PLED

PledPharma

Research note

Print

Pledpharma: Gnor på för att leverera enligt uppsatt tidsplan

Det är en positiv rapport över årets första kvartal som levererades i dag, där tidigare angivna tidsplaner för projekten bekräftas samt att vi får se en ordentlig minskning av rörelsekostnader jämfört med föregående kvartal.

Aktiviteten kring PledOx (cellgiftsinducerade neuropatier) fortsätter vara hög för att säkerställa så att de två registreringsgrundande POLAR-studierna ska kunna sättas igång under andra halvåret i år. Bolaget har hållit i prövarmöten i Europa och USA för att förbereda läkare som kommer att vara involverade i studien inför starten. Det framstår ha varit bra intresse att delta, vilket talar för bra möjlighet att få till en flygande start av studierna. Samtliga handlingar som krävs för att kunna få klartecken från myndigheter och etiska kommittéer i Europa har nu sänts in och vi förväntar oss flera godkännande de närmaste månaderna. 
 
Efter de positiva fas I-resultaten för PledOx i asiatiska patienter tidigare i år så har bolaget tagit nästa steg, och inlett dialog med myndigheter för att kunna gå vidare i utvärderingen av PledOx i asiatiska patienter, vilka ska inkluderas i de två POLAR-studierna. Om allt löper på utan större problem så förväntar vi oss att detta ska mynna ut i klartecken under andra halvåret i år. Den främsta begränsande faktorn för att på allvar komma i gång med de två fas III-studierna i nuläget uppfattar vi är leverans av PledOx, vilket sedan tidigare har kommunicerats. I rapporten nämns inget nytt om produktionsfördröjningen vilket talar för att processen fortlöper enligt angiven plan. 
 
Sist men inte minst uppdateras patientrekryteringsläget för Aladote (paracetamolförgiftning) i rapporten, där nu 21 utav 24 patienter är inne i studien. Det upprepas även att första resultat kommer att presenteras under innevarande kvartal (säkerhet och tolererbarhet). En viktig händelse, men som vi betraktar som en lågriskhändelse.
 
Efter en ordentlig kostnadsökning det sista kvartalet i fjol, som en följd av engångsutlägg till CRO inför start av POLAR-studierna samt kostnader för den genomförda asiatiska fas I-studien, visade siffrorna för första kvartalet som förväntat på en ordentlig minskning. Rörelsekostnaderna hamnade på 19,2 MSEK (12,4), vilket följer den utveckling som vi prognostiserat för helåret. Därmed framstår nuvarande finansiering (likvida medel per den sista mars på 294 miljoner kronor) som tillräckligt för att finansiera verksamheten till första resultat i POLAR-studierna under 2020.  
 
Dagens rapport är odramatisk på alla sätt och vis och projektutvecklingen verkar nu rulla enligt plan och de produktionsfördröjningar som uppkommit verkar vara på väg att lösas. Därmed förändrar rapporten inte vår syn på caset eller värderingen. Vi anser att aktien är kraftigt undervärderad på nuvarande kursnivåer, och att det förmodligen kommer att krävas tydliga besked att fas III-programmet för PledOx verkligen går i gång för det ska bli ett förstärkt intresse i marknaden. Vår värdering indikerar ett värde på bolaget om 40 kronor i basscenariot (riskjusterat scenario). 

Download our latest Research Report from 2017-12-05

Download full report icon-download