska data i början av 2018, och än viktigare är att studieförberedelser för PledOx intensifierats. Det senare innebär även en ordentlig utgiftsökning under kvartalet relaterad till inlett samarbete med en CRO.

Det absolut viktigaste fram till dagens rapport är det möte som bolaget nu har haft med den europeiska regulatoriska myndigheten EMA. Bolaget anger att det varit ett konstruktivt möte. Vår tolkning av tonen i rapporten är att det inte uppkommit nya stora frågetecken kring studieplanerna för PledOx, vilket stärks av att ett samarbete inletts med en kontraktsforskningsorganisation (CRO) för att driva studierna. Här utgår en uppstartsutgift i kvartalet på 16,1 miljoner kronor. En sådan utgift hade man nog ogärna tagit om det fanns stor osäkerhet kring vad för krav som kan tänkas ställas av myndigheter på kommande studier, vilka vi tror kommer vara registreringsgrundande.

För Aladote har rekryteringen av patienter i den andra kohorten påbörjats, efter ett positivt besked den 14 september från övervakningskommittéen som utvärderar data och säkerhet i studien. Per rapportdatumet har ytterligare två patienter rekryterats och totalt är det nu tio av 24 patienter som är inne i studien. Bolaget upprepar att data från denna studie kommer presenteras i början av 2018. Utöver det kommer forskningsresultat och den pågående studien presenteras på kongressen om leversjukdomar, söndagen den 22 oktober. 

Rörelsekostnaderna sköt i höjden under Q3’17 och ökade till 27,5 (8,0) miljoner kronor. Det var högre än vad vi hade räknat med och förmodligen behöver vi justera upp prognosen för 2017 med omkring tio miljoner kronor. Ökningen av rörelsekostnaderna i kvartalet är huvudsakligen av engångskaraktär i detta skede och vi förväntar oss därför lägre kostnader kommande kvartal. Vi vill poängtera att utgiften till CROn inte hade en kassaflödespåverkan i Q3’17, men förväntas påverka kassaflödet i Q4’17. Per den sista september uppgick bolagets likvida medel till 354,3 miljoner kronor. Utifrån det vi vet idag bedömer vi att bolaget är finansierat för att nå första delmålen i kommande registreringsstudier för PledOx.

Inför dagens rapport uppgick vårt motiverade värde till 36 kronor. De förändringar i estimaten som vi kommer göra efter dagens rapport räknar vi inte med påverkar vårt motiverade värde.

Pledpharmas aktiekurs har utvecklats bra efter sommaren och vi anser att det förväntade nyhetsflödet talar för att det ökande intresset för aktien kan hålla i sig. Närmast och den viktigaste nyheten är tydligt besked om studiedesign av registreringsgrundande studier för PledOx, vilket vi räknar med kommer presenteras närmaste veckorna. Ytterligare faktorer som talar för aktien är att vi närmar oss data från första studien med Aladote (säkerhet och tolererbarhet) och därtill visar senaste ägardata att överhänget i aktien minskade ordentligt under Q3’17. Nyhetsflödesmässigt anser vi att riskerna för besvikelser är begränsade, både vad gäller besked om utformning av PledOx-studier och studiedata för Aladote.

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download